Тази група анализи и оценки са полезни на компаниите и институциите, когато желаят да разберат различните въздействия, които оказват върху природния и социалния капитал. Получените документи обикновено служат за вземане на бизнес и регулаторни решения, публична комуникация или покриване на регулаторни изисквания.

Екологични и социални оценки на въздействието (ESIA)

Тази услуга има за цел систематично да идентифицира потенциалните положителни и отрицателни екологични и социални аспекти от въздействието на проекти. Подобна оценка може да помогне за избора на най-добрата налична технология от екологична и социална гледна точка, както и за решението как да се управлява и минимизира отрицателното въздействие.

Анализ на екологичния риск при придобиване (Environmental Due Diligence)

Придобиването на нови фирми, проекти, обекти или терени е свързано с определени екологични рискове, които могат да получат съвсем конкретен материален характер. Чрез тази услуга клиентите ни получават подробна информация за екологичното състояние на обекта и могат да остойностят тежестта на екологичните рискове.

Оценка на въздействието на политики (Ex-Ante & Ex-Post valuations)

Целта на тази услуга е да оцени икономическите, екологични и социални последици от инициирането и провеждането на различни политики, планове и проекти. Това е средство, което помага да избегнете решения, които в дългосрочен план могат да доведат до загуба на стойност. Тази оценка е от полза на институции и местната власт за моделиране на ефекта от нови политики или законодателство. Прилага се и от бизнеса, когато става въпрос за големи проекти – осигурява платформа за управление на рисковете за корпоративната стойност. Най-общо се делят на два типа: а) предварителни (ex-ante) оценки, които информират за очакваните последствия и б) последващи (ex-post) оценки, които информират за реалните резултати от изпълнението на някаква политика, програма или проект.

Социално-икономическа оценка (Socio-Economic Impact Assessment)

Дейността на компаниите или отделни техни проекти е свързана с конкретни ползи за икономиката и обществото, които често биват пренебрегвани или недооценени от различни групи заинтересовани страни. Целта на тази услуга е да даде количествено измерение на тези ползи.

Остойностяване на въздействието върху природния и социален капитал (Natural & Social Capital Accounting)

Какви са ползите от екосистемните услуги? Как компаниите да оценят и остойностят важни аспекти, свързани с използването и възстановяването на природни блага, които са жизнено важни за тяхната дейност? Как да сравнят ползите, които създават за местните общности, с икономическите си резултати? За да помогнем в отговорите на тези въпроси ние използваме най-новите методи за „осчетоводяване“ на природния и социалния капитал – Natural Capital Protocol & Social Capital Protocol.

Оценката на устойчивата възвръщаемост на инвестиции (Sustainable Return on Investment)

Оценката на възвръщаемостта на инвестицията е стандартен подход в корпоративното планиране. От своя страна, екологичното и социално въздействие се измерват в множество различни натурални единици, което прави сравнението невъзможно. Тази услуга остойностява очакваните екологични и социални въздействия (положителни и отрицателни) и ги интегрира във възвръщаемостта на инвестицията.

Интегриран отчет за приходите и разходите (Integrated Profit & Loss Account)

Отчетът за приходите и разходите е стандартен счетоводен документ за финансовия резултат на една компания за изминал период от време. В същия период всяка компания има и въздействие върху природния и социалния капитал, които остават скрити за инвеститорите и акционерите. Чрез тази услуга ние интегрираме тези въздействия в отчета като извеждаме нетното въздействие на компанията върху устойчивото развитие.