ESG и Управление на корпоративната устойчивост

ESG и Управлението на корпоративната устойчивост е бизнес управление с дългосрочен поглед напред. Управлявайте влиянието на Вашата компания по отношение на екологичните, социални и управленски фактори с персонализирана стратегия, която отговаря на вашите нужди.

Устойчивост на друго ниво

От подобряване на управлението на ESG до разработване на стратегия за устойчивост – ние знаем как да Ви помогнем.

Каква е разликата между ESG и Управлението на корпоративната устойчивост?

На практика и ESG и Управлението на корпоративната устойчивост са свързани с устойчивостта. Обикновено се използват като синоними. Същото се отнася и за корпоративната социална отговорност (CSR), която напоследък остава на заден план. Въпреки това, има няколко разлики, които трябва да знаете.

Екологичното, социално и корпоративно управление – трите показателя на ESG

ESG включва екологичното, социално и корпоративно управление в една компания. Трите показателя на ESG показват колко устойчиво работи.

Екологичен

Става дума за устойчиво управление на природните ресурси и опазване на екосистемата. Този показател обхваща мерки за декарбонизация, въпроси относно потреблението на енергия и вода, дейности за подпомагане на биоразнообразието или подобряване на кръговия подход във вашите бизнес процеси.

Социален

Тук целта е да дадете социално значим принос на хората, които работят по вашата верига на стойността. В допълнение към задоволяването на потребностите на служителите, от компаниите се изисква да се ангажират и със своите доставчици, общности и заинтересовани страни.

Управление

Лидерството, вътрешните структури и процеси са важни за един „зелен“ бизнес, както и прилагането на антикорупционната политика и етичната бизнес култура. В края на краищата всичко зависи и от това как се управлява организацията.

Устойчивост и ESG: едно и също ли е?

Въпреки че тенденцията е ESG и Управлението на корпоративната устойчивост да се припокриват, между тях има няколко съществени разлики. ESG акцентира в по-голяма степен върху финансовите рискове и възможностите за възвръщаемост по отношение на устойчивото инвестиране. ESG рейтингът предоставя информация за резултатите от устойчивото развитие и потенциалните рискове за Вашия бизнес. Подобряването на ESG оценката е стремеж на много компании. Тъй като инвестирането в ESG играе все по-важна роля, добрата оценка на ESG води до повече възможности на капиталовия пазар. Управлението на корпоративната устойчивост включва дейности и стратегии за активно управление на въздействията на компанията. Анализът на значимите теми и ангажирането на заинтересованите страни са често срещани подходи към управлението на устойчивостта, също както и управлението на данни, определянето на показатели и отчитането на устойчивостта.

Защо компаниите трябва да измерват ESG

Докладването на ESG е важно не само за инвеститорите, но и за клиентите, служителите, обществото и помага при вземането на стратегическите решения като цяло. Ето защо е важно да разбирате критериите на ESG. Нещо повече: С ESG стратегия не оставяте оценката си на случайността!

Споделете Вашите бизнес предизвикателства или цели с нас – ние ще се погрижим за останалото!

Услуги по ESG и Управление на устойчивостта

Подкрепяме Ви да развивате бизнеса си като отчитате допълнителните възможности и рискове, свързани с околната среда и обществото.

Това изисква да познавате:

Ако сте наясно с тези елементи, можете да разработите нови бизнес стратегии и да подготвите компанията си за икономиката на бъдещето. Консултантските услуги в denkstatt могат да Ви помогнат да трансформирате компанията си по устойчив начин.

Стратегия за устойчиво развитие

Подгответе компанията си за регулаторните, обществените, екологичните и пазарните промени.
Създаването на стратегии за устойчиво развитие и планове за действие е една от основните ни услуги. Подкрепяме Вашата компания в разработването на индивидуални програми за устойчивост и свързани с тях инициативи. За тази цел разчитаме на нашите утвърдени управленски подходи в областта на устойчивото развитие и отчитането на ESG, както и на цялостно разбиране на международната рамка от стандарти и регулации. Вземаме предвид пазарните тенденции и разработваме Вашата визия за организацията Ви в бъдеще.
Повече информация

Управление на рисковете и възможностите

Защото това, което се знае днес, може да е различно в бъдеще.
Покриваме целия спектър от идентифицирането, анализа и оценката до наблюдението и реагирането на действителни и потенциални рискове и възможности, свързани с устойчивостта. С помощта на нашите инструменти и опит Ви помагаме да преодолеете новите предизвикателства. Разглеждаме пазарните рискове, загубите и щетите за активите, вследствие изменението на климата и промените в обществото. Работата ни обхваща също преките и косвените рискове по веригата на стойността. Нашите дейности по управление на риска Ви осигуряват устойчиви познания за бъдещите предизвикателства.

