Стратегия за устойчиво развитие за Вашия бизнес

Стратегията за устойчиво развитие е Вашият план за действие за постигането на устойчив бизнес модел и представяне. Тя се основава на преглед на Вашите резултати и дейности, анализ на пазарната среда и изискванията на законодателството към Вашата компания и индустрия.

Глобалните предизвикателства са многобройни – вашите възможности също

Намерете план за устойчивост, който да отговаря на Вашите нужди. Като Ваш доверен съветник ние разработваме устойчива бизнес стратегия за постигане на максимално добро представяне на Вашата компания.

Какво се има предвид под устойчивост?

Устойчивостта е бизнес подход, който поставя отговорността за въздействието на компанията в центъра на вниманието. Съответно устойчивият бизнес има ценен принос в трите области – икономика, екология и общество. Поради проблемите с изменението на климата устойчивите практики в бизнеса често се свързват с екологичната отговорност. Това далеч не е всичко обаче. Освен това регулаторните и обществените промени засилват необходимостта от устойчив бизнес подход.

Корпоративната устойчивост обхваща много повече от действията, свързани с климата. Тя може да включва и проблеми със социалната устойчивост. Обикновено мерките на стратегията за устойчивост се обединяват от управлението на корпоративната устойчивост на компанията. Въпреки това не трябва единствено ESG и CSR отделите да отговарят за прилагането на такава стратегия. Корпоративната устойчивост се отнася за цялата компания, за да ѝ осигури най-добра позиция в бъдеще.

Елементи на успешна и устойчива бизнес стратегия

Успешната стратегия за устойчивост зависи от систематичния подход. Ето защо нашата Рамка за устойчива стратегия се състои от 3 фази, които ни позволяват да разработим персонализирано и изпълнимо решение за Вас.

Фаза 1:
Анализ на 360°

Първо трябва вътрешните и външните фактори да бъдат анализирани и обобщени като основа за вземане на стратегически решения.

Фаза 2:
Разработване на стратегия

Определяме ключовите стратегически области на действие и извеждаме интегрирана и всеобхватна стратегия за устойчивост.

Фаза 3:
Прилагане на стратегията

Определяме измерими цели и прилагаме конкретни мерки, които допринасят за изпълнението на стратегията.

Предизвикателствата са реалност.
Добрата новина е, че стратегиите за устойчивост работят във Ваша полза.

Устойчивостта не е опция, а неотложна необходимост. Бъдещето носи много предизвикателства, които могат да повлияят на Вашия бизнес: изчерпване на ресурсите, прекъсване на веригата за доставки и несигурност, кризата с биоразнообразието или социалните несправедливости. Това са само някои от тях. В същото време широката общественост и други заинтересовани страни все повече оказват натиск върху дружествата да бъдат част от решението – чрез т.нар. зелен растеж или зелен бизнес. Оптималната стратегия за устойчивост адресира всички тези обстоятелства.

Ползите за Вас

Адаптиране на бизнеса Ви спрямо бъдещи рискове и възможности

Успешните компании гледат смело напред и се подготвят за бъдещето. Полезната стратегия за устойчивост се гради на условията и предизвикателствата, пред които дадена компания е изправена.

Прилагане на ефективна стратегия за устойчиво развитие

Разработването на стратегия за устойчиво развитие не е проста задача, но е наша ключова дейност. Предлагаме целенасочена и ефективна разработка, адаптирана към Вашите нужди.

Подкрепа за съответствие със закона

Изискванията към компаниите се увеличават, не на последно място поради Таксономията на ЕС и CSRD. Това предполага достатъчно познания, опит и цялостен подход - ние покриваме всичко.

Подобрете репутацията си и процеса по отчитане

Първо действайте, после говорете. Това е пътят към подобряване на репутацията Ви. Ние предлагаме професионална основа за комуникация чрез ясни процеси за отчитане на устойчивото развитие.

Услуги по изготвяне на стратегия за устойчиво развитие

Разработка на стратегия за устойчиво развитие

Стратегия за устойчивост се изготвя с ясно определени, лесни за разбиране стълбове въз основа на 360° преглед на резултатите и представянето на Вашата компания, както и контекста на пазара. Това включва също изискванията на клиентите и инвеститорите. Прилагането на стратегията има за цел да разшири съществуващите силни страни и да управлява слабите, като е в съответствие със законодателството и бъдещите мерки за устойчивост. За да оценят текущото представяне на компанията по отношение управлението на устойчивостта (т.нар. напредък на устойчивостта), нашите експерти от denkstatt разработиха модулен подход за анализ, който най-добре отговаря на Вашите нужди.

Оценка на значимите теми

Преди да пристъпите към стратегията, препоръчваме да извършите анализ на значимите теми, наричан още оценка на значимите теми. Той е в сърцевината на управлението на устойчивото развитие и изгражда основата за темите в докладите. Той определя кои екологични, социални и етични теми са съществени и върху кои трябва да се съсредоточи Вашата компания. Подходът на denkstatt съответства на препоръките на GRI Universal Standards и с метода за „двойната същественост“ (или „двойната значимост“), задължителен елемент на бъдещото отчитане в съответствие със CSRD.

