Директива за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD) и Докладване на устойчивостта

Директивата за корпоративното отчитане на устойчивостта (CSRD) води до увеличаване на задълженията за докладване на устойчивостта. Заради това компаниите повече от всякога са задължени да предоставят ESG доклад (наричан още доклад за корпоративна устойчивост, доклад за устойчиво развитие или CSR доклад).

Вземете нужните мерки за CSR докладите Ви на ранен етап.

Подгответе се за увеличаващите се изисквания на и CSRD и ESRS:

Какво е докладване на корпоративната устойчивост?

Докладването на корпоративната устойчивост предоставя важна информация за въздействието и мерките за устойчивост на дадена компания. Обикновено то e част от управлението на устойчивото развитие и може да се извършва в съответствие с различни стандарти. Например GRI стандартите на Глобалната инициатива по отчетност (GRI) или Интегрираната рамка за отчитане (Integrated Reporting Framework) предоставят насоки за процеса и резултата от отчитането.

Нарастващата динамика чрез предстоящите изисквания, като CSRD, засилва необходимостта от отчитане на устойчивото развитие на дружествата. В допълнение към регулаторните изисквания, целенасочената и надеждна комуникация на корпоративната устойчивост Ви помага да подобрите репутацията си сред Вашите клиенти, бъдещи и настоящи служители, както и инвеститори, като подобрите ESG рейтинга си.

Какво е CSRD?

CSRD е акроним на Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта. Тя включва значителни подобрения и изменения на предишните изисквания за отчитане на Директивата за нефинансовото отчитане (NFRD). CSRD придвижва темата за докладване на устойчивостта на следващо ниво в рамките на ЕС.

Пътна карта за съответствие със CSRD

„CSRD все повече засяга финансовите директори, отделите по контрол и счетоводство. Показателите за устойчивост вече са неразделна част от финансите. Тези, които създават стандарти и структури, са добре подготвени за бъдещето“.

– Mag. Карл Ресел

Улесняваме задачата Ви, като анализираме как различните стандарти, директиви и модели биха работили в полза на бизнеса и стратегията Ви.

CDP, TCFD, CSRD, ESRS:
В повечето случаи подобряването на корпоративната устойчивост не е лека задача.

А на нас това ни е работата.

Ползи от докладването на корпоративната устойчивост

CSR/КСО докладът показва не само настоящето Ви положение, но и бъдещата посока на Вашата компания по отношение на устойчивостта. Ето защо отчитането на устойчивостта е свързано с няколко предимства:

 • Осигуряване на съответствие с регулаторните изисквания (CSRD, NFRD, NaDiVeG, CSR-RUG, Swiss RBI/CO и др.);
 • Конкурентно предимство сред клиентите чрез демонстриране на ангажираността на компанията в областта на ESG;
 • Положителни сигнали към инвеститорите чрез подобряване на ESG рейтингите и индексите за устойчивост;
 • Укрепване на работодателския бранд и задържане на служителите;
 • Докладването създава отчетност и представя напредъка и възможностите за потенциални подобрения чрез данни;
 • За начинаещите: започнете да управлявате ESG показателите, определете значимите теми и вижте къде се намирате по отношение на устойчивостта.

Услуги по докладване на устойчивото развитие

Като консултантска фирма в областта на устойчивото развитие, съдействаме на компаниите във всички необходими аспекти. Работим с партньори, за да осигурим цялостната изработка на докладите като предлагаме дизайнерско оформление и визуални концепции.

Докладване на корпоративната устойчивост според международните стандарти

Бъдете успешни чрез прозрачност и конкурентоспособност
За да се повиши качеството на докладите за устойчивост и да се подпомогне конкурентоспособността на компаниите в областта на устойчивото развитие, през годините са създадени различни стандарти. GRI и други рамки за докладване установяват международноприети стандарти. CSRD и ESRS ръководят стандартите за отчитане на устойчивостта в Европа. Благодарение на дългогодишното ни сътрудничество с клиенти от различни индустрии, ние сме натрупали богат опит по отношение на тези настоящи и предстоящи стандарти и изисквания за отчитане.
Повече информация

Интегриран и комбиниран доклад

Покажете, че устойчивостта не е страничен аспект, а е цялостно интегрирана във Вашата бизнес концепция.
Докато комбинираните доклади имат отделен раздел за устойчивост, интегрираните доклади отиват една стъпка по-далеч и вплитат устойчивостта във всяка глава. Нашите експерти по устойчивост подпомагат компаниите при определяне съдържанието за техния комбиниран или интегриран годишен доклад. Определяме подходяща структура и се фокусираме върху перфектното съдържание - с цел да подготвим компаниите за изискванията на CSRD, които ще направят комбинираните отчети задължителни.