Остойностяване на природните и социални въздействия

Как да печелите от въздействията на бизнеса си върху природния и социалния капитал?
Остойностяването на устойчивостта показва истинското въздействие на Вашия бизнес върху околната среда и обществото чрез монетизиране на природния и социалния капитал. То осигурява точни резултати, които служат като ясна основа за отчитане на ESG. Също така Ви помагаме да разберете как Вашите бизнес дейности допринасят за устойчивостта и как инвестирането в природата и хората може дори да подкрепи Вашите бизнес цели.
Повече информация

Управление на биоразнообразие

Управлявайте биоразнообразието по правилния начин
Очаква се биоразнообразието да бъде следващата голяма тема след изменението на климата. То достигна до света на бизнеса и се превърна в изискване за докладване, както е видно от CSRD или Таксономията на ЕС. Нашите експерти предлагат множество услуги, които да помогнат на Вашия бизнес да приложи управлението на биоразнообразието като част от Вашата стратегия за устойчиво развитие. Семинари за биоразнообразието, базови оценки, както и разработване на стратегии и планове за действие, са само малка част от портфолиото ни с услуги.
Повече информация

Оценка на значимите теми

Открийте кои са най-съществените теми за Вашата компания и се насочете към проблемите
Анализът на значимите теми позволява на компаниите да идентифицират въпросите на устойчивото развитие, които са важни за техния бизнес и веригата на стойността. Една тема може да бъде съществена от гледна точка на въздействието върху устойчивостта, от финансова гледна точка или от гледна точка на заинтересованите страни. Като цяло тези данни определят „най-съществените въпроси" на организацията, които след това се превръщат в ключови елементи на отчитането и управлението на устойчивостта.
Повече информация

ESG рейтинг

Бъдете по-атрактивни за инвеститорите като намерите правилния стандарт за определяне на Вашия ESG рейтинг
Бъдете по-атрактивни за инвеститорите като намерите правилния стандарт за определяне на Вашия ESG рейтинг. Независимо дали става въпрос за ISS, CDP, Ecovadis или MSCI - всички те имат свои собствени критерии, браншова класификация и систематичен рейтинг. Ние в denkstatt Ви помагаме да откриете подходящата за вас рейтингова система за ESG, да отговорите ефективно на въпросниците и да организирате вътрешното проучване на данните и документите Ви, така че да имате сигурен и надежден процес за предстоящите си ESG доклади.

Управление на заинтересованите страни и комуникация на ESG

Свържете се с Вашите заинтересовани страни и разберете гледната им точка
Провеждането на диалог или проучване сред заинтересованите страни означава да включите вътрешни и външни заинтересовани страни, за да получите тяхното мнение по теми на устойчивото развитие, свързани с Вашия бизнес. Диалогът с ключови заинтересовани страни е полезен за компанията, тъй като печели важни застъпници. Освен това резултатите от този диалог са важно допълнение при анализа на темите за устойчивост на Вашия бизнес. Нашите експерти могат да подготвят и проведат онлайн проучвания, интервюта, фокус групи, кръгли маси, както много други сценарии и формати – онлайн или разговори на живо.

Индикатори и управление на данни

Осигурете изчерпателен набор от количествени показатели, за да създадете стратегическо управление на устойчивостта
За да се създаде добра система за докладване и управление на устойчивостта, е необходим изчерпателен набор от количествени показатели. Те придават на устойчивостта осезаем смисъл, помагат Ви да сте организирани, да си поставяте релевантни цели и да проследявате изпълнението им. С наша помощ можете да създадете ефективен процес за управление на данните, да определите правилните показатели и да изберете решение за управление на данни или софтуер, които са подходящи в дългосрочен план за компанията.

Готови ли сте да се присъедините?

Ние в denkstatt подкрепяме различни организации да направят дейностите си по-устойчиви и да създадат дългосрочни ценности.

