Нов доклад разработен от denkstatt България в партньорство с WWF демонстрира капацитета за поглъщане на въглеродни емисии от природен парк Русенски Лом и паричната равностойност на тази екосистемна услуга на база на актуалната цена на въглеродните емисии на международните пазари. Изчисленията и анализа служат за пример как съхранението на защитените територии и гори у нас е фактически най-евтината алтернатива за смекчаване на климатичните промени чрез намаляване на нетните въглеродни емисии, и би могла да носи и реални икономически дивиденти на страната ни в бъдеще. Така например паричната стойност на погълнатите емисии само от един малък български природен парк – Русенски лом, се равнява на 134 854 евро в рамките на 10 години по настоящи цени. Вземайки предвид и  икономическите ползи от всички останали екосистемни услуги – изчислени в предходни проучвания на WWF и равняващи се на около 230 хиляди евро на годишна база, съхранението на защитените територии, горите и екосистемите на България трябва да се превърне в осъзнат национален приоритет. Един от начините това да се случи е чрез внедряването на механизми за плащане за съхранението на екосистемни услуги (т.нар. Payment for Ecosystem Services – PES). При тях консервационните усилия на правителството, бизнеса, НПО сектора и други могат да бъдат възнаградени адекватно на база на реализираните ползи, например чрез привличането на средства по европейските структурни фондове.

Comments are closed.