Стратегията Net Zero

Net Zero e целта за балансиране на количеството емисии на парникови газове (ПГ) и абсорбирането на съществуващите емисии от атмосферата. Net Zero стратегията предоставя на компаниите “пътна карта”, която да допринесе за постигането на тази цел.

Направете своя ангажимент към Net Zero

Подгответе бизнеса си за бъдещето и създайте добавена стойност като не отделяте емисии.

Какво е Net Zero?

Net Zero означава постигане на баланс между емисиите на парникови газове, предизвикани от човека и поглъщането на съществуващите. Много компании се стремят към Net Zero в резултат на своята стратегия за декарбонизация или климата. Тъй като изменението на климата продължава, това е необходима, но все още изискваща усилия стъпка. Ето защо персонализираната стратегия предоставя насоки за това как да се превърнете в Net Zero компания.

Много страни са поели ангажимент за постигане на целите за емисиите, заложени в Протокола от Киото. Освен въглероден диоксид (CO2), целите за емисиите включват и парникови газове като метан (CH4) или азотен оксид (N2O). Така че Net Zero стратегията обхваща много повече от постигането на нулеви въглеродни емисии. За разлика от целите за нулеви въглеродни емисии или въглеродна неутралност състоянието на Net Zero е ясно дефинирано в Инициативата за научнообосновани цели (SBTi).

Разгледайте нашата папка за повече информация:

Защо е важно постигането на Net Zero?

Net Zero целите стават все по-важни поради глобалното затопляне. Както доказва докладът на Междуправителствената комисия по изменение на климата (IPCC), климатичните промени имат дългосрочни последици за околната среда и живота на Земята. Това е съпроводено с несигурност, заплахи, а също и с финансови рискове за всеки бизнес.

Зелената сделка и целите за устойчиво развитие са само два от многото примери за това как протича зеленият преход. Освен това се очаква данъкът върху въглеродните емисии да бъде увеличен рязко през следващите няколко години. Ето защо намаляването на емисиите е въпрос не само на опазване на околната среда, но и на разходи. Намаляването на емисиите на парникови газове и превръщането в Net Zero компания определено се възнаграждава.

„Компаниите трябва да намалят емисиите си, за да смекчат изменението на климата, да спестят разходи и да развиват успешен екологичен бизнес. Колкото по-скоро, толкова по-добре.“

Маргит Капфер, мениджър „Декарбонизация“

Как може да Ви помогнем да се превърнете в Net Zero компания?

Нашите екипи се състоят от консултанти по околна среда и експерти по устойчивост от различни области, за да ви предоставим най-добрите услуги от един източник. Подкрепяме Ви във Вашата стратегия за декарбонизация в съответствие със съществуващите стандарти за Net Zero и на научна основа. Поради това прилагаме международно признатата йерархия за намаляване на емисиите по Инициативата за научнообосновани цели (SBTi). Тя предвижда, че компаниите трябва да прилагат мерки за намаляване на емисиите като непосредствен приоритет и едва след това да се стремят да компенсират остатъчните емисии.

5 стъпки: Вашият път към Net Zero

С помощта на Net Zero стратегията, Вие сте по пътя към намаляването на емисиите си.

Изчислете въглеродния си отпечатък

Избягвайте енергопотребление и повишете енергийната ефективност

Снабдете се с възобновяема енергия

Намалете емисиите си по веригата на стойността (Обхват 3)

Неутрализиране на остатъчните емисии

В denkstatt винаги прилагаме принципа първо да намалим, а след това да неутрализираме остатъчните емисии. За да се превърнете в Net Zero бизнес, като същевременно сте в съответствие с вашите стратегии за устойчив бизнес, ние Ви подкрепяме в изпълнението на следните стъпки:

Net Zero емисии:

Намалете до минимум и неутрализирайте остатъчните.

Започнете сега!

FAQ

Често задавани въпроси за Net Zero

Net Zero е състояние, при което не се отделят никакви допълнителни парникови газове в атмосферата. Това означава да се постигне баланс между емисиите на парникови газове и поглъщането на въглерод чрез комбинация от намаляване на емисиите и напр. улавяне на въглерод.

Поради големия обем емисии на парникови газове, климатът ни се променя бързо. Глобалното затопляне се случва. Смекчаването на изменението на климата може да бъде успешно само ако всеки допринесе за постигането на целите за намаляване на емисиите. В същото време върху предприятията се оказват под все по-голям натиск да управляват своите емисии. Чрез определянето и следването на стратегия за нулеви емисии (Net Zero) вие предприемате правилните стъпки, за да се превърнете в Net Zero компания и да бъдете в съответствие с нормативните изисквания.

Net Zero трябва да се достигнат на научна основа. В момента единственият широкоприет стандарт, който се използва, е подходът за Научнообосновани цели (SBT). Той дава възможност за международно призната, надеждна и стабилна стратегия за докладване и комуникация. Постигането на Net Zero изисква 90-95 % намаление на вашите емисии в съответствие с научните данни. Всички въглеродни кредити, използвани за отчитане на останалите 5-10 % от емисиите, трябва да са от проверени проекти, които поглъщат въглерод от атмосферата. Наличието на тези цели означава, че вашето предприятие може да демонстрира ангажираност по намаляването на емисии като част от своята Net Zero стратегия. Научете повече за това как можем да Ви подкрепим при определянето на целите на SBTi.

Намаляването на емисиите от обхват 1 и 2 е сравнително лесно начинание. От наша гледна точка емисиите от обхват 3 са най-важната част от пътя към декарбонизацията. Следователно оценката на жизнения цикъл и кръговата икономика имат огромен потенциал да намалят емисиите и следва да бъдат неразделна част от стратегията. Ето защо препоръчваме да се провеждат оценки на жизнения цикъл (LCA) на продукти и услуги, за да се идентифицират възможностите за намаляване на въглеродните емисии по веригата на стойността, но и не само.

Препоръчваме Ви да започнете с това, което е известно от други дискусии за устойчивостта като оценка на значимите теми. За намаляване на емисиите в обхват 3 извършете анализ на ключовите точки за категориите, които имат най-голямо въздействие и които са под Ваш контрол. Съсредоточете се върху най-големите източници на вашите емисии, както и върху това, което е важно за Вас и Вашите заинтересовани страни. Това Ви помага да определите важните категории и възможните мерки.
От предприятията се изисква да постигнат пълно намаляване на емисиите с 90-95%, а останалите 5-10% да бъдат неутрализирани чрез технология за улавяне на въглерод, която поглъща въглерод от атмосферата, например чрез директно улавяне от въздуха. Освен това, докато напредват в постигането на тази цел, дружествата се насърчават да инвестират в проекти за компенсиране на въглеродни емисии, които избягват или намаляват емисиите „извън тяхната верига на стойността“.

Думите Net Zero, въглеродна или CO2 неутралност често се бъркат. Въглеродната или CO2 неутралност обхваща само въглеродните емисии и изключва всички други парникови газове. Но отделяните чрез човешката дейност газове се различават по своите възможности за затопляне. За да се смекчат последиците от изменението на климата, са необходими мерки, за да станем климатично неутрални. Това може да бъде постигнато само като се вземат предвид и други, различни от CO2, парникови газове.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.