Оценяваме въздействията върху околната среда на вашите продукти и услуги и ги сравняваме с бенчмарк стойности в бранша. Резултатите показват настоящото положение, което ви дава основа за решение как да развивате продуктите и услугите си. Също, помагаме ви да комуникирате екологичното си представяне, чрез декларации за екологично въздействие, получаване на еко-етикети и изготвяне на специфични казуси. 

 

Оценка на жизнения цикъл

Този метод се основава на изследването на  въздействията върху околната среда, свързани с даден продукт или услуга. Оценката включва всички съответни входящи потоци на материали и енергия, основни и вторични продукти, както и изходящи потоци през целия жизнен цикъл – от производството до излизането от употреба или рециклирането. Анализът следва най-добрите практики при изготвянето на Оценка на жизнения цикъл (LCA), в съответствие с международната серия стандарти ISO 14040 и 14044.

Декларации за екологично въздействие и еко-етикети

Декларациите за екологично въздействие и еко-етикетите са помощно средство за вземане на решения от потребители и клиенти, които все по-често ще бъдат водени от по-добрите екологични показатели, когато се налага да направят избор между съпоставими продукти. При изготвянето на декларация за екологично въздействие следваме стандарти като ISO 14025 и EN 15804.

Воден отпечатък

Водният отпечатък е индикатор за консумираната от продукт, услуга или регион вода. Отпечатъкът обхваща употребата на вода за селскостопански цели, под формата на валежи, напояване и изпарение, а също така и отпадъчните води и замърсяването на подземните такива. Водният отпечатък е познат също като “виртуална вода“.

Въглероден отпечатък

Въглеродният отпечатък осигурява информация за количеството емисии СО2, генерирани през целия жизнен цикъл на даден продукт. Това е лесен начин за определяне на процеси, които подлежат на подобрение, както и за сравнение на алтернативни подходи. Въглеродният отпечатък предоставя прозрачни резултати, които са лесни за разбиране и комуникиране.