Управление на биоразнообразието

Управлението на биоразнообразието представлява устойчиво използване и опазване на природния капитал и осигурява разнообразието на живота на Земята. Тъй като вече се говори за криза на биоразнообразието, регулаторните изисквания към компаниите рязко се повишават. Управлението на биоразнообразието, водещо до неговото опазване, обаче е свързано със сложни проблеми.

Здравите екосистеми и природните богатства са значими за бъдещето.

Опазването на разнообразието на екосистемите, както и предотвратяването на изчезването на определени видове и унищожаването на местообитания, се състои от работа в екип. С персонализираните решения от denkstatt Вие сте част от това решение.

Управлението на биоразнообразието е с все по-нарастваща важност за бизнеса

Рисковете, свързани с биоразнообразието, вече не са тема, която се разглежда само от биолози и еколози. Това вече достигна до бизнеса, обществеността и най-високите етажи на властта. Тъй като загубата на биоразнообразие в световен мащаб продължава с главоломни темпове поради свръхексплоатация, вече все по-често се говори за шесто масово заличаване. Подобни загуби на биоразнообразие имат значителни потенциални последици за бизнеса. Непокътнатите екосистеми предоставят важни услуги, които са в основата на икономическите дейности – като опрашване и естествено пречистване на водата.

Над 50 % от световния БВП е пряко зависим от природата, биоразнообразието и екосистемните услуги.

(Световен икономически форум, съобщение за медиите, 2020 г.)

Освен това изискванията за биоразнообразие за бизнеса вече стават задължителни елементи на корпоративната отчетност, като например в Директивата за корпоративното отчитане на устойчивостта и в Таксономията на ЕС. Също така, Конвенцията за биологичното разнообразие и нейните цели засягат Вашия бизнес. Появяват се и още стандарти за бизнеса, като например Работната група за финансови оповестявания, свързани с природата (TNFD) и Научнообосновани цели за природата (SBTN). Биоразнообразието намира все по-голямо отражение и в стандартите за оценка. Управлението на биоразнообразието е отговорът на тези многобройни изисквания и води до съответствие с нормативните изисквания. denkstatt Ви помага да намерите правилните отговори на регулаторните рискове и да създадете подходящо управление на биоразнообразието.

Услуги по биоразнообразието

Биоразнообразието става толкова значимо, че придобива статус, подобен на този на дейностите, свързани с изменението на климата. Нашите експерти ще Ви преведат през тези предизвикателства и ще Ви помогнат да ги преодолеете с помощта на редица услуги:

Базова оценка на биоразнообразието

Биоразнообразието е въпрос, който е специфичен. Ние работим с Вас, за да установим дали и как биоразнообразието е важно за Вашите производствени обекти и верига за доставки.

Проверяваме за защитени територии, важни зони за птиците, други важни места и ключови зони за биоразнообразие, Натура 2000, застрашени видове и екосистемни услуги. Когато е необходимо, Ви помагаме с подробни проучвания на биоразнообразието на място.

Помагаме Ви да направите проверка на инвазивните видове, тъй като те са един от основните фактори за загубата на биологично разнообразие в световен мащаб. Преглеждаме съществуващите Ви системи за управление и планиране, за да направим анализ на пропуските и оценка на риска.

Отпечатък върху биоразнообразието

Управлението на биоразнообразието изисква да се разберат въздействията и зависимостите на бизнеса, продуктите и финансовите портфолиа от природния капитал и екосистемните услуги. Ние Ви помагаме да ги измервате с помощта на специфични за темата инструменти, като например стандарта PBAF.

Семинар за биоразнообразието

Workshop-a ще Ви помогне да разберете какво представлява средата за отчитане на биоразнообразието. Ще разгледаме регламентите на ЕС, стандартите за отчитане, как да изберете ключови показатели за ефективност и ще Ви помогнем да определите следващите стъпки, за да направите стратегията си за биоразнообразие оперативна.

Стратегия за биоразнообразието и план на действие

Работим с Вас, за да приложим изискванията за биоразнообразие от Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD). Помагаме Ви да се подготвите за съставянето на научнообосновани цели за природата (SBTN) и за докладване съгласно Работната група за финансови оповестявания, свързани с природата (TNFD).

