SCM – Устойчивост посредством Управление на веригата на доставки

Устойчивостта и отчетността преминават отвъд рамките на самата компания. Това поставя Вашата верига на доставки и покупки във фокуса на регулациите и корпоративната отговорност.

Погрижете се за аспектите на устойчивостта във Вашата верига за доставки:

Устойчивото снабдяване и управлението на веригата на доставки заемат важно място с дневния ред, затова управлявайте настоящите и предвидим въздействия – както социални, така и екологични, дори ако те се случват далеч.

Какво е Управление на веригата на доставки?

Управлението на веригата на доставки обхваща обработката на стоки и услуги от суровини до готови продукти чрез различни процеси. Заради глобализацията решенията за веригата на доставки са търсени, но и доста сложни.

Нарастващите регулаторни изисквания като Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD) или германския Закон за веригата на доставките налагат компаниите да погледнат отвъд корпоративните си граници. В една устойчива верига на доставки трябва да се вземат предвид емисиите на парникови газове, човешките права и други аспекти на устойчивостта. Нашите консултантски услуги в тази област помагат да управлявате въздействието си по Вашата верига на доставки. Анализът на риска преди всичко предоставя информация за това кои рискове са особено важни за Вас. Определянето на подходящи мерки Ви позволява да управлявате тези рискове.

Нашите консултантски услуги в тази област помагат да идентифицирате и управлявате рисковете по Вашата верига на доставки.

Вашият бизнес може да спечели много от устойчивото Управление на веригата на доставки

Устойчивото снабдяване и управлението на веригата на доставки играят решаваща роля във внедряването на целите на корпоративната социална отговорност (CSR) в компанията. Без съмнение устойчивото закупуване и управлението на веригата на доставки са ключови ESG лостове по няколко причини.

 • Възползвайте се от прозрачната верига за доставки и контрол на разходите. Идентифицирайте и управлявайте рисковете преди още да са възникнали въз основа на Вашите поръчки.
 • Инициирайте необходимите мерки навреме, за да извършите комплексна проверка и да спазите регулаторните изисквания, например тези съгласно Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост (CSDDD) или германския Закон за веригата на доставки.
 • Повишете ефективността си в областта на устойчивото развитие със стратегия за снабдяване, съобразена с вашите нужди, например за намаляване на емисиите по веригата на доставки в Обхват 3.
 • Създайте устойчивост по веригата на стойността като изберете правилните партньори, процеси и продукти. Това ви помага и при ESG отчитането.

В качеството си на мултипликатор влияете върху процесите на създаване на стойност, както в операциите на Вашата компания, така и в тези на множество доставчици.

По този начин повишавате приноса си – полезно е за околната среда, обществото и корпоративната репутация.

Повишаване на устойчивостта чрез нашите SCM услуги

Имаме дългогодишен опит в областта на устойчивото развитие и управлението на климата, затова знаем кои са решаващите отправни точки за идентифициране и стратегическо разширяване на потенциала за устойчивост. Той се простира извън сферата на дейност на компанията и включва Вашите доставчици и бизнес партньори.

Стратегия за устойчиво снабдяване

Приведете веригата си за доставки в съответствие със стратегията си за устойчивост
Стратегията за устойчиво снабдяване създава принципи за отговорни практики при покупки. Тя въвежда в действие цялостната стратегия за устойчивост на компанията в отдела, отговарящ за снабдяването. Резултатите от анализа на значимостта служат като отправна точка за разработването на стратегията. Разглеждаме Вашето търсене, свързания с него потенциал за устойчивост и разработваме индивидуалната Ви мисия за устойчиво снабдяване. Тя включва области на действие, основни теми и стратегически цели, които конкретизираме чрез ключови цифри, мерки и пътна карта. В заключение - стратегията за устойчиво снабдяване може да има значителен принос за Вашата стратегия за устойчивост.

Анализ на риска по веригата на доставки

Комплексна проверка на веригата на доставки: намалете социалните и екологичните рискове, свързани със снабдяването
Международният обмен и глобалните пазари за покупки и продажби са сложни и им липсва прозрачност. Неадекватното прилагане на международно признатите човешки права и мерките за опазване на околната среда често са резултат от това и представляват рискове, които могат да бъдат избегнати от компаниите. Ние гарантираме прозрачност в структурата на вашите доставчици. При това отчитаме, както характерните за страната, така и специфичните за категорията рискове. Разработваме ефективни мерки за превенция и смекчаване и ви подкрепяме в процеса им на прилагане. Освен това помагаме за създаването на подходящи структури и системи за управление, документация и отчетност.