Какво означава „значимост“? Трябва да се разгледа от три различни перспективи. Първо, от гледна точка на най-важните заинтересовани страни, второ, от тази на екологичното и социалното въздействие и трето, от значението за успеха на бизнеса. Темите, които са идентифицирани като важни, излизат на преден план и ще бъдат отделени от други теми, които могат да не бъдат такъв приоритет.

Ползи:

 • Повишен фокус върху (ограничените) вътрешни ресурси и добър подход за привличане вниманието на читателя (доклада);
 • Професионално изведената оценка на значимите теми може да помогне за предотвратяване на грийнуошинга, повишаване на доверието и намаляване на рисковете за репутацията;
 • Ефективно одобрение от ръководството за области със стратегически фокус (намалена тежест при вземане на решения и повлияване от вътрешни интереси);
 • Приоритизирането на темите подпомага прилагането на стратегията за устойчивост и позволява по-лесно и разумно разпределение на ресурсите и бюджета.

Управление на устойчивостта

Нашият задълбочен поглед върху различни браншове, големина на компаниите и подходи за управление на устойчивостта Ви помага да прецените как най-добре да интегрирате устойчивостта във Вашата организация. Сравнителният анализ със сходни компании и тяхното управление на устойчивостта дава яснота на мениджмънта за това какъв би могъл да бъде Вашият устойчив подход.

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за Стратегията за устойчивост

Колкото по-добре познавате силните и слабите си страни, толкова по-добре можете да реагирате и да се подготвите. Това, което е вярно за бизнес стратегията, важи и за стратегията за устойчивост. За да управлявате силните и слабите си страни, трябва да се поинтересувате от устойчивото развитие на Вашите ключови заинтересовани страни, да проучите резултатите на колегите си, да оцените собствения си напредък и евентуално да получите независима оценка. Въз основа на този анализ, възможностите, които трябва да се развият, и рисковете, които трябва да се управляват, стават очевидни и вие разполагате със солидна основа за изпълнението на стратегията. В разработката на такава стратегия помага изготвянето на завършена оценка на значимите теми и добре дефинирани такива.

Анализът на значимите теми е сърцето на всяко управление на устойчивостта и изгражда основата за всички теми, обсъждани в отчетите. Той определя кои екологични, социални и етични теми трябва да бъдат обект на внимание. По този начин управленските ресурси могат да се използват целенасочено и ефективно. Общите стандарти за отчитане и правните изисквания се основават на професионален анализ на значимите теми.

В идеалния случай една бизнес стратегия интегрира в своята структура различните концепции за устойчиво развитие, като например лимитите, които планетата ни има и социалните въздействия. На практика обаче, бизнес стратегиите често се ограничават до краткосрочни и средносрочни данни за финансовите резултати. Стратегията за устойчиво развитие запълва тази празнина, като оценява цялостно настоящите бизнес модели и представя необходимите алтернативи. Това включва разширяване на перспективата в дългосрочен план, като се взима предвид цялата верига за създаване на стойност, гледните точки на външните заинтересовани страни, отчитане на екологичните и социалните въздействия и включване на нефинансовите аспекти на създаването и запазването на стойността, като например намаляване на риска, репутацията на бранда и работодателя или независимост от динамичните промени на световния пазар.

По-голямата част от идеите и замисъла на GRI бяха взети предвид от EFRAG в проекта ESRS на CSRD. В CSRD обаче навсякъде е залегнала „двойната значимост“ – което помага стратегиите за устойчивост да бъдат насочени не само върху това, което е добре за хората и планетата, но и към рисковете и възможностите, пред които са изправени предприятията поради новите тенденции в устойчивостта. Сега организациите трябва да докладват за взаимовръзката между бизнес резултатите и устойчивото развитие не само по отношение на стратегията, но и по отношение на управлението, вземането на решения и оценката на резултатите. Освен това е необходима обобщена оценка за управление на устойчивостта, както и разглеждане на всяка конкретна съществена тема.

Въпросът няма еднозначен отговор, по-скоро зависи от стандарта за докладване, който използвате. Например GRI препоръчва следните два подхода:

 1. Икономическо, екологично и социално въздействие (отвътре-навън, т.е. въздействието на организацията
  върху икономиката, околната среда и обществото)
 2. Значение за заинтересованите страни

CSRD / ESRS също препоръчват два подхода, но вторият леко се различава:

 1. Въздействие върху устойчивото развитие (също отвътре-навън като GRI)
 2. Финансово въздействие (съществени рискове и възможности, влияещи върху стойността на предприятието, бизнес
  модела, стратегията, постигането на целите и създаването на стойност)

Въпреки това GRI, CSRD и други рамки подкрепят следните три подхода:

 1. Въздействие върху устойчивостта
 2. Финансово въздействие
 3. Участие на заинтересованите страни

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.