Декарбонизация и Стратегии в областта на климата

Декарбонизацията или климатичните стратегии са съществена част от бизнес стратегиите за устойчивост. Във времена на нарастващи рискове, дължащи се на изменението на климата, и увеличаващи се изисквания, устойчивите компании са една крачка напред.

Тръгнете по пътя към net zero сега

Предприемете правилните действия за нулеви емисии и развийте устойчив растеж.

Какво е декарбонизацията?

Декарбонизацията или климатичната стратегия се използва за по-бързото намаляване на въглеродните емисии и други емисии на парникови газове. Мерките за декарбонизация стимулират преминаването към възобновяеми енергийни източници и инициират разработването на нови продуктови предложения. Често срещани стъпки са и преместването на съоръжения, инвестирането в събиране на въглеродни емисии и оптимизирането на данъчните облекчения.

Ако компаниите искат да подобрят резултатите си в областта на устойчивото развитие или да създадат по-устойчив бизнес, са необходими корпоративни действия в областта на климата. Декарбонизацията обаче служи не само като основна мярка за опазване на околната среда, но и за намаляване на риска. За да рационализираме процеса към въглеродна неутралност и постигането на net zero, използваме следния подход:

Подходът за декарбонизация на denkstatt

Защо декарбонизацията е необходима за Вашия бизнес?

Стратегията за декарбонизация и за климата е не само възможност, но и абсолютна необходимост, за да се отговори на регулаторните изисквания и да се развива бизнесът Ви успешно. Емисиите CO2 и други парникови газове са основният фактор за изменението на климата. Ето защо, Парижкото споразумение за изменението на климата предвижда амбициозни действия за намаляването им. Превенциите в областта на климата са една от 17-те цели за устойчиво развитие, определени в Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. Изменението на климата води до множество рискове във всички държави, сектори и отрасли. Докладът на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) непрекъснато предоставя доказателства за огромното въздействие на глобалното затопляне.

Поради това климатичният риск вече се счита за финансов риск.
Стратегиите за декарбонизация или за климата помагат за неговото намаляване.

Конкурентни предимства и възможности

Декарбонизацията е не само важен инструмент за устойчив бизнес. Тя е и една от основните теми на зелената икономика и следователно част от корпоративната социална отговорност (CSR) и екологичното социално управление (ESG). Компаниите, които вече са поели по пътя на декарбонизацията, се ползват с много предимства.

Спестяване на пари

чрез намаляване на разходите за енергия и такси

Намаляване на рисковете,

като например рисковете за репутацията, финансовите и физическите рискове, свързани с изменението на климата

Подготвяне за изискванията за докладване,

например от CSRD, TCFD или от клиенти (например от CDP)

Бъдете готови за вземане на стратегически решения за разработване на продукти и процеси или за инвестиции в бъдещи технологии, или нови пазари.

Декарбонизирайте бизнеса си с denkstatt

Корпоративен въглероден отпечатък (CCF)

Разберете повече за емисиите, генерирани от дейността на Вашата компания
Корпоративният въглероден отпечатък описва общото количество парникови газове, произведени пряко и непряко в резултат на процесите и дейностите на дадена компания. Той е идеалният инструмент за откриване на неефективни процеси, за комуникиране на усилията Ви да бъдете по-добри, за определяне на цели и оптимизиране на въздействията на организацията върху климата.
Повече информация

Въглероден отпечатък на продукта (PCF)

Получете задълбочена представа за климатичното представяне на Вашите продукти.
Въглеродният отпечатък на продукта (Product Carbon Footprint - PCF) изразява общото количество парникови газове, причинени пряко и непряко от даден продукт през целия му жизнен цикъл, в CO2. PCF e необходим като отправна точка за вашите подобрения, а също и за изчисляване на собствения отпечатък с първични данни надолу по веригата на стойността

Стратегията Net Zero

Постигнете целта си за нулеви емисии на парникови газове по цялата верига на стойността и се възползвайте от финансовите ползи като зелен бизнес.
Net Zero означава цел за постигане на баланс между предизвиканите от човека емисии на парникови газове и поглъщането на съществуващите. Net Zero стратегията предоставя на компаниите пътна карта, която да допринесе за постигането на тази цел. Ние Ви помагаме да намалите възможно най-много емисиите и да неутрализирате остатъчните!
Повече информация

Докладване по TCFD

Оценете заплахите, свързани с изменението на климата и се възползвайте от възможностите за Вашия бизнес.
Работната група за финансови оповестявания, свързани с климата (TCFD), се ангажира да подкрепя оповестяването на информация, касаеща изменението на климата, да подобрява разбирането на съществените рискове и да дава възможност на участниците на пазара да оценяват възможностите и заплахите. Нашите експерти Ви оказват най-добрата подкрепа за внедряване на система за отчитане по TCFD.
Повече информация

Проект за оповестяване на въглеродни емисии

Допринесете за опазването на климата, като обработвате и предоставяте данни, свързани с климата
Проектът за разкриване на въглеродни емисии (CDP) има за цел да допринесе положително за опазването на околната среда и климата чрез обработване и предоставяне на данни, свързани с климата. Нашата цел е компаниите да се справят с предизвикателствата на устойчивото развитие и климата по структуриран и цялостен начин. Ето защо с удоволствие ще подкрепим Вашата компания при работата с програмите на CDP - Климатични промени, Вода, Гори и Верига на доставките.
Повече информация

Поставяне на научнообосновани цели (SBTi)

