Управлението на околната среда и здравето

Управлението на околната среда и здравето, накратко EHS управление, засяга околната среда, здравето и безопасността в компаниите. Във времена на промени, многобройни кризи и възможности, управлението на EHS помага да положите солидна основа на управлението на устойчивостта.

Три букви, голямо значение: Разкриването на EHS потенциала Ви означава да увеличите ефективността на бизнеса си

Управлението на EHS е нещо повече от спазване на законовите изисквания и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. То е стратегически компонент за вашия бизнес.

Защо EHS процесите са важни

EHS има стратегическо значение за Вашия бизнес. Чрез управлението на EHS компаниите могат да оценят и да посрещнат предизвикателствата, както и да идентифицират и да се възползват от възможностите. EHS води до разбиране на Вашите процеси и свързаните с тях въздействия върху околната среда и проблемите на устойчивото развитие.

Аспекти за системно подобряване на екологичните резултати

Какви са ползите за бизнеса Ви от управлението на EHS

Oсновата на една успешна компания. Чрез нашите услуги за управление на EHS ние Ви помагаме да:

  • Покриете изискванията на Вашите клиенти и пазара
  • Осигурите съответствие със законодателството на Вашата компания
  • Интегрирате нови процеси и да изградите стабилна основа за Вашето управление на устойчивостта
  • Получаване на надеждни показатели за EHS, които преминават успешно външни одити (напр. CSRD)
  • Контролирате екологичните процеси и управлението на данни, свързани с околната среда
  • Работите върху своя имидж като работодател пред служителите си
  • Предвиждате исканията на Вашите клиенти и други заинтересовани страни

Услуги по EHS управление

Управлението на EHS е една от най-важните ни консултантски услуги в продължение на много години. С помощта на нашите консултанти по околна среда, здраве и безопасност ще придобиете по-задълбочено разбиране на въздействието на Вашата компания върху околната среда, както и на външните (екологични) въздействия, които биха могли да засегнат Вашата компания.

Ние анализираме и оптимизираме процесите и съвместно извеждаме мерки за подобряване на екологичните показатели. Освен това предлагаме непрекъсната поддръжка на Вашата система за управление. Нашият denkstatt подход включва:

Прилагане на системите за управление

Контролирайте и оптимизирайте Вашите процеси като приложите прозрачни и ясни процеси
Ние предлагаме внедряване на системи за управление на качеството, околната среда, енергията, здравето и безопасността, основани на международните стандарти ISO 9001, 14001, 45001 и 50001. Интегрирането на системите за управление се извършва по целево ориентиран, практически и индивидуален подход. Нашият 30-годишен опит в различни индустрии и организации в тази сфера на услуги ни помага да намерим най-доброто решение за Вас.
Повече информация

Съответствие със законодателството

Осигурете съответствие със закона в променящия се свят
В условията на бързо променящи се регулаторни изисквания спазването на правните изисквания става все по-голямо предизвикателство. Въпреки това то е задължително за всеки бизнес. Ние помагаме на Вашата компания да изпълни задълженията си, като същевременно свеждаме до минимум необходимите ресурси. Допълнително предлагаме мониторинг на регулацията, който, за разлика от регистъра на законодателство, дава информация за предстоящи регулации, както и за разнообразни услуги за превенция срещу greenwashing.
Повече информация

Индикатори и управление на данни

Осигурете изчерпателен набор от количествени показатели, за да създадете стратегическо управление на устойчивостта
За да се създаде добра система за докладване и управление на устойчивостта, е необходим изчерпателен набор от количествени показатели. Те придават на устойчивостта осезаем смисъл, помагат Ви да сте организирани, да си поставяте релевантни цели и да проследявате изпълнението им. С наша помощ можете да създадете ефективен процес за управление на данните, да определите правилните показатели и да изберете решение за управление на данни или софтуер, които са подходящи в дългосрочен план за компанията.