Докладване по TCFD

Оценете заплахите, свързани с изменението на климата и се възползвайте от възможностите за Вашия бизнес.
Работната група за финансови оповестявания, свързани с климата (TCFD), се ангажира да подкрепя оповестяването на информация, касаеща изменението на климата, да подобрява разбирането на съществените рискове и да дава възможност на участниците на пазара да оценяват възможностите и заплахите. Нашите експерти Ви оказват най-добрата подкрепа за внедряване на система за отчитане по TCFD.
Повече информация

Проект за оповестяване на въглеродни емисии

Допринесете за опазването на климата, като обработвате и предоставяте данни, свързани с климата
Проектът за разкриване на въглеродни емисии (CDP) има за цел да допринесе положително за опазването на околната среда и климата чрез обработване и предоставяне на данни, свързани с климата. Нашата цел е компаниите да се справят с предизвикателствата на устойчивото развитие и климата по структуриран и цялостен начин. Ето защо с удоволствие ще подкрепим Вашата компания при работата с програмите на CDP - Климатични промени, Вода, Гори и Верига на доставките.
Повече информация

Оценка на значимите теми

Открийте кои са най-съществените теми за Вашата компания и се насочете към проблемите
Анализът на значимите теми позволява на компаниите да идентифицират въпросите на устойчивото развитие, които са важни за техния бизнес и веригата на стойността. Една тема може да бъде съществена от гледна точка на въздействието върху устойчивостта, от финансова гледна точка или от гледна точка на заинтересованите страни. Като цяло тези данни определят „най-съществените въпроси" на организацията, които след това се превръщат в ключови елементи на отчитането и управлението на устойчивостта.
Повече информация

Управление на заинтересованите страни и комуникация на ESG

Свържете се с Вашите заинтересовани страни и разберете гледната им точка
Провеждането на диалог или проучване сред заинтересованите страни означава да включите вътрешни и външни заинтересовани страни, за да получите тяхното мнение по теми на устойчивото развитие, свързани с Вашия бизнес. Диалогът с ключови заинтересовани страни е полезен за компанията, тъй като печели важни застъпници. Освен това резултатите от този диалог са важно допълнение при анализа на темите за устойчивост на Вашия бизнес. Нашите експерти могат да подготвят и проведат онлайн проучвания, интервюта, фокус групи, кръгли маси, както много други сценарии и формати – онлайн или разговори на живо.

Индикатори и управление на данни

Осигурете изчерпателен набор от количествени показатели, за да създадете стратегическо управление на устойчивостта
За да се създаде добра система за докладване и управление на устойчивостта, е необходим изчерпателен набор от количествени показатели. Те придават на устойчивостта осезаем смисъл, помагат Ви да сте организирани, да си поставяте релевантни цели и да проследявате изпълнението им. С наша помощ можете да създадете ефективен процес за управление на данните, да определите правилните показатели и да изберете решение за управление на данни или софтуер, които са подходящи в дългосрочен план за компанията.

Одит и валидиране на доклади

Създаване на доверие чрез външно валидиране на доклади
Взаимоотношенията се градят на доверие. Ако създавате доклад, искате читателите Ви да са сигурни, че могат да разчитат на съдържанието и посланията Ви. Ето защо ние проверяваме отчетите или одитираме информацията за устойчивостта в интегрираните отчети. Как? Потвърждаваме всички послания и проверяваме дали съдържанието и показателите са подходящи, дали числата са верни. Накрая създаваме декларация за достоверност на доклада и писмо до ръководството с препоръки за вътрешни цели.
С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за CSRD и докладване на устойчивостта

Докладването на устойчивостта не е само законово изискване. То е и инструмент за комуникация, който предоставя важна информация на заинтересованите страни. По този начин отчитането на устойчивостта допринася за прозрачността на бизнес дейността и въздействията на компанията. Освен това докладването на устойчивостта може да послужи като управленски инструмент за анализ на ESG резултатите на компанията.

Докладът за устойчиво развитие е задължителен за все повече компании. Дали Вашата организация също е в обсега на това задължение, зависи от различни аспекти, като например броя на служителите или нетните Ви продажби.

 • Големи компании със средно 250 или повече служители годишно (без значение от вида пазар) и общи активи над 25 млн. евро или оборот повече от 50 млн. евро.
 • всички малки и средни предприятия на капиталовия пазар, с изключение на микропредприятията (от 01.01.2026 г.). Според Директива 2013/34/EU дружествата се считат за малки, ако надхвърлят две от трите характеристики:
 1. 10 служителя,
 2. 450,000 евро общи активи и
 3. 900,000 евро в нетни продажби.

Планът е следният:

 • Дружества, които вече са задължени да публикуват доклад за устойчивост съгласно националното прилагане на Директивата за нефинансова отчетност (NFRD) (например „CSR-RUG“ в Германия, „NaDiVeG“ в Австрия): докладване за всички финансови години, започващи на или след 1 януари 2024 г. (дата на публикуване на доклада през 2025 г.)
 • Големи компании, които все още не са задължени да представят доклад за устойчивост: Отчитане за всички финансови години, започващи на или след 1 януари 2025 г. (дата на публикуване на доклада през 2026 г.)
 • Публични малки и средни предприятия, както и малки и некомплексни кредитни институции и застрахователни дружества: Отчитане за всички финансови години, започващи на или след 1 януари 2026 г. (дата на публикуване на отчета през 2027 г.).

Тъй като в бъдеще CSRD ще доведе до увеличаване на задълженията за докладване, от съществено значение е предстоящите промени да бъдат разгледани на ранен етап и да се предприемат подходящи мерки.

Като първа стъпка би било особено важно да се направи преглед на изискванията на настоящия статут на ESRS (Европейските стандарти за отчитане на устойчивостта) и да се прецени до каква степен те са приложими за компанията. Важно е също така да се определи текущото ниво на дружеството по отношение на отчитането на устойчивостта, за да се установят допълнителните изисквания на ранен етап и да се планират ресурсите по подходящ начин. Поради бъдещия задължителен одит на управлението на устойчивото развитие очакванията на одиторите също трябва да бъдат координирани на ранен етап. Нашите експерти по устойчивост с удоволствие ще подкрепят Вашето дружество в тези стъпки.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.