Стратегията за биоразнообразие в крайна сметка води до планиране на мерки за липса на нетна загуба (NNL) и нетен прираст на биоразнообразието (NG). Биоразнообразието е въпрос с много теми. Ние работим с Вас, за да свържем биоразнообразието със съществуващите корпоративни стратегии за устойчивост, като например темите за климата, водата, обезлесяването, пластмасите и др.

Системи за отчитане и управление

Биоразнообразието е ново изискване за отчитане от страна на компаниите. Ние Ви помагаме да отговаряте на изискванията за биоразнообразие на различни разпоредби и стандарти, включително:

Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси относно конкретен стандарт или ако искате да научите повече за нашите услуги за ESG и управление на устойчивото развитие.

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за управление на биоразнообразието

Управлението на биоразнообразието е насочено към въздействието на компанията върху биоразнообразието. Поради заплахата от изчезване на видове и промяна на местообитанията, управлението на биоразнообразието вече е от значение и за нормативната уредба. Например, организациите допринасят за промяна на ползването на земи и по този начин за загуба на местообитания. Местните видове се разселват, а екологичните системи се увреждат. Управлението на биоразнообразието е сложна материя, която в повечето случаи изисква експертни познания.  

Управлението на биологичното разнообразие е от съществено значение за опазването на природните местообитания. Ние, хората, също зависим от здравите екосистеми. Поради това компаниите трябва да спазват все повече законови изисквания, като например за докладване, и да дават положителен принос за опазването на биологичното разнообразие. Освен това финансовите рискове, които кризата с биоразнообразието поражда за дружествата, са отдавна доказани. Ето защо управлението на биоразнообразието е важно – както за обществото като цяло, така и за вашата компания.

Човечеството е част от екосистемите, които в момента са засегнати. Всяка промяна, например в местообитанията или чрез разселване на местни видове, оказва влияние и върху нас. Всяко насекомо, както и всяко растение, играе важна роля в чувствителните екологични местообитания. Ето защо кризата на биоразнообразието оказва сериозно въздействие и върху нас, хората.

Да, отчитането на биоразнообразието става на практика задължително в Европейския съюз. The EU has already released a draft biodiversity reporting standard for the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) and biodiversity criteria under the EU Taxonomy. Освен това, регламентът на ЕС вече изисква от финансовите институции да включат отчитането на биоразнообразието в Регламента за оповестяване на информация за устойчивото финансиране (SFDR). Очаква се отчитането по CSRD да стане задължително от 1 януари 2024 г. с влизането в сила на Директивата. От компаниите ще се изисква да оповестяват информация за биологичното разнообразие от финансовата 2023 г. нататък.

В същото време Глобалната инициатива за отчитане (GRI) ще актуализира своя стандарт за биоразнообразието от 2016 г., както и SASB (в рамките на стандартите за оповестяване на информация за устойчивостта по МСФО). Въпросникът на CDP вече включва глава за биоразнообразието, която ще се оценява от 2023 г. нататък. Появяват се корпоративни стандарти за оповестяване, като например Работната група за финансови оповестявания, свързани с природата (TNFD) и
Научнообосновани цели за природата (SBTN). Биоразнообразието вече е задължителна тема за стандарти като EMAS.

Биоразнообразието, екосистемните услуги и природният капитал са свързани понятия. Екосистемните услуги са съвкупност от ползи, които хората получават от природата. Природният капитал е запасът от екосистеми, от който произтичат тези ползи. Качеството на природния капитал зависи от биоразнообразието. Например една гора е „природен капитал“, от който хората получават екосистемната услуга „поглъщане на въглерод“. Способността на гората да поглъща въглерод зависи от това колко добре функционира екосистемата. Това функциониране зависи от биоразнообразието. По този начин биоразнообразието е в основата на способността на екосистемите (природния капитал) да функционират и по този начин да предоставят ползи (екосистемни услуги) на хората и предприятията.

Въздействието и зависимостта са понятия от Протокола за природния капитал и се отнасят до двата начина, по които бизнес дейностите са свързани с биоразнообразието. Стопанските дейности оказват въздействие върху биоразнообразието чрез емисии и неустойчиво използване на ресурсите. В същото време бизнесът зависи от екосистемните услуги, които природата предоставя (като достъп до ресурси или защита от екстремни явления).  

