Sustainability Accounting

Sustainability Accounting, наричано още остойностяване на природните и социални въздействия или отчитане на действителните разходи, позволява измерването и оценяването на въздействието на бизнес дейностите върху околната среда и обществото.

Направете невидимото видимо

Изчислете скритите си разходи и ползи и споделете въздействието си на езика, който бизнесът разбира най-добре.

Какво представлява Sustainability Accounting?

Остойностяването на природните и социални въздействия показва разходите и ползите от бизнес дейностите за икономиката, околната среда и обществото. Социалните и екологичните въпроси не само са част от управлението на устойчивостта на компанията – те могат да имат реални финансови последици, които да бъдат обърнати в парично изражение. Въпреки предизвикателствата, които може да породи остойностяването на природните и социални въздействия, разширяването на обхвата на показателите и показване на стойностите във финансово изражение улесняват разглеждането на тези въздействия и вземането на решения.

Остойностяването на природните и социални въздействия дава възможност за по-добро разбиране на:

Помагаме на различни организации да се ориентират в областта на природния капитал и екосистемните услуги и да се възползват от природнобазирани решения.

Защо Sustainability Accounting е в полза на бизнеса Ви?

Остойностяването на природните и социални въздействия е мощен инструмент за съгласуване на корпоративната социална отговорност (CSR ), ESG стратегията и основните бизнес цели. Остойностяването на устойчивостта може да помогне при решаването на няколко проблема, свързани с устойчивостта:

Услуги по Sustainability Accounting

Остойностяването на природните и социални въздействия може да подпомогне докладването на ESG , съгласно Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD), Регламента за оповестяване на устойчиви финанси (SFRD), CDP, работната група по финансово оповестяване за природата, научнообоснованите цели за природата и други ESG стандарти. Следните услуги могат да бъдат ценен инструмент за Вашите устойчиво докладване и стратегия:

Оценка на въздействията и зависимостите

Бизнес дейностите оказват широко като обхват въздействие върху природния и социалния капитал - тези въздействия са външни за Вашия бизнес. Те могат да бъдат отрицателни, като например влошаване на състоянието на околната среда, но също така и положителни, като например генериране на икономическа стойност във веригата на стойността. Същевременно чрез ресурсите и труда, природният и социалният капитал могат да доведат до вътрешни разходи.

Помагаме Ви да осъзнаете въздействието и зависимостите на природния и социалния капитал, за да има по-цялостно разбиране за това как бизнес дейностите допринасят за устойчивостта и как инвестирането в природата и хората може да подпомогне Вашите бизнес цели. Нашите експерти използват Протокола за природния капитал и Протокола за социалния и човешкия капитал като основа на всички наши проекти.

Отчитане на действителни разходи

Отчитането на действителни разходи прави външните разходи и ползи от бизнес дейностите Ви видими и сравними.

Ние Ви помагаме да разберете въздействията на проектите, бизнес моделите и портфолиата Ви, за да установите най-важните точки и да приоритизирате областите, където е нужно подобрение. Ние сме добре запознати със стандартните за различни индустрии набори от данни и методи, включително EXIOBASE, ENCORE, ExternE, Ecosystem Services Valuation Database (ESVD), Global Value Exchange (GVE), LCA и различни научни източници. Съчетаваме ги със събиране на подробни данни на ниво обект, за да предоставим персонализирани и подробни оценки. Имаме дългогодишен опит в областта на веригите за доставки на селскостопански продукти и събирането на данни на ниво ферми, оценка и наблюдение на тяхното подобрение.

Инструменти и методи

Специфичните нужди изискват специфични инструменти. Това важи и за остойностяването на устойчивостта. Ние Ви помагаме, като разработваме инструменти, които позволяват измерване на въздействията и зависимостите на природния и социалния капитал във Вашия конкретен случай. Например:

Също така умеем да разработваме целеви методологии за оценка на въздействието на капиталите и тяхното оценяване.

Стратегическо консултиране

Помагаме Ви да използвате мисленето за природния и социалния капитал в подкрепа на целите на корпоративната устойчивост. Освен това Ви помагаме с изискванията за отчитане на ESG, включително отчитане на биоразнообразието съгласно:

Работата върху природния и социалния капитал може да се използва за оценка на финансовото въздействие на рисковете, въздействията и зависимостите, за количествена двойна оценка на значимите теми и за формулиране на стратегията за корпоративна устойчивост, като се използва обща рамка за всички измерения на устойчивостта.

Проучвания

Ние сме предпочитан партньор в проучвания за ролята на природния и социалния капитал при вземането на решения. Нашият опит включва:

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за остойностяване на устойчивостта

Sustainabiliy Accounting (наричано още отчитане на действителните разходи или остойностяване на природните и социални въздействия ) е анализ и финансова оценка на социалните и екологичните въздействия. Като част от корпоративното управление на устойчивостта и в резултат на увеличаване задълженията за докладване, остойностяването е по-търсено от всякога.

