Корпоративност

denkstatt Group

Групата на denkstatt се състои от два бранда и офиси, разположени в пет европейски страни:

Поглед в миналото

Превърнахме се във водеща консултантска компания за устойчиво развитие в Европа, но като всяка друга нова компания, започнахме с малко и се развивахме и усъвършенствахме с времето. Вижте как се превърнахме в международната група denkstatt, която сме днес!

1993
Основана в известното Café Hawelka във Виена

5-ма приятели, които работят в много малък офис

1997
Основаване на denkstatt Унгария

Общо 10 екологични специалисти

2007
Основаване на denkstatt Румъния и България

denkstatt достига 40 експерти по устойчивост в 4 страни

2010
Присъединяване към Inogen Alliance

denkstatt става част от глобална мрежа от консултанти по устойчивост

2011
Основаване на denkstatt Словакия и denkstatt&enertec

denkstatt се разширява до 5 страни и обогатява своето ноу-хау по енергийни теми

2020
sustainable AG в Германия се присъединява към групата на denkstatt

denkstatt привлича нови професионалисти и нараства до общо 125 експерти в 6 държави

2022
Нови офиси и експерти в Германия

С присъединяването на Soil & More Impacts към групата на denkstatt се включват 15 нови членове на екипа с опит в устойчивото земеделие. Открит е нов офис в Берлин.

Корпоративна политика

Не просто даваме добър пример, а сами следваме принципите, които препоръчваме на нашите клиенти.

Стремим се да приведем нашите офиси в съответствие със законовите изисквания и международните стандарти, да поддържаме нашите емисии възможно най-ниски и да си поставим корпоративни цели за климата.

denkstatt групата има обекти със сертификати за управление на качеството и околната среда в Австрия, България, Румъния и Унгария като ISO 14001 и ISO 9001. Освен това имаме амбицията да подобряваме непрекъснато нашите услуги и процеси и гарантираме, че нашите действия имат принос към устойчивостта и са в полза на интересите на нашите клиенти. Водещите ни принципи се изразяват в следните аспекти:

  • Винаги сме в крак с актуалните правни норми и регулаторните изисквания
  • Ние документираме собственото си въздействие върху околната среда (напр. транспорта) и се стремим да го поддържаме възможно най-ниско.
  • За нас предизвикателствата и пречките са възможности за научаване на нещо ново, иновации и усъвършенстване. Насърчаваме всеки служител да се изправи пред тези предизвикателства и да допринесе за личностното си развитие.
  • Високата квалификация и непрекъснатото обучение на нашите служители е от решаващо значение за по-нататъшното развитие и успех.
  • Стремим се към изчерпателен информационен поток и оптимизирана връзка между качеството на проектите, използването на ресурсите и необходимото време.
  • За нас е цел и предизвикателство да поставим под съмнение вече съществуващото, за да повишаваме непрекъснато качеството и конкурентоспособността на услугите, които предлагаме.

Целта SBTi:

приносът на denkstatt в областта на климата

От 1993 г. групата denkstatt консултира компании по въпроси, свързани с околната среда и устойчивостта. Комбинирането на предприемаческо мислене с ноу-хау в областта на екологията и социалните науки е нашата основна област.

В качеството си на ESG консултанти насочваме нашите клиенти и бихме искали да действаме като пионери с личния си ангажимент за опазване на климата. Водени от нашата социална отговорност и вътрешна мотивация, си поставихме научнообоснована климатична цел, която съответства на решението за ограничаване на глобалната температура до 1,5°C. Нашата климатична цел е разработена с помощта на критериите и е валидирана от Инициативата за научнообосновани цели (SBTi).

Поели сме ангажимент да намалим абсолютните си емисии (обхват 1+2) с 50% до 2030 г. в сравнение с базовата 2018 г. Също така решихме да измерим и намалим емисиите си от Обхват 3 (в нашия случай, например, от служебни пътувания или придвижване на служителите до работното място).

В съответствие с нашата философия и разбиране за опазване на климата, се стремим да намалим емисиите си максимално. Не разчитаме на компенсации, тъй като не считаме това за приоритет за постигане на нашите глобални цели в областта на климата.

Непрекъснато подобряваме нашата стратегия за климата, която е силно повлияна от научнообоснованата ни цел. Служителите във всички наши офиси работят по прилагането на мерки за намаляване на потреблението на енергия и минимизиране на нашия отпечатък върху климата.

За да може нашия климатичен план да достигне SBT целта, включихме представители от цялата група на denkstatt. Така отговаряме специфичните за всяка държава изисквания като същевременно да поддържаме висока мотивацията на нашите колеги да се ангажират с действия по климата.

Preserving biodiversity: COP15 and the EU Biodiversity Strategy