Устойчиво управление на доставчиците

Работете с доставчици и процеси, съответстващи на вашите цели за устойчивост
Ефективното сътрудничество с доставчиците е решаващо за разработването на устойчиви вериги за създаване на стойност, например по отношение на емисиите на парникови газове, тъй като значителна част от тях се появяват във веригата за доставки нагоре и надолу по веригата (Обхват 3). Само чрез съвместна работа с доставчиците си можете да реализирате потенциала за подобрение. Помагаме ви да интегрирате изискванията за устойчивост във всички процедури за управление на доставчиците - например подбор, оценка и развитие на доставчиците, управление на риска, одити и обучение. Ние също така ви съдействаме да изберете подходящи системни решения, за да оптимизирате тези процедури.

Декарбонизация и кръгова икономика – ангажирайте доставчиците

Подобрете представянето си във връзка с устойчивостта и по веригата на доставки
Помагаме на вашия екип, отговарящ за снабдяването да идентифицира ключови категории, свързани със значими въпроси на устойчивостта - например опазване на климата или кръгова икономика. Тези категории могат да бъдат определени чрез вашата стратегия за устойчивост или стратегия за устойчиви обществени поръчки, анализ на риска и горещите точки, както и чрез баланси на парниковите газове или анализи на жизнения цикъл.
С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси относно управлението на веригата на доставки

Устойчивото управление на веригата на доставки обхваща координацията и администрирането на дейности, свързани с производството и доставката на продукти и услуги като се започне от снабдяването със суровини и се стигне до доставката им до крайния клиент. Терминът „Управление на международната верига на доставки“ се отнася конкретно до управлението и подобряването на потока от стоки, информация и финансови транзакции извън границите на държавата. Това налага цялостно разбиране на особеностите на отделните държави, култури, закони и регулации, както и ефективна координация с всички участници в глобалната мрежа на веригата на доставки.

Управлението на веригата на доставки е важно, тъй като играе ключова роля в бизнеса, както става ясно от следните заключения:

 1. Спестяване на разходи: Правилното устойчиво управление на веригата на доставки може да помогне за минимизиране на разходите чрез рационализиране на процесите намаляване на отпадъците.
 2. Подобрена ефективност: Помага на организациите да повишат ефективността на операциите си по веригата за доставки, което води до съкратени срокове за доставка и по-висока удовлетвореност на клиентите като се вземат под внимание аспектите на устойчивостта.
 3. По-добро управление на риска: Устойчивото управление на веригата на доставки помага на организациите да идентифицират и да се справят с потенциалните рискове във веригата за доставки като свежда до минимум щетите при прекъсвания и осигурява стабилност на бизнеса.
 4. Конкурентно предимство: Чрез оптимизиране на веригата на доставки компаниите могат да спечелят преднина спрямо конкурентите си и да отговорят по-ефективно на пазарните изисквания.
 5. Устойчивост: То подкрепя създаването на по-устойчиви вериги за доставки чрез насърчаване на екологосъобразни практики, намаляване на отпадъците или спазването на човешките права. Това е полезно и по отношение на управлението на репутацията на компанията.

Изводът е, че устойчивото управление на веригата на доставки е жизненоважно за организациите с оглед задоволяване нуждите на клиентите, повишаване на рентабилността и поддръжка на отговорен и устойчив подход към бизнес операциите.

Управлението на веригата на доставки включва няколко ключови елемента, включително управление на ресурсите, координация на глобалната верига за доставки, анализ на веригата за доставки, управление на доставчиците и добре проектирана мрежа на веригата за доставки:

 1. Управление на ресурсите: Ефективното използване на ресурсите, включително материалите, труда и технологиите, е критичен аспект на управлението на веригата за доставки.
 2. Координация на глобалната верига за доставки: Координацията на дейностите по веригата за доставки в различни държави и региони е от съществено значение в съвременната глобална бизнес среда и стратегия за покупки.
 3. Анализ на веригата за доставки: Използването на данни и анализи за разбиране и оптимизиране на ефективността на веригата за доставки става все по-важно.
 4. Управление на доставчиците: Ефективното управление на доставчиците помага на организациите да осигурят качествена и навременна доставка на стоки и услуги.
 5. Мрежа на веригата за доставки: Добре развитата мрежа на доставчиците е от решаващо значение за осигуряване на плавен поток на стоки и информация.
 6. Оценка за значимост: Извършването на оценка за значимост за установяване въздействието на дейностите по веригата за доставки върху околната среда и обществото, става все по-важно за устойчивата работа на организациите.

Като вземат предвид тези елементи, организациите могат да осигурят ефикасно и ефективно управление на своите операции по веригата за доставки.

Устойчиво управление на риска на веригата на доставки е процесът за идентифициране, оценка и контрол на рисковете по веригата на доставки, за да се гарантира устойчивост и непрекъснатост на процесите в нея. Включва дейности като извършване на оценка на риска във веригата на доставки с цел идентифициране на потенциалните рискове, прилагане на мерки за контрол на риска, насърчаване на отговорното снабдяване чрез отговорни практики за купуване, както и проследяване и отчитане на устойчивостта на веригата на доставки. Целта на управлението на риска във веригата на доставки да се сведат до минимум прекъсванията, да се повиши нейната устойчивост и да се подобри цялостното ѝ функциониране.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.