Консултации със заинтересованите страни по плановете за управление на речните басейни в България