Таксономия на ЕС и устойчиво финансиране

Устойчивото финансиране включва екологичните, социални и управленски принципи (ESG) при вземането на инвестиционни решения. Тъй като натискът се увеличава, за много компании става изключително важно да приведат икономическите си дейности в съответствие с така наречените цели на Таксономията на ЕС.

Зелените инвестиции нарастват. Вашите шансове - също

Увеличете ефективността на устойчивото си развитие и възможностите си на капиталовия пазар. Подгответе компанията си за Таксономията на ЕС, зеленото финансиране и възможностите за устойчиво инвестиране.

Устойчиво финансиране и неговата значимост за бизнеса

Устойчивото финансиране се превърна във важна област на действие за компаниите. В контекста на политиката на ЕС устойчивото финансиране е тясно свързано с Европейската Зелена сделка. Финансирането за устойчиво развитие подпомага икономическия растеж, като същевременно намалява натиска върху околната среда. В допълнение към опазването на околната среда определението за устойчиво финансиране включва и социалните и управленски аспекти.

Related topics:

Таксономията на ЕС за устойчив растеж

Таксономията на ЕС е система за икономическите дейности, която определя степента на тяхната екологична устойчивост. Поради това тя е известна и като Зелената Таксономия на ЕС. За участниците на пазара, като например финансовите институции, рамката за устойчивост значително подпомага определянето на най-добрите варианти за устойчиви инвестиции. Ето защо Таксономията на ЕС е важен инструмент за насърчаване на устойчивия растеж чрез капиталовите потоци.

Ползи от устойчивите финанси

Устойчивите финанси допринасят за прозрачността на рисковете, свързани с показателите на ESG. Мерките по отношение на устойчивото финансиране могат да повлияят за намаляването на тези рискове чрез подходящо управление на финансовите и корпоративните участници. Следователно ползите за Вас от привеждането в съответствие с изискванията на устойчивото финансиране са многобройни:

Получете цялостен преглед на възможностите и рисковете за Вашата дейност във връзка с адаптирането към изменението на климата.

Получете отговори на ключови въпроси: Кои проекти привеждат моите бизнес дейности в съответствие с Таксономията на ЕС? Мога ли да се възползвам от устойчивото финансиране в това отношение?

Възползвайте се от подобряването на кредитния си рейтинг като устойчив бизнес - доказано чрез по-висок ESG рейтинг.

Подобрете комуникацията с финансови институции, инвеститори и други заинтересовани страни.

Привеждане на Вашия бизнес в съответствие с Таксономията на ЕС – като експерти по устойчивост предлагаме това, но и много повече.

Услуги по устойчиво финансиране

Прилагаме цялостен подход, за да Ви помогнем да намерите най-доброто решение. Нашите експерти в областта на устойчивото финансиране ще Ви подкрепят при решаването на всички въпроси, свързани с основната Ви дейност – от стратегията до прилагане на регулаторните изисквания.

Съответствие с Таксономията на ЕС

Перфектното съчетание на Вашите резултати и доклади за устойчивост.
Регламентът за Таксономията на ЕС определя кои икономически дейности се считат за устойчиви. Все повече предприятия трябва да предоставят информация за това до каква степен икономическите им дейности са в съответствие с Таксономията на ЕС като част от нефинансовата си отчетност. Ние Ви помагаме да изпълните тези регулаторни изисквания. В процеса на работа ние също така посочваме възможностите, които можете да използвате, за да направите бизнес дейностите си по-устойчиви.
Повече информация

SBTi и PCAF: Оценка и намаляване на финансовите емисии

Измерете и намалете Вашият въглероден отпечатък в портфолиото си.
Финансовите емисии (обхват 3.15) обикновено съставляват по-голямата част от въглеродния отпечатък на финансовата институция. За да намалите емисиите, които Вашите инвестиции причиняват, първо трябва да изчислите базовата линия. Ние Ви помагаме да прилагате стандарта PCAF, което позволява да измервате финансовите емисии. Въз основа на това разработваме стратегии и поставяме научнообосновани цели (SBTi) за това как да декарбонизирате портфолиото си.
Повече информация

Проект за оповестяване на въглеродни емисии

Допринесете за опазването на климата, като обработвате и предоставяте данни, свързани с климата
Проектът за разкриване на въглеродни емисии (CDP) има за цел да допринесе положително за опазването на околната среда и климата чрез обработване и предоставяне на данни, свързани с климата. Нашата цел е компаниите да се справят с предизвикателствата на устойчивото развитие и климата по структуриран и цялостен начин. Ето защо с удоволствие ще подкрепим Вашата компания при работата с програмите на CDP - Климатични промени, Вода, Гори и Верига на доставките.
Повече информация

Докладване по TCFD

Оценете заплахите, свързани с изменението на климата и се възползвайте от възможностите за Вашия бизнес.
Работната група за финансови оповестявания, свързани с климата (TCFD), се ангажира да подкрепя оповестяването на информация, касаеща изменението на климата, да подобрява разбирането на съществените рискове и да дава възможност на участниците на пазара да оценяват възможностите и заплахите. Нашите експерти Ви оказват най-добрата подкрепа за внедряване на система за отчитане по TCFD.
Повече информация

Зелени облигации

Определяне на най-значими фактори за разширяване на кръга от инвеститори
Привличане на нови инвеститори, ориентирани към околната среда. Увеличаване на потенциала за рефинансиране, без да се намаляват ликвидността и кредитният риск, и създаване на допълнителна маркетингова стойност. Ние Ви подкрепяме в целия процес, като емитирате и инвестирате в зелени облигации. От съдействие при избора на устойчиви продукти с гаранция, че проектът и/или продуктът отговаря на критериите на Таксономията на ЕС, до разработване на рамка за емитиране на устойчиво финансиране. Нашите експерти не само Ви съпровождат преди, по време и след емитирането на Зелените облигации, но и осигуряват верификацията (становище на друга страна).