Изискванията за докладването на устойчивостта включват оценка на финансовите последици от рисковете и възможностите, свързани с ESG. Остойностяването на устойчивостта може да бъде полезен инструмент за изчисляване на реалната парична стойност на природните и социалните въздействия и зависимости. То може да се използва като част от двойната оценка на значимите теми, както и за показване на разходите и ползите от дейностите на компанията в областта на ESG и CSR в сравнение с икономическата добавена стойност.

„Капиталите“ обикновено са определяни като:

  • Природен капитал – запасът от възобновяеми и невъзобновяеми природни ресурси, които в съчетание носят ползи на хората. Тези ползи се наричат „екосистемни услуги“.
  • Социален капитал – съвкупността от взаимоотношения между хората, които живеят и работят в дадена общност, които позволяват на това общество да функционира ефективно. Това включва добавената стойност на продуктите, услугите и дейностите на организацията за по-големите общности.
  • Човешки капитал – знанията, уменията и качествата на работната сила на участниците във веригата на стойността, които допринасят за успеха на организацията. За по-кратко, социалният и човешкият капитал често се обединяват в една категория.

Създаването на икономически капитал зависи от природния капитал чрез използването на ресурси, но също така и от регулиращите функции на екосистемите (например регулирането на климата). Социалният и човешкият капитал са важни за бизнеса, тъй като представляват квалифицирана и продуктивна работна сила, но бизнесът може да окаже и външно въздействие върху тези капитали чрез своите дейности (например замърсяване).

Въздействията са външните ефекти на бизнеса. Те могат да бъдат отрицателни (като например замърсяването), но могат да бъдат и положителни (като например ползите от натрупването на хумус за биологичните продукти). Въздействията обикновено не се отразяват в крайния резултат на компанията, но те могат да се проявят като рискове под формата на натиск от страна на заинтересованите страни и глоби или като възможности за пазарно позициониране.

Зависимостите са вътрешните ефекти на природния и социалния (човешкия) капитал върху дейността. Те могат да включват достъп до ресурси или квалифицирана работна ръка и обикновено имат отражение върху крайния резултат на компанията. Те могат да се проявят като рискове, като например повишаване на цените поради недостиг на ресурси или като възможности, като например инвестиране в базирани на природата решения за поглъщане на въглерод, защита от наводнения, подобряване на качеството на водата или допълване на средствата за препитание във веригата на снабдяване.

Природният капитал е „запасът“ от възобновяеми и невъзобновяеми природни ресурси. Екосистемните услуги са „потоците“ от ползи за обществото. Една гора би представлявала запас от природен капитал, докато ползите от нея – дървесина, поглъщане на въглерод и др. – са екосистемните услуги или съвкупността от ползите.

Концепцията за запасите и потоците има важно значение за устойчивото използване на ресурсите – ако се използват неефективно, запасите от природен капитал могат да се влошат и да станат недостатъчни за задоволяване на обществените нужди и изискванията на бизнеса.

Биоразнообразието е важно свързано понятие. Биоразнообразието е в основата на способността на природния капитал (екосистемите) да функционира и по този начин да предоставя ползи (екосистемни услуги) на хората.

„Това, което се измерва, се управлява“ или поне така гласи една поговорка. По замисъл бизнесът е ориентиран към печалба, но рядко се случва парите да са единственото важно нещо за бизнеса. Природните, социалните и човешките капитали са необходими за успеха на бизнеса, но ако не се измерват, неефективното им управление може да доведе до незадоволителни резултати за организациите и техните заинтересовани страни.

Паричната оценка не е необходима, но може да бъде полезна като начин за превеждане на различни съществени въпроси на език, който бизнесът по-лесно разбира и който може да бъде директно сравняван и остойностяван в съответствие с финансовите параметри. Това дава възможност за интегриране на въпросите на устойчивото развитие във финансовото планиране.

Наличието на обща метрика позволява също така да се оценят компромисите между различните икономически, екологични и социални аспекти на бизнес резултатите.

Протоколът за природния капитал и Протоколът за социалния и човешкия капитал са установените стандарти за корпоративни оценки. Освен това, съществуват множество специфични за сектора ръководства и редица утвърдени източници на данни, като например Ecosystem Services Valuation Database (ESVD) и Global Value Exchange (GVE), както и широк спектър от научни източници за конкретни въпроси. Не се колебайте да се свържете с нас и ние ще ви помогнем да се ориентирате в света на стандартите и данните за природния и социалния капитал.

Събираме данните директно на ниво обект (ферма, фабрика, заинтересована страна) чрез интервюта или чрез изпращане на въпросници (дистанционно и на място).

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.