Рамката TCFD– Цялостно управление на климатичния риск

TCFD е съкращение от Task Force on Climate-related Financial Disclosures (Работна група за финансови оповестявания, свързани с климата). Рамката е предназначена за ефективно оповестяване на свързаните с климата рискове и възможности на Вашата компания.

Бъдете наясно с Вашите въздействия и управлявайте Вашия климатичен риск

Въздействието на глобалното затопляне не спира до предприятията. Прозрачността е от значение. Тези, които знаят как да управляват рисковете и да използват възможностите, са една крачка напред.

Какво е TCFD?

TCFD е съкращение от Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (Работна група за финансови оповестявания, свързани с климата). Нейната цел е да подкрепи оповестяването на информация, свързана с изменението на климата. Оценката на рисковете е от особено значение за световния финансов пазар. Рамката TCFD е създадена от Съвета за финансова стабилност и допринася за по-доброто разбиране на съществените рискове, свързани с изменението на климата.

Превръщане на рисковете и възможностите, свързани с климата, във финансови въздействия (с помощта на TCFD като рамка)

Какви са ползите за Вашия бизнес от TCFD докладването?

  • В случай че изберете докладване по TCFD, Вие оценявате възможностите и заплахите, произтичащи от изменението на климата за Вашия бизнес по структуриран и признат начин.
  • TCFD е основна рамка за отчитане на ESG и важен източник на информация за инвеститори, кредитори и застрахователни компании. Финансовото оповестяване, свързано с климата, води до прозрачност и предлага информация, която можете да споделите със заинтересованите страни.
  • TCFD се фокусира главно върху рисковете, свързани с климата и следователно върху темите, засягащи околната среда, но предлага и информация за социалните и управленските аспекти на Вашата компания. Следователно той играе важна роля в корпоративната устойчивост.
  • TCFD вече е задължителен в някои държави за големите компании - той е част от стандарта за климата на CSRD. Тъй като се очаква обхватът му да се разшири, би било добре дружествата да започнат да го разглеждат на ранен етап.

Какво трябва да включва финансовото оповестяване, свързано с климата?

Оповестяването на информация по TCFD се базира на четири стълба. За тези четири стълба компанията посочва значимостта на рисковете, свързани с климата и как се справя с тях. Следователно анализът на пропуските по TCFD осигурява прозрачност по отношение на:

Управление

Стратегия

Управление на риска

Показатели и цели

Услуги за докладване по TCFD

TCFD не е спринт, а маратон. Нашите експерти имат необходимата издръжливост за Вашия. Със следните услуги пресичаме финалната линия заедно:

Цялостна работа по TCFD

От идентифицирането и оценката на значимите теми, рискове и възможности до оценката на финансовото въздействие върху вашия бизнес – ние Ви подкрепяме на всяка стъпка по пътя към TCFD. Не спираме дотук. „Върховната дисциплина“ за управлението на климатичния риск е анализът на климатичните сценарии.

Работна среща за препоръки и анализ на пропуските по TCFD

Като отправна точка за компаниите, които вече са ангажирани с управлението на риска, свързан с климата и желаят да направят следващата стъпка, ние провеждаме цялостни семинари по TCFD. Структурираният анализ на пропуските в TCFD преди работната среща предлага необходимите познания. В рамките на целия този процес посочваме препоръките и следващите стъпки към TCFD. Това включва и разглеждане на начина, по който информацията и данните могат да бъдат интегрирани във Вашите годишни отчети или CDP отговори.

Анализ на климатичните сценарии

Компанията Ви вече е направила инвентаризация на климатичните рискове и оценява финансовите въздействия? В този случай ние извършваме анализ на сценариите, изискванията на TCFD. Нашият екип внася в проектите разнообразен природонаучен опит, който ни позволява да разбираме и управляваме сложните научни данни за климатичните сценарии и да съпоставяме тази информация с управлението на климатичния риск на нашите клиенти.

Интеграция на TCFD в годишния отчет

Тъй като обхватът на отчитане на климатичните промени става все по-широк и сложен, ние помагаме на нашите клиенти да се ориентират в различните разпоредби, стандарти и рамки и да намерят подходящ подход за годишното отчитане на информация за климатичните рискове и управление на основните данни.

Възползвайте се от нашия експертен опит,

за да Ви помогнем да внедрите системите за отчитане по TCFD за Вашето корпоративно докладване на устойчивостта и научете повече за нашия подход към TCFD.

FAQ

Често задавани въпроси за TCFD

Докладването по TCFD се фокусира върху климатичните въздействия на компаниите. Рамката на TCFD подпомага компаниите при оповестяването на техните рискове.

Препоръките на TCFD все още са доброволни за повечето компании, въпреки че все повече правителства обмислят законодателство, съобразено с TCFD. Правителството на Обединеното кралство постави началото на процеса. Тъй като изменението на климата оказва влияние върху икономиката в световен мащаб, докладването на финансова информация, свързана с климата, се превръща в съществена част от успешния бизнес. Така че, дори ако все още не е задължително във Вашия случай, Ви препоръчваме да се заемете с анализирането на климатичните рискове за Вас възможно най-скоро.

Структурираното идентифициране на климатичните рискове Ви разкрива потенциалните климатични рискове и възможности за Вашата компания. Въз основа на тази инвентаризация на климатичните рискове можем да извършим оценка на значимите теми, като използваме качествени или количествени подходи. Това разкрива кои климатични рискове са съществени за Вашия бизнес. Оценката на финансовото въздействие изисква задълбочено разбиране как тези климатични рискове влияят на Вашия бизнес. Подкрепяме Ви с нашия експертен опит.

Анализът на климатичен сценарий се базира на текущия списък на климатичните рискове и Ви помага да разберете как може да подобрите сегашното си положение в бъдеще. Използвайки утвърдени сценарии, като например тези, разработени от IPCC, IEA или NGFS, ние извършваме такъв анализ – основата е утвърдена инвентаризация на климатичния риск и оценка на значимите теми.

При анализа на климатичния сценарий Ви помагаме да мислите в перспектива за десетилетия напред и да оцените как бъдещото развитие на настоящите рискове и възможности при различни климатични сценарии, като например сценариите на IPCC или IEA, може да се отрази на Вашата компания. Нашият подход включва разработване на вериги на въздействие за всеки съществен климатичен риск, за да се разберат по-добре връзките между климатичните промени, параметрите на сценария, ключовите показатели за ефективност на нашия клиент и финансовите въздействия върху бизнеса. Като прилагаме климатични данни и други показатели от различни климатични сценарии, като например RCP на IPCC, в тези уравнения, ние анализираме как бъдещите климатични промени могат да въздействат върху Вашия бизнес. Това Ви дава възможност да реагирате навреме и да разработите и приложите мерки за адаптация, които да гарантират устойчивостта на компанията Ви към климатичните промени в краткосрочен и дългосрочен план.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.