Компанията ще координира дейностите за Черноморието на иновативен европейски проект за намаляване на замърсяването на морската среда

Новата година за Денкщат България започна на гребена на вълната с началото на нов проект по Седма рамкова програма на Европейския съюз, посветен на проблема със замърсяването на морската среда. Проектът „Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, Innovative Tools and Good Governance“, накратко CLEANSEA цели създаване на цялостна характеристика и анализ на проблема със замърсяването на морската среда в четирите морски региона на Европейския съюз (Средиземно, Балтийско, Черно и Северно море). Предвижда се разработването на иновативни инструменти за мониторинг и стандартни протоколи, за да се подкрепи установяването на хармонизирана рамка за мониторинг на морски отпадъци. С помощта на широк кръг заинтересовани страни ще се очертаят мерки за по-добро управление и политики за постигане на целите на Рамковата директива на ЕС за морска стратегия и други международни цели по отношение на замърсяването на морската среда.

Основните задачи по проекта варират от анализ на отпадъците в морската среда до организиране на консултации със заинтересованите страни и развитие на Европейска пътна карта за намаляване на отпадъците в морската среда за четирите морски региона. Денкщат България е координатор на дейностите за региона на Черно море, като се стреми да постигне пълен принос към основните цели на проекта. Проектът ще подпомогне проучването на отпадъците в морската среда по българското Черноморие и ще помогне на местните общности и държавни органи в преодоляването на проблема и намирането на най-подходящите решения за региона. Сред очакваните ползи са и разкриването на нови възможности за бизнес, повишаване на осведомеността в обществото и събиране на научно-доказана информация за проблема*.

Екипът на Денкщат е ентусиазиран да приложи своето разбиране, подход и състезателен дух, за да се справи с предизвикателството за постигане на чиста околна среда без отпадъци.

Ръководител на проекта в България: Климентина Рашева

* Замърсяването на крайбрежните ивици и морските басейни, в резултат на човешката дейност, е един от проблемите, на който се обръща все повече внимание от страна на международната екологична общественост. Хиляди тонове опаковки, метали, корабно оборудване и др.  се изхвърлят безконтролно в реките и моретата всяка година. Множество научни изследвания доказват негативното въздействие на постоянно нарастващото количество отпадъци, както върху морските видове, така и върху възможностите за използване на крайбрежията от обществото  по устойчив начин.

Повече информация по темата можете да намерите на страницата на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/water/marine/pollution.htm

Comments are closed.