SBTi – Научнообосновани цели

Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) е Вашият гид по пътя към намаляването на емисии. Като си поставите научнообоснована цел се възползвате от бъдещата рентабилност на бизнеса Ви и намалявате своите въздействия върху изменението на климата.

Отговорете на климатичните проблеми чрез науката

Подкрепяме Ви по пътя към декарбонизацията и поставянето на научнообосновани цели за компанията Ви.

Какво е Инициативата за научнообосновани цели (SBTi)?

Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) е партньорство между CDP, WRI, Глобалния договор на ООН и WWF, целящо да определи корпоративни цели за намаляване на емисиите. Тези цели за емисиите са в съответствие със широко разпознаваемото Парижко споразумение за 1,5 градуса по Целзий.

Научнообоснованите цели са важна част за Вашата климатична или Net Zero стратегия – независимо от индустрията или сектора. През последните години SBTi публикува няколко насоки за това как да се съгласуват действията в областта на климата за постигане на Net Zero, както и специални критерии за финансови институции и други сектори. Вече са публикувани няколко стандарта, включително стандартът за горско стопанство, земеползване и земеделие (FLAG), други специфични за сектора насоки, както и насоки за Net Zero. В момента се разработват допълнителни насоки.

Защо научнообоснованите цели са важни за бизнеса?

Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) Ви предоставя различни насоки как да намалите своите емисии от обхват 1, 2 и 3 стъпка по стъпка. Научнообоснованите цели са важни за бизнеса поради следните причини:

Научнообоснованите цели имат паричен компонент. От една страна, нарастващите цени на CO2 оказват все по-голям натиск върху компаниите. От друга страна, климатичните рискове се считат за финансови рискове. Ако изменението на климата не бъде смекчено, рисковете се увеличават. Целта за net zero е важна не само за нашата околна среда, но е и бизнес необходимост.

Европейският съюз се стреми да достигне Net Zero до 2050 г. като част от Зелената сделка. В резултат на това във все повече регулаторни рамки и политически решения, като например Таксономията на ЕС или CSRD , се изисква декарбонизация и действия в областта на климата. Ето защо преходът към нисковъглеродна икономика е факт, подкрепен не само от 195-те страни, подписали Парижкото споразумение от 2015 г., но и от силно нарастващия брой компании по света.

SBTi установява стандарти, които се възприемат от всички индустрии и организации от всякакъв мащаб. Това се дължи на общия подход на стандарта и наличието на друг стандарт SME с опростен процес на валидиране. Друга причина за увеличаващата се популярност на SBTi са нарастващите изисквания на доставчиците и техните клиенти. Може да се забележи, че натискът за повече научнообосновани цели се предава по веригата на стойността.

В редица корпоративни стратегии за устойчиво развитие се съдържа цел за емисии, съобразена със SBTi. Повече от 300 от най-големите предприятия в света в почти всички основни отрасли вече действат в съответствие с мисията на SBTi. Научнообоснованите цели сигнализират за ангажираността на компанията с действията в областта на климата и за отговорността, която тя поема при намаляването на емисиите, причинени от нейните бизнес дейности. Благодарение на това, че компаниите увеличават своята ангажираност и сътрудничество с веригата си на доставки, утвърдените цели за емисиите са силен сигнал за техните доставчици и клиенти.

Устойчивостта на компаниите е обект на все по-критичен контрол, не само от страна на доставчиците. Различни заинтересовани страни оказват натиск върху компаниите – особено по отношение на техния въглероден отпечатък и амбициите си да намалят емисиите на CO2. Научните подходи доказват ефективността на вашата устойчивост. Поемайки ангажимент и разработвайки валидирани научнообосновани цели, вие се позиционирате като зелена компания и лидер в прехода към нисковъглеродна икономика.

Методологията SBTi е важен инструмент за устойчиви бизнес модели. Насоките на Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) помагат на Вашата компания систематично да напредва към целта Net Zero. По този начин тя може да бъде съществена част от стратегията за декарбонизация и мерките в областта на климата. Следното се отнася и за вашата Net Zero стратегия: По-лесно е да се започне рано, отколкото да се наваксва. Следното се отнася и за вашата Net Zero стратегия: По-лесно е да се започне рано, отколкото да се наваксва.

Ние в denkstatt също се присъединихме към Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) и разработихме наши лични научнообосновани цели.