Тези въздействия и зависимости могат да доведат до рискове и възможности, свързани с биологичното разнообразие. Работната група за финансови оповестявания, свързани с природата (TCFD), определя три вида рискове за биоразнообразието за предприятията:

 • Физически рискове – произтичащи пряко от зависимостите на бизнеса с природата. Тези рискове се проявяват, когато функционирането на екосистемите е компрометирано и по този начин те не могат да предоставят екосистемни услуги.
 • Рискове, свързани с прехода – произтичащи от промени в пазарната среда, като политики, нормативни актове, съдебни спорове, технологично развитие или променящи се потребителски предпочитания, насочени към спиране или обръщане на вредите за природата.
 • Системни рискове – това е разширение на мисленето за рисковете на TCFD и възниква в резултат на системен срив във функционирането на екосистемите. За това пример може да бъде загубата на ключов вид, от който зависи функционирането на цялата екосистема.
 • Предприятията могат и трябва да измерват въздействията и зависимостите от биоразнообразието, за да разберат рисковете и възможностите и да формулират приложими стратегии за биоразнообразието, които подпомагат дългосрочния финансов успех.

Биоразнообразието е многоаспектен въпрос, както показва Междуправителствената научно-политическа платформа за биологичното разнообразие и екосистемни услуги (IPBES). IPBES идентифицира 5 основни фактора, които водят до загуба на биологично разнообразие – промяна в използването на земята (и морето), пряка експлоатация на организми, изменение на климата, замърсяване и инвазивни видове. Мрежата от научнообосновани цели за природата (SBTN) групира целите за биоразнообразието в 5 категории:
използване на земя, използване на сладководните ресурси, използване на океанските ресурси, климат и поземлен сектор и цялост на екосистемите.

е всички теми са еднакво значими за всеки бизнес. Ето защо първата стъпка от стратегията за биоразнообразието е извършването на оценка на значимите теми, за да се определи кои теми могат да бъдат приоритизирани. Оценката на въздействието трябва да обхваща както въздействията, така и зависимостите от биоразнообразието, за да се оценят и да се изтъкнат рисковете и възможностите. В същото време биоразнообразието е и въпрос, специфичен за конкретното място. Ето защо е препоръчително оценката на значимите теми да се използва за установяване не само на приоритетни теми, но и на приоритетни продукти, местоположения или вериги на доставки.

Именно защото биоразнообразието е сложно, не съществува универсален показател, който да е подходящ за всички, за разлика от теми като изменението на климата, където еквивалентът на CO2 е универсална мерна единица. За биоразнообразието съществуват обобщаващи индикатори, като например индикаторите за потенциално изчезналата част от видовете и за средния брой на видовете. Тези показатели обобщават въздействията върху биоразнообразието в обща мерна единица, а тя е полезна за проследяване на представянето на дадено дружество. Множество индикатори могат да бъдат полезни за управление на различни въздействия върху биоразнообразието – например промяна в земеползването, използване на водата и ресурсите, климат и замърсяване. Например водният отпечатък на компанията е индикатор, който може да бъде свързан с обща мерна единица за въздействие върху биологичното разнообразие. По този начин стратегиите за устойчивост по конкретни теми могат да се свържат, за да се проследят резултатите от цялостната стратегия за биоразнообразие.

Цел за биоразнообразие без нетна загуба означава, че всяко отрицателно въздействие върху биоразнообразието се балансира с мерки, предприети за избягване и свеждане до минимум на въздействието. Мерките също важат за възстановяване на засегнатите екосистеми и накрая за компенсиране на всички остатъчни въздействия. От решаващо значение е, че постигането на целта за биоразнообразието изисква да се спазва йерархията на смекчаване – избягване и свеждане до минимум на въздействията, възстановяване на засегнатите екосистеми и накрая компенсиране на всички остатъчни въздействия.

