Проектът Крумовград: Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 и управление на заинтересованите страни