Поставете началото към декарбонизация на солидна научна основа, като използвате ясни net zero цели.
Научнообоснованите цели показват на организациите с колко и колко бързо трябва да намалят своите емисии на парникови газове (ПГ), за да бъдат в съответствие с Парижкото споразумение за климата и плана за ограничаване на повишаването на температурите до 1,5°C. Над хиляда организации по света са водещи в прехода, като си поставят цели за намаляване на емисиите. Стотици от тях повишиха амбицията си, като се ангажираха с "Бизнес амбиция за 1,5°C".
Повече информация

Адаптация към изменението на климата

Винаги крачка напред: управлявайте бизнеса си в съответствие с ЕС Таксономията с помощта на нашия ESG-Анализатор.
Предприятията трябва да започнат да обмислят адаптиране към изменението на климата. За да оцени въздействието на Таксономията на ЕС, denkstatt си партнира с riskine и създаде ESG-Aнализатор. Инструментът изчислява CCF и разполага с интерфейси за метеорологични данни, сравнителни показатели, информация за компанията и много други. Анализаторът предоставя прогноза за всяка климатична променлива от Таксономията на ЕС за всеки обект.
Повече информация

Управление на енергията и енергийната ефективност

Бъдете промяната: Разкрийте енергийния си потенциал и подобрете енергийната си ефективност.
Управлявайте енергопотреблението и пестете енергия. Стартирайте внедряване на ISO50001 и/или 14001, включващо управление на данните, подкрепено от софтуерни решения, съответстващи на съществуващите структури и бизнес процеси. Услугата ни включва и подкрепа за (вътрешни) енергийни одити в контекста на EnMS и одити за енергийна ефективност според националното законодателство и съобразно Вашата стратегия за декарбонизация. Започнете да прилагате ключови показатели за ефективност като използвате нашия патентован SmartIndicator-Analysis. Предлагаме и най-добрите решения за мониторинг на KPI. Предлагаме и помощ за постоянни подобрения, количествени измервания, амбиции за промяна.

Възобновяеми енергийни източници

Започнете промяната и захранвайте бизнеса си с енергия от възобновяеми източници.
Ние анализираме текущия разход на електроенергия и топлина, за да дадем възможност за преминаване към най-доброто решение сред възобновяемите енергийни източници, например комбинации от термопомпи и оползотворяване на остатъчна топлина.

Улавяне и поглъщане или използване на въглерод (CCS и CCU)

Присъединете се към мисията за отстраняване на парникови газове от атмосферата.
Целта от Парижката конференция за 1,5°C не може да бъде постигната само с проекти, които намаляват емисиите на парникови газове. Вместо това е необходимо отстраняване на въглерода промишлените отработени газове, за да се преборим с глобалното затопляне. Технически иновации в улавянето и съхранение/използването на въглероден диоксид набират скорост и denkstatt се включва като лидер по темата в текущи изследователски проекти.

Биологично отстраняване на въглерод

Неутрализирайте въздействието на остатъчните си емисии на парникови газове, като съхранявате въглерод в екосистемите.
Подпомагаме нашите клиенти при разработването или оценката на проекти за биологично отстраняване на въглерод. Предприятията, които използват "net zero targets" на научнообоснованите цели (SBT), могат да "неутрализират" оставащите емисии с проекти, които премахват въглерода от атмосферата, като го съхраняват например в биомаса или минерали. По-големи количества могат да се съхраняват в почви, биовъглища или чрез засилено изветряне.
С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за декарбонизацията

Декарбонизацията включва увеличаване на значението на производството на енергия с ниски нива на въглерод и съответно намаляване на използването на изкопаеми горива.

Фирмите, които успяват да намалят своите емисии по своята верига (емисии от обхват 1, 2, 3), получават конкурентни предимства, благодарение на пестенето на енергия, ранното преминаване към възобновяеми енергийни източници и персонализираните решения с цел укрепване на бизнеса. Освен това, те оформят екологичния преход и допринасят за постигането на целите на „Зелената сделка“ на ЕС. Човешките емисии на CO2 и други парникови газове (GHG) са основните причини за изменението на климата. Устойчивото развитие зависи от действията в областта на климата. Ето защо, действията в областта на климата (ЦУР 13) са една от целите за устойчиво развитие в Програмата на ООН до 2030 г.

Усилията за декарбонизация следва да бъдат подредени в строга йерархия:

  1. Избягване на енергопотребление
  2. Намаляване на енергопотребление чрез увеличаване на ефективността
  3. Покриване на останалото потребление на енергия чрез възобновяеми енергийни източници
  4. Неутрализиране на неизбежните емисии

Изменението на климата води до множество рискове във всички държави, сектори и отрасли. Докладът на Междуправителствената експертна група по изменение на климата (IPCC) непрекъснато предоставя доказателства за огромното въздействие на глобалното затопляне. Поради това климатичният риск вече се счита и за финансов риск. Стратегиите за декарбонизация или за борба с климатичните промени спомагат за неговото намаляване.

Националното законодателство налага на компаниите строги задължения за смекчаване на изменението на климата и постигане на целите на Парижкото споразумение. За да се ограничи глобалното затопляне между 1,5 и 2 градуса по Целзий, изискванията и разходите за въглероден данък ще се увеличат значително през следващите години. Мерките за декарбонизация обаче засягат всички корпоративни подразделения и цялата верига за стойност. Поради сложността на стратегиите за декарбонизация и климата, няма време за губене.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.