Стандартът SBTN разполага с 5 стъпки:

 1. Оценка: Събиране и допълване на съществуващите данни за оценка на въздействието и зависимостите от природата във веригата на стойността. Резултатът е списък с потенциални теми и места за определяне на цел. Възможно е Вашата организация вече да управлява някои въпроси, свързани с биоразнообразието (напр. емисии на парникови газове, използване на вода или обезлесяване). Тази първа стъпка ще очертае какво Ви липсва.
 2. Определяне на приоритети: Въз основа на резултатите от стъпка 1 анализът за оценка на значимите теми, това може да Ви помогне да определите приоритетите, върху които да съсредоточите усилията си.
 3. Измерване: Ще трябва да съберете необходимите данни за това, което определите като приоритетно. Може да се наложи да подобрите съществуващите процеси за събиране на данни или да създадете допълнително събиране на данни, когато е необходимо.
 4. План за действие: След като разполагате с необходимите данни, ще трябва да разработите план за действие за постигане на целта, като следвате йерархията на смекчаване – предотвратяване, намаляване, възстановяване и компенсиране на въздействията.
 5. Проследяване: И накрая, ще трябва да въведете процес за проследяване на напредъка си, както и за постепенно подобряване на събирането на данни и оценката на въздействието с течение на времето.

SBTN предвижда отделни методики за определяне на цели за своите 5 приоритетни проблема, влияещи върху биоразнообразието – земеползване, използване на сладководни ресурси, използване на ресурсите на океаните, климат и поземлен сектор и цялост на екосистемите. Тези методики в момента се разработват. Компаниите вече могат да определят междинни цели, които Ви позволяват да започнете работа и когато методите станат достъпни, да определите крайната си цел.

Работната група за финансови оповестявания, свързани с природата (TNFD), е инициатива, подобна на TCFD, което означава, че тя не просто измерва, но и включва свързаните с природата въпроси в управлението на компанията, стратегията, управлението на риска, показателите и целите. В основата на TNFD е подходът LEAP. Дружествата ще трябва да:

 • Открият къде техните бизнес дейности се припокриват с природата. Базовата оценка на биоразнообразието може да бъде анализ, полезен за дейността на компаниите, а отпечатъкът върху биоразнообразието може да помогне при идентифицирането на проблемите по веригата на доставки.
 • Определят приоритетните зависимости и въздействия. Не всичко, което е идентифицирано и оценено с помощта на подхода LEAP, трябва да бъде публикувано. Анализът на значимите теми може да бъде полезен инструмент за приоритизиране на важното за компанията.
 • Оценяват съществените рискове и възможности. Трябва да се извърши задълбочено проучване на приоритетните теми и места, за да се установи как те могат потенциално да повлияят на бизнес резултатите. Текущите корпоративни политики, процеси и управленски подходи следва да бъдат оценени, за да се установи тяхната адекватност за справяне с рисковете, свързани с биоразнообразието. Те трябва да бъдат допълнени или да се разработят нови процеси, когато се установят пропуски.
 • Подготвят Трябва да се идентифицират потенциалните въздействия на биоразнообразието върху корпоративната стратегия и при необходимост да се отделят ресурси за управление. Следва да се изберат съответните показатели и ключови индикатори за ефективност и евентуално да се разработят цели по отношение на биологичното разнообразие. Подходите за определяне на цели по отношение на биоразнообразието все още са в етап на разработване.

Рамката на TNFD все още се разработва и се очаква да бъде публикувана през 2024 г. Междувременно компаниите могат да изпробват рамката и да започнат да се подготвят за предстоящото публикуване. Изискванията на TNFD са в силно съответствие с проекта на изискванията за докладване на биологичното разнообразие на Директивата за корпоративното отчитане на устойчивостта (CSRD).

Финансовите институции могат да измерват въздействието си върху биоразнообразието, като използват методологията на биологичния отпечатък. Приложимият стандарт е PBAF (Партньорство за финансово отчитане на биоразнообразието) – партньорска инициатива на PCAF (Партньорство за финансово отчитане на въглеродните емисии). Въглеродният и биологичният отпечатък са сходни, но и различни – отпечатъкът на биоразнообразието се фокусира върху различните фактори, които водят до заличаване на биоразнообразие, което включва климата (и емисиите на парникови газове), но също така и други теми (като използването на земята и водата и замърсяването). Както и при PCAF, първичните данни за дейностите на компаниите от портфолиата дават най-подробни резултати, но отчитайки ограничената им наличност, използването на вторични данни също е позволено.

Нашите експерти са запознати с всички необходими инструменти за прилагане на PBAF за дружествата, включително EXIOBASE, IBAT, ENCORE и методите за оценяване на жизнения цикъл (LCA).

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.