Какви са ползите от екосистемните услуги? Как компаниите да оценят и остойностят важни аспекти, свързани с използването и възстановяването на природни блага, които са жизнено важни за тяхната дейност? За да помогне в отговорите на тези въпроси denkstatt се присъединява към международната инициатива за проучване и стандартизиране на методите за „осчетоводяване“ на природния капитал – The Natural Capital Coalition. Партнирайки си с водещите световни експерти и иноватори в тази област, ще работим за създаването на нови процедури и стандарти, които ще помогнат на правителствата, неправителствените организации и бизнеса да внедрят оценката на екосистемните услуги и въздействия в своята основна дейност.

Comments are closed.