Сделки и бизнес развитие

Подкрепа за реализиране на потенциални възможности и управление на рискове.

Познаването на качеството на околната среда и ефективността на активите е от ключово значение

развитие и специалисти по екологична оценка предоставят комплексни услуги в при сделки и управление на развитието.

Как услугите за сделки и развитие могат да помогнат на Вашия бизнес

Като част от портфолиото ни от услуги за сделки и развитие, екологичната комплексна проверка и екологичната оценка на обекта Ви помагат да идентифицирате скрити недостатъци в изпълнението, правни несъответствия, финансови и бизнес рискове. От съществено значение е да ги разкриете, преди да инвестирате в процес на сливане, придобиване или вътрешно развитие. В същото време защитавате репутацията на компанията си.

Освен това предоставяме подкрепа по време на целия процес на издаване на екологични разрешителни за инвестиции и съоръжения в различни сектори като промишленост, логистика, офис сгради и жилищни проекти. Това включва професионална подкрепа при подготовката на разработките, оценка и намаляване на климатичните рискове, оценка на екологичните рискове, оптимизиране на отпадъците и оптимизиране на технологиите за пречистване на отпадъчни води. Нашите услуги за подпомагане на сделки и разработки Ви помагат да наблюдавате цялостната си корпоративна дейност и да направите следващата стъпка за управление на бизнеса си по екологосъобразен начин.

Устойчиви сгради във фокуса на Вашата устойчива ефективност

Сертифицирането на „зелени“ сгради (BREEAM, LEED) помага на собствениците, но също така и на предприемачите и архитектите да разработват устойчиви сгради, които отговарят на изискванията както за опазване на околната среда, така и за удобство при ползване. Тези сертификати могат да бъдат приети през различните фази на работата по проектирането на сградите и изпълнението на проекта. Това включва систематично разглеждане на екологичните, икономическите и социално-културните измерения, както и сертификати за устойчиви сгради LEED и BREEAM.

Как Ви подкрепяме

Тъй като търсенето на устойчиви бизнес модели нараства, оценката на въздействието върху околната среда, както и екологичната оценка на обекта, придобиват висок приоритет. Устойчивостта се отнася и до Вашите активи, като например сгради. За всички тези области ние предлагаме подходящото решение за Вас.

Оценка на въздействието върху околната среда (EIA)

Спазвайте графика, дори при сложни проекти:

Въз основа на нашия опит в национални и международни проекти в различни промишлени сектори, ние предоставяме професионални услуги при подготовката, разрешаването и подкрепата на проекти, при които графикът е ключов елемент от процеса на разработване и планиране.

Познаваме законовите изисквания, които трябва да спазвате:

Нашите актуални познания за съответното законодателство и стандарти гарантират висококачествено обслужване при поддръжка на вече работещи съоръжения. Ако е необходимо, можем да осигурим подкрепа и в областта на оценката на риска за климата и професионалната и индустриалната безопасност.

Комплексна проверка на околната среда (EDD)

Разкрийте потенциала си и останете в съответствие с изискванията:

Идентифицирането на несъответстващи на законодателството практики и операции помага за подобряване на екологичните резултати, намалява риска от регулаторни процедури и глоби срещу компанията и осигурява добра репутация на компанията.

Проверете рисковете и получете база за инвестиционни решения:

Добрите практики за управление на околната среда вече са задължителни. Инвестирането в нови активи изисква задълбочено проучване на обекта, за да се хвърли светлина върху скритите рискове и свързаните с тях разходи, за да се разкрие истинската цена на актива, преди да се вземе инвестиционно решение.

Екологична оценка на обекта (ESA)

Запознайте се с рисковете, преди да подпишете договора:

Придобиването на нови фирми, проекти и обекти може да доведе до екологични рискове, които е възможно да имат съвсем конкретни материални последици за Вашия бизнес и стойността на компанията.

Преценете тежестта на екологичните рискове:

С нашите услуги за екологична оценка на обекти получавате подробна информация за екологичното състояние на Вашите обекти и активи.

