Работата по корпоративната устойчивост е интегрирана в бизнес-развитието. За такова развитие се изискват знания как се определят темите на устойчивото развитие за една организация; как се свързват с останалите процеси и как да се управляват целесъобразно за компанията.

Управление на корпоративната устойчивост (Sustainability Management)

Управлението на устойчив бизнес е просто добро управление на бизнес, като се вземат предвид и още аспекти и рискове от контекста – най-често свързани с околната среда и общностите. Развитието на такава способност означава да знаете откъде-докъде се простира „устойчивото“ за вашия бизнес; да можете да определите свързаните с него теми и да разберете тяхната значимост за компанията и нейните заинтересовани страни; да създадете план за работа, който е част от бизнес-процесите ви.

Работа със заинтересованите страни (Stakeholder Management)

Понякога имате нужда да ви подкрепим директно при консултациите и диалога със заинтересованите страни. Ползата за вас е, че знаем как да ги идентифицираме добре и да ги различим от вашите публики;знаем как да организираме процеса за работа с тях и как да управляваме взаимните очаквания.

Инвестиране в развитие на местни общности (Community Investment)

Добрата политика за развитие на дадена местна общност произтича от качествен анализ на значимите теми за бизнеса и неговите заинтересовани страни. Това е част от цялостното управление на корпоративната устойчивост. Ключовата задача на тази политика е да позволи на компанията и общността да създадат споделена стойност, като увеличат социалния капитал.

Обучения за изграждане на знание за устойчиво управление

Обикновено не е достатъчно просто да направим анализ от ваше име и да дадем гледна точка. Убедили сме се колко важно е да предадем ключови знания в управлението на устойчовото развитие и правим това обикновено като част от проект; също и като самостоятелно обучение.

Системи за управление на качеството, околната среда и енергията

Въведени от нас, системите за управление на качеството, околната среда и енергията, базирани на международните стандарти ISO 9001, 14001 и 50001, са целесъобразни и практични. Ние разбираме бизнеса ви и се водим от него при въвеждането на подобна система, вместо обратното – да адаптираме процесите спрямо стандарта. Резултатът е добра основа за интегрирано, устойчиво управление и постигане на резултати.

Съответствие с екологичното законодателство

Спазването на законите е критично за всеки бизнес. Лесно е да поемете в грешна посока, която да ви коства много време и средства, особено когато сте в нова сфера на бизнес. Ние правим разбираемо за вас европейското и национално законодателство по околна среда.

Стратегия и план за управление на емисиите и устойчива енергия

Тези услуги са насочени както към компании, така и местните власти, за да могат те да изградят устойчиви стратегии за опазване на климата и енергийна ефективност. Разработването на План за устойчива енергия включва поставянето на цели и мерки за енергийна ефективност на различните дейности  – в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Стратегия за климатична адаптация

Тази услуга помага на клиентите ни – институции, местни власти и компании – да оценят и управляват рискове, свързани с екстремни природни явления и бедствия. Използваме научни климатични модели за оценка на уязвимостта и изготвяме планове за адаптация, които са съобразени с нуждата на клиента.

План за управление на билогичното разнообразие

Биологичното разнообразие е един от най-ценните природни ресурси. Нашите услуги ви помагат да изготвите и приложите план, с който да намалите или изцяло да предотвратите негативните аспекти от своята дейност върху него. Те включват възстановяване на нарушени екосистеми или на лошо поддържани хабитати и изготвяне на програми за устойчиво развитие. Този тип дейности създават ползи не само за околната среда, а и за вашия бизнес и обществеността.