Оценка на устойчивостта

В denkstatt сме специалисти в извършването на екологични оценки на цели компании, както и на специфични продукти и услуги. Независимо дали искате да определите възможностите си за по-устойчиво производство или да съобщите на заинтересованите страни за своите резултати – оценката на устойчивостта е задължителна при управлението на ESG.

Придобийте ясна представа за статуса си в света на устойчивостта

Запознайте се с базовата си позиция в момента, за да определите осъществими мерки, които да ви придвижат напред в устойчивостта

Какво е оценка на устойчивостта?

Анализът на устойчивостта оценява екологичните, социалните и управленските показатели на дадена компания, продукт или услуга и въздействието им върху природата, обществото и икономиката. В този случай трите стълба – екологична оценка на жизнения цикъл (LCA), социална оценка на жизнения цикъл (SLCA) и изчисляване на разходите за жизнения цикъл (LCC) – са комбинирани. Кой метод да изберете или дали комбинацията от методи има смисъл за Вашата оценка на въздействието, зависи от предмета, целите и обхвата, както и от ограниченията на системата.

Защо да оценявате екологичното си въздействие?

Резултатите от оценката на въздействието служат като основа за подобряване на вашите ESG (екологични, социални и управленски) резултати. Като идентифицирате критичните точки в жизнения цикъл на продукта или бизнес дейностите си, можете да определите мерки за оптимизиране на процесите, намаляване на емисиите или екопроектиране и по този начин да се насочите към по-устойчиви бизнес практики. Освен това оценката на устойчивостта Ви предоставя важна информация за докладването на ESG и комуникацията със заинтересованите страни.

Какви са ползите за бизнеса Ви

Услуги по оценка на устойчивост

Оценка на жизнения цикъл (LCA)

Определете екологичното въздействие на Вашия продукт, както и възможностите за подобрение.
В оценката на жизнения цикъл се определят общите въздействия върху околната среда, причинени пряко и непряко от даден продукт по време на целия му жизнен цикъл. Въздействията се разпределят в няколко категории, като например изменение на климата, потенциал за еутрофикация или токсичност за човека. В това отношение оценката на жизнения цикъл е повече от измерване въглеродния отпечатък и служи за по-цялостен анализ на въздействието.
Повече информация

Корпоративен въглероден отпечатък (CCF)

Разберете повече за емисиите, генерирани от дейността на Вашата компания
Корпоративният въглероден отпечатък описва общото количество парникови газове, произведени пряко и непряко в резултат на процесите и дейностите на дадена компания. Той е идеалният инструмент за откриване на неефективни процеси, за комуникиране на усилията Ви да бъдете по-добри, за определяне на цели и оптимизиране на въздействията на организацията върху климата.
Повече информация

Анализи на жизнения цикъл на продукта:
PEF, PCF, EPD

Стремеж към устойчиви продукти чрез други специфични анализи за различните етапи на продукта.
Въз основа на анализа на жизнения цикъл съществуват и други по-специфични анализи за жизнения цикъл на продукта:

- Въглеродният отпечатък на продукта (PCF) оценява само въздействията на продукта върху изменението на климата

- Декларациите за екологично въздействие (EDP) и Екологичният отпечатък на продукта (PEF) са по-специфични по отношение на изискванията и следват допълни условия, за да се получат сравними резултати.

Воден отпечатък

Измерете използваното количество вода по време на производството и веригата за доставки на даден продукт.
Водният отпечатък на даден продукт представлява количеството сладка вода, използвано за производството на продукта по време на цялата му верига на доставки. Той показва обема на потреблението на вода (изпарения или влагане в продукта) по източници и обема на замърсяването по различни видове. За да научите повече за нашите услуги, свързани с водата, тук можете да намерите повече полезна информация.
Повече информация
С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за оценките на устойчивост

Оценката на устойчивостта оценява ефективността на устойчивите действия на дадена компания, продукт или услуга. Тя анализира екологичните, социалните и икономическите въздействия на всички процеси. В случай на продукт се оценява целият жизнен цикъл и въздействието върху околната среда на различните етапи на продукта. За разлика от въглеродния отпечатък, тук се разглеждат не само емисиите, но и други фактори като всички видове замърсяване, потребление на ресурси или отпадъци.

Съществуват различни методи за оценка на устойчивото развитие. Изборът на метод зависи от това дали се оценява цяло предприятие или продукт, както и от други фактори. Сред методите са анализът на жизнения цикъл (LCA), въглеродният отпечатък, водният отпечатък, екологичният отпечатък на продукта (PEF) и декларациите за екологично въздействие (EPD).

В сравнение с въглеродния отпечатък на продукта, оценката на жизнения цикъл е по-цялостна екологична оценка, която отчита редица екологични въздействия на различните етапи на продукта. Въглеродният отпечатък изчислява емисиите на даден продукт и го оценява само по отношение на изменението на климата, докато оценката на жизнения цикъл взема предвид много екологични ефекти, като например окисляването на океаните, токсичността за човека или земеползването.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.