Стратегия на Столична община за адаптация към климатичните промени
Политика за доброволчество на Кока-Кола ХБК
Разработване на LCA базиран инструмент за въздействието от производството на вино върху биологичното разнообразие
Проектът Крумовград: Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 и управление на заинтересованите страни
Изпълнителна агенция по опазване на околната среда: Инвентаризация на националните емисии от парникови газове
GLOBUL: Доклад по корпоративна отговорност 2010 г.
Консултации със заинтересованите страни по плановете за управление на речните басейни в България