Вътрешни одити

Получете външна перспектива за съответствие и възможности
Предлагаме вътрешни одити за ISO 14001/EMAS, 50001, 45001 и 9001. Ако се прилагат правилно, одитите са един от най-ефективните инструменти за идентифициране на потенциални подобрения в различни аспекти на Вашата организация - от теми, свързани с качеството и EHS, до правни въпроси и рискове. Външната обратна връзка Ви помага да разработите решения, да подчертаете възможностите си и да предоставите ценни данни за реализацията на проекта. Ние подобряваме Вашата система, за да отговаря на изискванията на съответния стандарт и да реагира адекватно на промените, което е основен източник на конкурентно предимство.

Управление на водите

Управлявайте водата като ресурс – с кристално ясна стратегия за водите
Управлението на водите не е това, което беше. Потребителите на вода трябва да преминат далеч отвъд стените на домовете си и да работят заедно, за да се справят с предизвикателствата, свързани с водата, на ниво водосбор. Нашите експерти предлагат кристално ясни методи за управление на водите и директни подходи за оценка на вашите .
Повече информация

Управление на субсидиите

Реализирайте проектите си чрез използване на подходящи за околната среда финансови инструменти и възможности за финансиране.
Подкрепяме Ви с устойчиво управление на субсидиите, например по пътя към неутралност на парниковите газове. Чрез персонализирани анализи на субсидиите намаляваме Вашите разходи и бизнес рискове. Благодарение на дългогодишния си опит идентифицираме възможностите за финансиране на нашите клиенти и осигуряваме подкрепа при подаването и обработката на проекти за финансиране.
Ясните процеси са в основата на устойчивостта на Вашата компания.
Нашите услуги за управление на EHS осигуряват съдържанието.

FAQ

Често задавани въпроси за EHS управление

Термините EHS, HSE и SHE са съвместими по съдържание. Те обозначават една и съща тема и често се използват като синоними. Всички те са съкращения на термините „околна среда“, „здраве“ и „безопасност“, но в променен ред (напр. управление HSE означава „здраве, безопасност, околна среда“).

Управлението на околната среда, здравето и безопасността, или EHS управление, е често срещан термин в законодателството, наредбите и управлението на качеството на компанията. То е насочено към потенциалните източници на опасности и рискове и гарантира безопасността на труда. В допълнение към политиката за здраве и безопасност в компанията, оптимизирането на процесите и въвеждането на системи за управление също играят важна роля. По този начин EHS управлението обхваща много дейности, за да бъде спазено законодателството, да се гарантира безопасността и да се даде възможност за ефективност в компаниите. То е и основа за управлението на устойчивото развитие на компанията, което разчита на данни, например. Ето защо нашите услуги за управление на EHS включват и съображения за управление на показатели и данни.

Съществуват различни стандарти за управление на EHS. Сред най-известните са ISO9001 за системи за управление на качеството и ISO14001 за системи за управление на околната среда. ISO45001 е по-нов стандарт за системи за управление на здравето и безопасността на работното място, който в известна степен се припокрива с ISO14001. ISO50001 се отнася до управлението на енергията и също е важна тема за подобряване на управлението на EHS и устойчивостта. Ние в denkstatt работим с най-широко използваните стандарти за управление на EHS и Ви подкрепяме в откриването на пропуските и потенциала на Вашата компания по време на вътрешни одити.

Разходите и необходимите ресурси варират значително в зависимост от сложността на Вашата компания. Също така положението на бизнеса Ви на адаптиране и оптимизиране на процесите и изискванията, свързани със стандартите, са ключови за изчисляване на разходите. Предлагаме Ви да извършите анализ на различията, който създава ясна представа.

Мотивирането на служителите да подкрепят Вашата стратегия за EHS е класическо управление на промяната и зависи от различни средства. Например изграждането и укрепването на процеси за подобряване на вътрешната комуникация е един от ключовите аспекти на внедряването в системите за управление.

По време на въвеждането на системата за управление процесите във Вашата компания се преглежда и анализира тяхната значимост за околната среда. С този подход процесите могат да бъдат оптимизирани. Често може да се постигне значително намаляване на разходите чрез преки или косвени ефекти. Привлекателността на Вашата компания за нейните настоящи или бъдещи служители може да бъде значително повишена.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.