Докладване на устойчивостта за бизнеса

Докладването на устойчивостта представлява оповестяване на нефинансова информация от страна на компаниите, което може да бъде изискуемо по закон или да се извършва по тяхна собствена инициатива.

Започнете сега или преминете на следващо ниво в отчитането на устойчивостта

Бъдете подготвени за бъдещето – отговорете на законовите изисквания и на очакванията на заинтересованите страни.

Какво е Доклад за устойчиво развитие?

Докладването на устойчивостта попада във фокуса на дейностите по управление на корпоративната устойчивост. Целта на ESG докладването е предоставяне на информация относно съществените въздействия на компанията. Термините „CSR доклад“ (касаещ корпоративната социална отговорност), „Доклад за устойчиво развитие“ и “ESG доклад” се използват предимно като синоними. ESG докладът съдържа резултатите от оценката на значимите теми и равносметката на компанията за представянето ѝ по тях. Успешното отчитане на устойчивостта зависи от доброто управление на данни и ясните процеси.

4 Стъпки, чрез които да извлечете максимума от процеса на отчитане

4 стъпки до Вашия Доклад за устойчиво развитие

Докладването на устойчивостта обикновено се извършва по следните стъпки:

  1. Дефиниране и стартиране на проекта
  2. Определяне на значими теми
  3. Определяне на показатели и събиране на информация (качествени и количествени данни)
  4. Създаване на доклад за устойчивост

Защо трябва да отчитате влиянието на бизнеса си

Докладването на устойчивостта е утвърден инструмент за прозрачност и информиране на заинтересованите страни за въздействията, резултатите и положените от даден бизнес усилия. Изискванията на заинтересованите страни обаче не са единственият съществен фактор. Отчитането е полезен управленски инструмент за това какви резултати сте постигнали по пътя на устойчивото развитие.

Освен това значението на докладването на устойчивостта е по-голямо, тъй като спазването на изискванията вече е ключов фактор. Препоръчваме на компаниите да вземат предвид все по-строгите регулаторни изисквания при дългосрочното си планиране. Директиви като CSRD или швейцарската the Swiss RBI/CO задължават бизнеса да докладва резултатите си в областта на устойчивото развитие все по-подробно и въз основа на предварително определени показатели и теми.

Вашата компания отговаря ли на международните стандарти?

Понастоящем CSRD (Директива за отчитане на корпоративната устойчивост), която заменя NFRD (Директива за оповестяването на нефинансова информация), доминира в дискусията за Докладването на устойчивостта и определя обхвата. В рамките на следващите няколко години значително повече дружества в ЕС ще бъдат задължени да докладват нефинансовите данни за резултатите от дейността си в областта на устойчивото развитие.

Като пряко последствие от това, задълженията за отчитане на компаниите ще бъдат разширени. По време на дългогодишния ни опит по докладване на устойчивостта разбрахме, че компаниите трябва да реагират своевременно, за да се подготвят предварително за нормативните изисквания. Ние Ви подкрепяме по пътя към професионално отчитане на устойчивостта в съответствие с настоящото и бъдещото законодателство.

Как помагаме на Вашия бизнес да спечели от прозрачното отчитане

С помощта на нашите експерти от denkstatt, Вашата компания печели по много начини от професионалното корпоративно отчитане по теми, свързани с устойчивото развитие:

Винаги актуални:

Подкрепяме клиента да постигне съответствие с действащите стандарти за отчитане (например NFRD, GRI Universal Standards, SASB, DNK, IFRS / Value Reporting Foundation, UN Global Compact Communication on Progress, Swiss RBI/CO), бъдещите такива (например CSRD и съответните ESRS – Европейски стандарти за отчитане на устойчивостта) и своевременната предварителна подготовка.

По-добро от просто достатъчно:

Усъвършенствайте подхода си към устойчивото развитие и процеса на отчитане в дългосрочен план: услугите на denkstatt обхващат цялостна подкрепа за начинаещи в докладването, както и поемане на специфични индивидуални нужди при отчитане от компании с утвърдени процедури.

