Предпроектни проучвания

Често при вземането на инвестиционни решения имате нужда от конкретни данни, информация или знания, свърззани с околната среда. Помагаме ви, като темите, които обхващаме са от изграждане на ВЕИ инсталации, през системи за управление на отпадъци и мерки за енергийна ефективност, до нови бизнес модели и начинания.

Подкрепа за развитие на иновативни технологии

Промяната към устойчиво общество изисква непрекъснат процес на технологично обновление. Подкрепяме го, като правим проучвания, изграждаме контакти, промотираме, търсим финансиране.