Ползите за Вас

Очакванията на клиентите и заинтересованите страни за подобряване на стратегиите за устойчивост нарастват непрекъснато. Отговорете им с уверена позиция за това върху какво ще се съсредоточите и върху какво не. Целите, плановете за действие и измеримите показатели, разработени в рамката за устойчивост, Ви помагат да постигнете:

 • Установяване на стабилно управление на устойчивостта
 • Изготвяне на доклади за устойчивост в съответствие с международните стандарти (GRI, CSRD и др.) и подобряване на комуникацията със заинтересованите страни
 • Удовлетворяване на очакванията на Вашите заинтересовани страни, включително клиенти
 • Активно проследяване на съответствието със законодателството
 • Надеждно управление на риска, свързан с ESG
 • Атрактивност за инвеститори чрез подобрени ESG рейтинги
 • Увеличен достъп до кредитен капитал
 • Повишаване на удовлетвореността на клиентите и репутацията
 • Повишаване стойността на бранда и изграждане на работодателска марка

FAQ

Често задавани въпроси за ESG и Управление на корпоративната устойчивост

ESG оценката е резултат от представянето на дадена компания. Тя се отнася до трите показателя – екологичен, социален и управленски. Оценката на ESG е важен източник на информация за инвеститорите и други заинтересовани страни на дадено дружество. Това е тясно свързано с устойчивото финансиране. Повечето ESG оценки са в диапазон от 0 до 100 – колкото по-висока е оценката, толкова по-добър е ESG рейтингът.

Докладването на ESG е публична информация за въздействието на дадена компания върху околната среда, социалната сфера и начина на управление (ESG). ESG фондовете са портфолиа от акции или облигации, които отчитат екологичните, социалните и управленските фактори.

Анализът на значимите теми е предварително условие за докладване на ESG в съответствие с признатите стандарти за отчитане (CSRD, GRI и др.). Освен това той е надежден инструмент за определяне на приоритетите по темите на устойчивото развитие, които след това могат да бъдат обосновани както вътрешно, така и външно. В комбинация с други подходи, анализът на значимите теми може да послужи като основа за разработване на стратегия за устойчивост. Ето защо този анализ взема предвид кои теми са най-подходящи от гледна точка на въздействието върху устойчивостта (въздействието на организацията върху обществото и околната среда), въздействието върху бизнеса (свързаните с устойчивостта рискове и възможности за организацията), както и приноса от гледна точка на вътрешните и външните заинтересовани страни.

Оценката на значимите теми не трябва да се разглежда като еднократно упражнение. Чрез редовното ѝ провеждане се правят сравнения и така се разпознават променящите се тенденции. Затова оценката следва да се възприема като непрекъснат процес, който трябва да се актуализира и разглежда.

Въз основа на Доклада за глобалните рискове за 2022 г. най-сериозните рискове в световен мащаб за период от 10 години са свързани с екологичните предизвикателства (неуспешни действия в областта на климата, екстремни метеорологични явления и загуба на биоразнообразие), както и с обществото (отчуждаване между хората, продоволствени кризи). Икономическите рискове, като например дългова криза, са класирани едва на 9-то място.

Не е възможно да се намери универсален отговор на този въпрос, тъй като много фактори, като например размерът на компанията, бизнес моделът, организацията и корпоративната култура, оказват влияние. Във всеки случай е важно управлението на устойчивото развитие да се разглежда като въпрос, който засяга всички сектори на компанията, с необходимост от пряк контакт с ръководителите на различните отдели. Ние с удоволствие ще Ви помогнем с правилните съвети за такива решения, така че да установите ефективно управление на устойчивостта в компанията.

Ефективното управление на устойчивостта изисква събирането на данни, за да има солидна основа за вземане на решения и да може да се измерва напредъкът. Ако нямате съществуващи системи за събиране на данни за устойчивостта, ние с удоволствие ще Ви помогнем да създадете такива и да намерите подходящо софтуерно решение.

Много често, когато става въпрос за устойчивост и ESG, в компаниите възникват редица въпроси. Ние можем да работим с Вас, както за положителен принос към местните общности, така и по веригата на стойността. Действаме в унисон с околната среда като даваме отговори на въпроси като:

 • Стойност: Как създаваме стойност и за кого?
 • Въздействие: Какви са основните въздействия на нашите бизнес дейности върху хората и планетата? Какви възможности и рискове стоят пред нас?
 • Принос: Как нашият бизнес допринася за устойчивото развитие на местните и глобалните пазари?
 • Стратегия: Как нашата бизнес стратегия трябва да бъде променена, за да отговаря на настоящите и бъдещите нужди и да демонстрира приноса ни към устойчивото бъдеще?
 • Анализ: Колко добро е представянето в устойчивото развитие на нашите конкуренти и водещи компании? Как можем да се позиционираме?

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.