В крайна сметка, всички политики, планове и инициативи, в практическото си приложение се свързват с управлението на данни и в умението да бъдат представени, или, с езика на устойчивото развитие, докладвани.

Доклад за устойчиво развитие или корпоративна отговорност

Къде се намира компанията ви по пътя към икономическа, социална и екологична устойчивост? Защо припознавате за значими и управлявате дадени теми от множеството, припознати като световно значими. Как го правите? Докладът за устойчивост дава равносметка за представянето ви в тези области, както и очертава бъдещите стъпки. Така компанията публично отговаря на всички интереси и очаквания, с които е свързана и посочва визията си за това кое е смислено в нейната среда. Изработваме докладите спрямо стандарта на Глобалната инициатива за отчетност GRI.

Инвентаризация на емисии на парникови газове (GHG Inventories)

Доброто разбиране за размера и структурата на емисиите им от парникови газове помага на всички организации – от национални правителства до местни власти и компании – да отговорят стратегически на нововъзникващи предизвикателства.

Системата за търговия с емисии (СТЕ) на ЕС обхваща само част от тези емисиите и средствата за съкращаването им, което означава, че много от възможностите за тяхното реално намаление не са предвидени.

Ние даваме на нашите клиенти нужната подкрепа, за да идентифицират допълнителни възможности за бизнеса си произтичащи от режима за опазване на климата и да стартират вътрешни процеси на промяна.

Управление на данни (Environmental & Sustainability Data management)

Данните са това, което ви дава представа за напредъка спрямо целите. Които и да са цели. Устойчивото развитие просто обхваща повече теми за управление. За да покажем ангажиментите, усилията, постиженията си са нужни факти. Данните са факти. Те захранват системите за управление; вземането на решения; вътрешната и външна комуникация; създаването на доклади за корпоративна устойчивост. В много компании данните се предоставят от различни хора, като обединяването и анализът им често се извършват с помощта на Excel. При този процес се случват грешки при събирането и обработката на данните, което води до неточен анализ и затруднява докладването към заинтересованите страни. Ние виждаме доброто управление на данни като структуриран процес с ясно дефинирани задължения и отговорности, минимален трансфер на документи през различни комуникационни канали и единна система за събирането и обработката им. В идеалния случай, данните от различни нива в организацията пристигат навреме при потребителя, в лесен за обработка и анализ вид.

Платформа за управление на данни за устойчиво развитие

Web-базираната платформа дава единен регистър от данни за устойчиво развитие в организацията; намалява риска от допускане на грешки и скъсява времето, нужно за събиране и консолидиране на данни от различни нива в организацията; осигурява прозрачност, ефективност и проследяемост на процеса на управление на данни. Платформата е гъвкава и приспособима към организации с различен контекст и структура на докладване. Софтуерът позволява събирането на първични и финансови данни, свързани с: околна среда (електричество, отопление, потребление на гориво, автопарк, полети, външен транспорт, отпадъци, използвани материали, опаковки, вода и др.), както и всякакви социални и икономически параметри.