Успешни примери
Разработване на LCA базиран инструмент за въздействието от производството на вино върху биологичното разнообразие

WeLCA предоставя възможност за количествена и качествена оценка и подпомагане вземането на решения за по-широк кръг от потенциални потребители - фермери, производители, търговци на дребно. Този инструмент е достъпен за свободно ползване в онлайн ресурсния център www.oppla.eu

Разработването на WeLCA е част от европейския проект OPERAs (Оперативни възможности за прилагане на екосистемни изследвания).

Има още →

Политика за доброволчество на Кока-Кола ХБК

Темата за доброволчеството не е непозната за служителите на Кока-Кола. Освен организирани инициативи, те често се самоорганизират около важни за тях теми и дават своят принос за тях. Компанията разпозна важността на подобни инициативи за благополучието и ангажираността на служителите и потърси начини да ги подкрепи в желанието им за принос към обществено-значими теми. Целта на проекта беше създаването на процес, който да организира вече съществуващия ентусиазъм за доброволчество в организацията и да го структурира в първата за Кока-Кола ХБК Политика за доброволчество. 

Има още →

Проектът Крумовград: Оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 и управление на заинтересованите страни

БММ имаше инвестиционно предложение за разработване на мина за добив на злато чрез цианидно излужване в близост до град Крумовград, България от 2005 г. Три години по-късно, проектът срещаше силно обществено противопоставяне на местно и национално ниво, Министерството на околната среда и водите не вземаше решение по процедурата по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и проектът попадна в новосформираната мрежа Натура 2000.

Има още →

GLOBUL: Доклад по корпоративна отговорност 2010 г.

GLOBUL желаеше да укрепи корпоративната си репутация като публикува първия в България доклад по корпоративна отговорност съгласно стандартите на Глобалната инициатива за отчетност (GRI).

Има още →

Стратегия на Столична община за адаптация към климатичните промени.

През август 2015 г. Столична община се присъединява към Compact of Mayors, инициатива на Генералния секретар на ООН. Compact of Mayors създава обща платформа за колективно действие от страна на градовете чрез стандартизирано измерване и определяне на емисии на парникови газове и климатични рискове, и публично докладване на резултатите от усилията им. В съответствие с изискванията на Compact of Mayors, Столична община трябва да изготви Стратегия за адаптация към климатичните промени.

Има още →

Изпълнителна агенция по опазване на околната среда: Инвентаризация на националните емисии от парникови газове

През 2010 г. експерти на Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC) извършиха оценка на българската национална система за инвентаризация на емисиите от парникови газове, чиито резултат беше отнемането на акредитацията на страната за търговия с емисии. Експертите стигнаха до извода, че предоставените от България резултати не са достатъчно прозрачни, последователни, съпоставими, пълни и точни.

Има още →

Консултации със заинтересованите страни по плановете за управление на речните басейни в България

Проектът беше поръчан от четирите Басейнови дирекции (подразделения към Министерството на околната среда и водите) и беше осъществен в партньорство с Key Experts Group.

Има още →