Научете повече за ангажимента ни към SBTi тук

Нашите експерти по SBTi и декарбонизация ще Ви помогнат да разработите и приложите вашите цели за намаляване на емисиите.

Поставяне на цел за намаляване на емисиите

SBTi предоставя инструменти и голям набор от документи с насоки за това как можете да разработите и представите своите цели. Това включва информация за критериите, към които трябва да се придържате при разработването на целите, и какво да вземете предвид. След Вашето подаване, валидирането на тези цели остава на SBTi, които ще извършат критичен преглед. Когато амбициите и целите на компанията Ви се считат за приемливи, ще бъдете включени в уебсайта на SBTi заедно с всички други, които са поели ангажимент или отчитат вече одобрени цели. За да разкриете пълния си потенциал, препоръчваме систематичен подход при разработването на научнообоснована цел, съобразена с насоките на SBTi.

Присъединете се към SBTi и стане част от добрите компании.

Услуги по разработване на цели, съобразени с SBTi

Нашите експерти от denkstatt ще ви придружат по този път – според Вашите нужди и в съответствие с Вашата стратегия за декарбонизация. Нашата подкрепа осигурява привеждането на Вашите действия за климата в съответствие с критериите на SBTi със следните услуги:

Подготовка за SBTi и вземане на решение:

Не сте сигурни дали разбирате това? Нашите експерти ще Ви помогнат и насочат индивидуално според Вашите нужди, за да решите дали трябва да си поставите научнообоснована цел.

Климатична стратегия в съответствие с SBTi:

Нашите консултанти са специализирани в определянето на научнообосновани цели, разработването и подобряването на стратегии за декарбонизация. Ние Ви предлагаме разработване, представяне и провеждане на консултации по време на валидирането на целите. Това позволява съгласуване на Вашите амбиции с постижимите и планирани намаления на емисии.

Само SBTi:

Разбира се, ние ще Ви подкрепим и без допълнителна стратегия за климата. Това включва разработване на научнообоснована цел, подкрепа по време на подаването и консултации по време на валидирането. Този вариант е подходящ, ако вече имате задълбочена климатична стратегия, която искате да разширите, като се присъедините към SBTi.

Обикновено научнообоснованите цели са само един от многото елементи на стратегията за климата. Ето защо насърчаваме компаниите, ESG мениджърите и CSR отделите да разработват стратегии за климата, в които научнообоснованите цели се поставят успоредно с изчисляването на корпоративния въглероден отпечатък и определянето на мерки за намаляване на емисиите.

Научете повече за това как ние в denkstatt можем допълнително да ви помогнем с Вашата стратегия за климата.

FAQ

Често задавани въпроси за SBTi

SBTi е съкращение за Science Based Target Initiative (Инициатива за научнообосновани цели). Няколко организации обединиха сили и разработиха насоки, за да помогнат на компаниите да намалят своите емисии на парникови газове с помощта на науката.

Насоките на SBTi помагат на компаниите да намалят емисиите си в съответствие с целите на Парижкото споразумение. По този начин научнообоснованите цели имат за цел да допринесат за задържане на средното глобално затопляне под границата от два градуса.

Научнообоснованите цели не са задължителни, но са силно препоръчителни, тъй като помагат на компанията Ви да спести пари, да повиши конкурентоспособността си и да стане по-привлекателна за инвеститорите и другите заинтересовани страни.

Поставянето на научнообоснована цел не само оказва положително въздействие върху околната среда, но и може значително да повиши конкурентоспособността и репутацията на Вашата компания. Можете да повишите устойчивостта си по отношение на предстоящите разпоредби и да следвате конкретна цел за постигане на определени емисии.

Всяка компания трябва да премине през многоетапен процес, за да разработи научнообоснована цел, валидирана от SBTi.

Въглеродният отпечатък на компанията в съответствие с Протокола за парниковите газове е предпоставка за определяне на научнообосновани цели. Това включва изчисляване на всички категории обхват и отчитане на свързаните дружества и т.н.

Въглеродният отпечатък на компанията трябва да се оповестява публично всяка година, а научнообоснованата цел трябва да се съобщи.

SBTi вече са разработили и продължават да разработват повече документи с насоки и съответните критерии за различните сектори. Примери за това са стандартът за финансови институции или стандартът FLAG.

Понастоящем стандартът не предвижда никакви последствия. Въпреки това инициативата вече работи по стандарт за измерване, отчитане и проверка, който се планира да бъде публикуван през 2024 г.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.