Кръгова икономика

Кръговата икономика е устойчив икономически модел, който процъфтява в границите на нашата планета и трансформира настоящата линейна икономическа система в кръгова и регенеративна.

Бъдете за пример и допринесете за устойчива промяна,

което не просто помага на околната среда, но подобрява Вашите резултати и намалява разходите.

Какво е кръгова икономика?

Кръговата икономика е икономически модел, противоположен на линейната икономика, при която обработката на материали и производството на продукти водят предимно до високи нива на изхвърляне на отпадъци. В кръговата икономика отпадъците и различните видове замърсяване се избягват във възможно най-голяма степен, като се запазва високата икономическа стойност на използваните продукти и материали. Оползотворяването на материалите в края на жизнения цикъл на даден продукт намалява търсенето на първични материали. Освен това eco-friendly продуктовия дизайн е от основно значение.

Защо кръговата икономика е важна за бизнесите?

Защо кръговата икономика е важна за бизнесите? Кръговият бизнес модел не трябва да бъде възприеман като нещо пожелание, защото ще бъде от решаващо значение за компаниите в бъдеще. Кръговата икономика е един от основните стълбове на Европейската Зелена сделка и играе ключова роля за декарбонизацията и постигането на климатична неутралност до 2050 г. и за борба със замърсяването. Новият план за действие за кръговата икономика поставя във фокуса целия жизнен цикъл на продуктите и описва конкретни изисквания и регулаторни промени, които засягат широк кръг сектори като електроника и ИКТ, батерии и превозни средства, опаковки, пластмаси, текстил, строителство и храни.

В края на жизнения цикъл на продуктите в тези отрасли се сблъскваме с множество екологични проблеми като електронни и пластмасови отпадъци, изхвърляне на опасни материали или изтичане на тежки метали. Сега от дружествата се изисква да интегрират аспектите на кръговост в своите бизнес стратегии и стратегии за устойчивост, да се подготвят за регулаторните изисквания и да определят мерки. Ако това не Ви е достатъчно, то това, което може да звучи като чиста необходимост е, че концепциите за кръгова икономика водят и до икономически и корпоративни ползи, като същевременно допринасят за възстановяването на природните системи.

Ползи от кръговата икономика

businesses profit from the Circular economy in three ways
economic business benefits of the Circular Economy

Кръговата икономика е полезна в икономически, екологичен и социален план:

Икономически:

Екологични:

Социални:

Разработване на бизнес стратегия за кръгова икономика

denkstatt се позовава на дългогодишен опит в разработването на стратегии, трансфера на знания, оценките и анализите, които ще помогнат на компаниите да намерят своето място в кръговата икономика. Подкрепяме Ви в разработването и прилагането на стратегия за кръгова икономика. Заедно определяме плана в съответствие с Вашата бизнес стратегия, като определяме ясни цели и отговорности.

Освен това със следните услуги се фокусираме върху конкретни аспекти от вашия път към трансформацията:

Семинари за кръгова икономика

Разпознайте възможностите, придобийте знания за концепцията и изградете представа за своето място в кръговата икономика.

Обучения по кръговост

Представете идеята пред Вашите служители, за да изградите разбиране и да повишите осведомеността.

Анализ „разходи-ползи“

Взимайте решения, основани на факти, с проверка на осъществимостта на вашите идеи за кръговост по отношение на екологичните и икономическите разходи и ползи.

Анализ на материалния поток

Разпознайте проблемните точки във вашите материални потоци и оптимизирайте използването на ресурсите с помощта на ясни резултати за сложни проблеми.

Оценка на въздействие на законодателството

Бъдете сигурни, че ще вземете правилните решения, като оцените последиците за Вашия бизнес и продукти от промените в законодателството.

Екодизайн

Направете своите продукти или услуги по-екологосъобразни през целия им жизнен цикъл чрез прилагане на екодизайн

Кръговост на опаковките

Създайте насоки, изберете правилния материал и си партнирайте с ключови заинтересовани страни, за да увеличите кръговия характер на своите опаковки.

Управление на отпадъците

Намалете отпадъците, оптимизирайте разходите и спечелете одобрението на служителите по отношение на ползите за околната среда с нашите обучения и семинари.

Подкрепяме Ви

в разработването и прилагането на стратегия за кръгова икономика

FAQ

Често задавани въпроси за кръговата икономика

Кръговата икономика е концепция за устойчива икономическа система, която дължи своята популярност сред обществеността благодарение на фондация „Елън Макартър“. Тя следва принципи като предотвратяването на замърсяването, запазването на продуктите и материалите в употреба с висока икономическа стойност възможно най-дълго и възстановяване на природните системи.

Като цяло бизнес моделите и процесите, които увеличават максимално стойността на ресурсите и тяхната дълготрайност като период на употреба, следват принципите на кръговата икономика. Това включва мерки като ефективно използване на ресурсите, устойчив дизайн, затворени вериги на доставки, добре разработена концепция за управление на отпадъците и оценка на жизнения цикъл.

Въпреки че рециклирането е голяма част от кръговата икономика, концепцията за кръгова икономика обхваща много повече. Чрез иновации в бизнес моделите тя цели промяна на системата, при която линейната икономика се трансформира в кръгова и устойчива икономическа система. Подходът на повторната употреба, възстановяването и рециклирането със сигурност играе ключова роля в кръговата икономика.

Анализът на материалния поток – накратко MFA – улавя, измерва и представя взаимодействието на материалните потоци и техните промени в хода на процесите. Той предоставя ясни резултати за сложни проблеми на ниво държава, регион, група или компания и може да Ви помогне да оптимизирате използването на ресурсите или да предприемете устойчиви мерки при управлението на отпадъците. Под формата на инвентаризация на жизнения цикъл, анализът на материалния поток е отправна точка за оценката на жизнения цикъл, определяне на въглероден отпечатък (PCF) или създаване на декларациите за екологично въздействие (EPD) за Вашия продукт.

За да се подобри управлението на отпадъците в дадено предприятие, първо трябва да се оценят досегашните практики и решения. След това може да се разработи по-подходящо решение, като се вземат предвид оптимизирането на разходите, съгласието от служители или жители и ползите за околната среда. Освен това е важно да се разгледа цялостната картина на местните решения. Нашите услуги за управление на отпадъците Ви помагат да намерите подходящото решение за Вашата компания.

Предизвикателствата се появяват на различни етапи:

Регулации:

  • Необходима е рамка за по-голяма яснота и насърчаване за превключване към кръгова икономика.
  • Липса на сътрудничество между участниците в кръговата икономика (компании, научни институции, НПО и т.н.), което би могло да се насърчи чрез регулации.
  • Регулаторните органи трябва да предприемат цялостни мерки, които да позволят трансформирането на икономическата система, а не да се фокусират само върху мерките за прекратяване на жизнения цикъл, като например правилното управление на отпадъците.

Информираност и поведение:

  • Поведението на потребителите и техните решения се определят предимно от линейното мислене. Необходима е промяна в поведението и предпочитанията.
  • В много случаи възможностите и рисковете, свързани с кръговата икономика, не се включват добре в корпоративните стратегии или решения, тъй като темата не е достатъчно популярна.

Технология и компетентност:

  • Компетентността върху кръговата икономика много често е недостатъчна и ползите на кръговостта се подценяват.
  • Необходими са инвестиции в събирането на данни, проучванията и разработването на нови технологии.
  • Необходими са осведоменост по въпросите за кръговата икономика и засилване на обмена на опит.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.