Устойчиво строителство и сертификати за зелено строителство

Уверете се, че вашият строителен проект отговаря на изискванията:

Нашите експерти Ви подкрепят в различните фази на проекта, за да изпълните изискванията на различните стандарти за зелено строителство.

Открийте пропуските и подобрете показателите си за устойчивост:

Анализът на Вашите активи Ви помага да установите възможните пропуски в цялостното Ви представяне по отношение на устойчивостта и дава насоки как да го повишите.

Екологично планиране

Получете най-добрата подкрепа по време на процеса на издаване на екологични разрешителни:

Издаването на разрешителни и планирането включват оценка на очакваните въздействия върху околната среда на планирано строителство или на вече съществуващ обект.

Бъдете на сигурно място и от гледна точка на нормативната уредба:

Нашата работа включва предлагане на мерки за смекчаване на въздействието, както и тясно сътрудничество с проектантите относно необходимите интервенции, когато е уместно, обобщаване на очакваните въздействия и последващо подпомагане на регулаторния процес. Това включва КПКЗ и ОВОС, както и други процедури за издаване на екологични разрешителни.

Допълнителни услуги

Замърсена почва

Оптимизирайте разходите си за възстановяване като същевременно спазвате законодателството!
Съгласно съответното законодателство фактът на замърсяване на подпочвената среда (почва/подземни води) трябва да се докладва на регионалния компетентен орган по околна среда. В зависимост от степента на замърсяване и неговите последици за околната среда и човешкото здраве, може да се наложи рекултивация на замърсената зона и отстраняване на установените и ограничени замърсители. Нашата услуга за замърсени земи Ви помага да откриете, това, което е скрито от очите и Ви осигурява разбиране на свързаните с това разходи и истинската стойност на активите.

Опасни строителни материали

Идентифицирайте рисковете при работа с опасни строителни материали!
Преди да се пристъпи към придобиване, обновяване или преустройство на имоти, построени преди 90-те години на миналия век, е важно да се извърши проучване, за да се определят рисковете за околната среда, човешкото здраве и финансовите рискове. Те могат да възникнат от опасните строителни материали по време на разрушаването/ремонта и произтичащите от това разходи, за да се определят необходимите мерки за опазване на околната среда и здравето.

Мониторинг и хидрогеология

Съобразете се с хидродинамичните промени, които предизвиква Вашето строителство на недвижими имоти
При строителството на недвижими имоти в някои случаи е необходимо да се изследват хидродинамичните промени, причинени от планираното подземно строителство (особено по отношение на многоетажните подземни гаражи), като официално изискване или като част от статичното съответствие.

Проучване за осъществимост

Проверете доколко е осъществим Вашият проект
Какво означава осъществимо? Къде се намират границите на един проект? Кои възможности и рискове трябва да се вземат предвид? Ние оценяваме осъществимостта на Вашите проекти от гледна точка на икономическата ефективност, ресурсите и наличността, технологиите и сроковете. Освен проучвания за осъществимост, ние извършваме и предварителни проучвания, които сравняват редица технически варианти.
С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за транзакции и подкрепа за развитие

Колкото по-подробни са наличните данни, толкова по-бързо може да бъде извършена екологичната оценка на инсталацията и толкова по-малко въпроси могат да възникнат у властите. Освен това Ви предлагаме да поискате статус на „приоритетен проект“.

Изискванията за ОВОС и разрешително за КПКЗ в ЕС са сходни (2011/92/ЕС и 2010/75/ЕС), но има различия в практиката на различните местни органи по околна среда. Освен това подробните изисквания по отношение на въздуха, шума и повърхностните и подземните води могат да бъдат по-строги. Поради това се препоръчва консултация на ранен етап от проекта.

Сертифицирането на сграда по стандарт за зелена сграда може да доведе до много ползи за вас като собственик на сградата. Те включват видимост на ангажимента, повишаване на продажбите и наемите, по-добро качество на вътрешната среда и по-широка представа за това какво представлява една устойчива сграда.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.