ESG и управление на климатичния риск

Бъдете няколко крачки напред, за да не бъдете изненадани от внезапен натиск върху бизнеса Ви!
Това, което е известно днес, може да се окаже различно утре! Нашите услуги обхващат целия спектър на цикъла на идентифициране, анализиране, оценяване, наблюдение и реагиране на действителни и потенциални рискове. Въз основа на нашите инструменти и опит ние Ви предлагаме съвети за възникващите предизвикателства и Ви помагаме да реагирате. Наред с други аспекти, ние разглеждаме пазарните рискове, загубите и щетите върху активите, дължащи се на изменението на климата и промените в обществото, както и преките и непреките рискове по веригата на стойността. Нашите дейности по управление на риска Ви осигуряват устойчиви знания за бъдещите предизвикателства.

ESG рейтинг

Бъдете по-атрактивни за инвеститорите като намерите правилния стандарт за определяне на Вашия ESG рейтинг
Бъдете по-атрактивни за инвеститорите като намерите правилния стандарт за определяне на Вашия ESG рейтинг. Независимо дали става въпрос за ISS, CDP, Ecovadis или MSCI - всички те имат свои собствени критерии, браншова класификация и систематичен рейтинг. Ние в denkstatt Ви помагаме да откриете подходящата за вас рейтингова система за ESG, да отговорите ефективно на въпросниците и да организирате вътрешното проучване на данните и документите Ви, така че да имате сигурен и надежден процес за предстоящите си ESG доклади.

Управление на субсидиите

Реализирайте проектите си чрез използване на подходящи за околната среда финансови инструменти и възможности за финансиране.
Особено като се имат предвид високите емисии на CO2, свързани с енергията и процесите, Вашата компания е изправена пред предизвикателството наречено декарбонизация. Ние Ви подкрепяме и финансово с устойчиво управление на субсидиите по пътя към неутралност по отношение на парниковите газове. Чрез персонализирани анализи на субсидиите за планирани инвестиции намаляваме Вашите разходи и бизнес рискове. Благодарение на дългогодишния си опит идентифицираме възможности за устойчиво финансиране за нашите международни клиенти и осигуряваме подкрепа при подаването и обработката на проекти за финансиране.
С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за устойчиво финансиране

Регламентът за Таксономията на ЕС е система за устойчиви корпоративни дейности. Тя се разглежда като важен инструмент за изпълнението на Европейската Зелена сделка, тъй като увеличава атрактивността на устойчивите бизнес модели за финансовия пазар.

Таксономията на ЕС е правно обвързваща. Финансовите институции са задължени да оповестяват степента на екологична устойчивост на дейностите на компаниите, които финансират. От друга страна, дружествата, които понастоящем попадат в обхвата на Директивата за нефинансовото оповестяване (NFRD), трябва да докладват съответствие с Таксономията. В бъдеще NFRD ще бъде заменена от Директивата за корпоративното отчитане на устойчивостта (CSRD), поради което обхватът от Таксономията на ЕС ще бъде разширен.

Разликата между устойчивото и зеленото финансиране се състои във фокуса. Устойчивото финансиране обхваща всички теми, свързани с устойчивото развитие. „Зеленото“ финансиране, от друга страна, се фокусира върху въпроси, свързани с околната среда, като въглеродни емисии, биоразнообразие или предотвратяване на замърсяването на водите.

Устойчивите финанси обхващат много теми, свързани с устойчивото развитие, както и с участниците на финансовия пазар. Поради това той включва мерки за устойчиво развитие от финансова гледна точка. ESG е част от темите на устойчивото финансиране. Рейтингът на ESG предоставя информация за това колко добре се представя дадена компания в областта на околната среда, социалната сфера и управлението.

Първо, за да се увеличи видимостта: Особено за облигациите, достъпът до източници на капитал може да бъде увеличен чрез появата им в каталога на рейтинговата институция, особено с първокласен рейтинг. Второ, външният независим печат за качество, покриващ всички аспекти на ESG, потвърждава устойчивостта. Трето, добрите рейтинги се признават и от банките. Все още съществува известен субективен фактор, свързан с оценката на ESG, а добрите рейтинги могат да се използват като предимство.

С рейтинга получавам актуален и безпристрастен приз за „най-добър в класа“, с което да се сравнявам с преки или непреки конкуренти в бранша, в световен мащаб. Това служи като инструмент за оценка на стратегията за устойчиво развитие и дава преглед на силните и слабите страни.

Не е никак лесно да следите различните рейтингови институции, техните целеви групи, методология и информационните им нужди за постигане на благоприятни резултати. Опитът на denkstatt Ви помага да получите бърз и обстоен преглед, да изберете доставчик на рейтинги, който отговаря на вашите нужди, да организирате ефективно процеса на оценяване. Освен това Ви напътстваме как да използвате максимално доклада за оценка на вашата устойчива стратегия, за да напреднете в дългосрочен план.

Много от доставчиците на рейтинги базират оценката си на публично оповестена информация. В случай че тя не е налична или не е добре структурирана и дружеството не сътрудничи, резултатът е по-нисък, отколкото трябва да бъде. При ESG рейтингите не се извършва единствено оценка на резултатите от устойчивото развитие, а най-вече оценка на управлението му и прозрачността. Така че, особено когато компанията има по-малка видимост или липса на структурирани подходи, резултатът от рейтинга е нисък, въпреки че зад кулисите може да има постижения в областта на устойчивостта.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.