Устойчивостта като едно цяло:

Разглеждаме връзката с други приложими стандарти и правила (например Таксономия на ЕС или TCFD). Осигуряваме подкрепа за широк спектър от свързани с устойчивостта теми, отразени във Вашия доклад за устойчивост като стратегии за климат и декарбонизация.

Многократно награждавани:

Консултациите и услугите на denkstatt са синоним на качество. Това важи с пълна сила за Устойчивото докладване, което традиционно получава награди на всеки от пазарите, на които компанията си оперира.

Гъвкава подкрепа:

Нашите експерти предлагат подкрепа по отношение на подготовката, прилагането и текущото отчитане на устойчивостта и обслужването на свързаните с това услуги.

Нашите услуги по Устойчиво докладване

Предлагаме Ви цялостна подкрепа в процеса по създаване на доклади съгласно международните стандарти за устойчивост:

Вашият път към доклад по GRI
С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за устойчивото докладване и стандарти

Отчитането на устойчивостта винаги трябва да бъде предшествано от определяне на най-важните теми – т.нар. анализ на значимите теми. Освен това управлението на данните е важно, за да може да се събират ключови нефинансови показатели за устойчивост. Докладването може да се извършва в съответствие с различни стандарти за отчитане на устойчивостта като например GRI или рамката за интегрирана отчетност.

Докладът за устойчивост обхваща всички елементи на управление на ESG: изисква се идентифициране на съществени екологични, социални и управленски (етични) теми. Той представя ключови показатели за ефективност спрямо текущия подход на управление и разкрива стратегии и цели за устойчивост. Освен това докладът изисква организационна структура (ESG управление).

Докладът за устойчиво развитие в съответствие със стандартите на GRI отговаря на определен стандарт за качество. Отчитането по GRI стандартите означава, че докладът съдържа информация, определена от Глобалната инициатива за отчетност.

В случай, че Вашата организация желае да изготви отчет, съответстващ на GRI, съществуват две възможности (от отчетната 2022 г.: „В съответствие с GRI“ и „С позоваване на GRI“), които зависят от степента на изпълнение на Стандартите. Отчитането е процес, който се развива с течение на времето. Поради това дружествата, които публикуват първоначален отчет или се намират в началните етапи на отчитане, следва да започнат с опцията „С позоваване на GRI“.

Следва да се отбележи, че докладите за устойчиво развитие за 2022 г., които ще бъдат публикувани през 2023 г., трябва да прилагат за първи път новите универсални стандарти на GRI (2021 г.). С нетърпение очакваме да съдействаме на Вашата организация при прилагането на новите стандарти.

GRI е оптимален избор, когато искате да публикувате доклад за ESG в съответствие с международно установен и признат стандарт за отчитане. Отчитането, базирано на GRI, може да осигури дълбочината на оповестяване, която всички заинтересовани страни на организацията изискват. Освен това GRI се подготвя добре за бъдещите изисквания за отчитане, наложени от CSRD.

В зависимост от различните обстоятелства могат да се разгледат допълнителни стандарти. Например:

  • SASB / IFRS / Value Reporting Foundation за компании с дейност в Северна Америка,
  • TCFD за фокус върху рисковетеq свързани с климата или
  • Секторни стандарти (например EPRA стандартите за устойчивост за отчети в сектора на недвижимите имоти)

В случай че Вашата организация желае да изготви отчет, съответстващ на GRI, съществуват две възможности (от отчетната 2022 г.: „В съответствие с GRI“ и „С позоваване на GRI“), които зависят от степента на изпълнение на Стандартите. Отчитането е процес, който се развива с течение на времето. Поради това дружествата, които публикуват първоначален отчет или се намират в началните етапи на отчитане, следва да започнат с опцията „С позоваване на GRI“.

Следва да се отбележи, че докладите за устойчиво развитие за 2022 г., които ще бъдат публикувани през 2023 г., трябва да прилагат за първи път новите универсални стандарти на GRI (2021 г.). denkstatt с нетърпение очаква да съдейства на Вашата организация при прилагането на новите стандарти.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.