Корпоративна мобилност и управление на транспорта за бизнеса

Устойчивата мобилност позволява да намалите въглеродния отпечатък на компанията си, да повишите репутацията ѝ и да подобрите цялостното ѝ представяне в областта на устойчивото развитие. Нашите експерти по мобилност разработват най-подходящото за Вас решение: от ежедневното придвижване на служителите до потенциала на Вашата верига за създаване на стойност.

Открийте пътя към Вашата стратегия за интелигентна мобилност

Качеството на данните, иновациите и методологическите насоки са от решаващо значение за разработването на ефективни мерки за осъществяване на промяна в управлението на транспорта и мобилността. Ние от denkstatt сме експерти във всичко това.

Какво е управление на транспорта и мобилността?

Управлението на транспорта и мобилността се отнася до координацията и оптимизацията на транспортните и логистични системи и услуги. Управленските решения за интелигентна мобилност опитват да отговорят на необходимостта за придвижване на хората, общностите и бизнеса. Аспектите на устойчивостта на корпоративната мобилност придобиват все по-голямо значение с повишаването на регулаторния натиск и изискванията на клиентите и служителите.

Защо устойчивият транспорт е важен за бизнеса

Транспортът е жизненоважен за нашата икономика, но също така е основен източник на нарастващи емисии на парникови газове. Транспортът често съставлява значителна част от въглеродния отпечатък на компанията и е ключова област в повечето корпоративни стратегии за декарбонизация или устойчивост. Освен това правителствата настояват за устойчив транспорт, потребителите очакват стоките да се транспортират с оглед опазването на климата, а бизнес клиентите си поставят амбициозни научнообосновани цели за емисиите, включително в областта на транспорта и логистиката. Към това се прибавят технологичната несигурност, недостигът на работна ръка, прекъсвания по веригата на доставки или ограниченията за достъп, които създават значителни бизнес рискове от гледна точка на транспорта.

Придвижване
на служителите

Бизнес
пътувания

Управление
на автопарка

Логистика и верига на
доставки

Полета на действие в корпоративната мобилност

Предвид спешната необходимост от декарбонизация на транспорта, както и регулаторните, технологичните и социално-икономическите промени, управлението на мобилността е шанс за бизнеса да намали транспортните разходи и емисии, да демонстрира лидерство и ангажираност, както и да подкрепи и ангажира служителите в промяна на навиците им за придвижване и използване на устойчиви видове транспорт.

Придвижването на служителите, командировките, управлението на автомобилния парк и товарния транспорт са основните области, в които мерките за инфраструктурата, комуникацията и повишаването на осведомеността могат да подобрят възможностите за пътуване като по този начин променят поведението на пътуващите и самата транспортна дейност. В това отношение качеството на данните, ангажираността на служителите, методологическите насоки и иновациите са от решаващо значение за разработване на ефективни мерки и насърчаване на промяната.

Какви са ползите от системата за управление на транспорта?

Намаляване на емисиите

Намаляване на транспортните емисии (от придвижване на служителите, командировки, товарен транспорт и автопарк) по веригата на стойността. Също така се обръща внимание на други въздействия върху околната среда (шум, прахови частици…), които могат да застрашат разрешителното Ви за работа.

Намаляване на разходите

Намаляване на разходите в краткосрочен (здраве на служителите, икономия на гориво, субсидии…) и дългосрочен план (по-нисък разход за собственост на автомобилен парк, въглероден данък, разходи за инфраструктура…). Субсидиите и вътрешните цени на въглеродните емисии подпомагат прехода.

Ангажираност и лидерство

Демонстриране на ангажираност и лидерство: включване на служителите, подобряване на здравния статус, благосъстоянието и удовлетвореността. Сътрудничество с клиенти и партньори за намаляване на емисиите.

Управлението на мобилността е повече от решение за устойчиви бизнес пътувания. Нашата подкрепа ще подпомогне реализирането на пълния Ви потенциал по избрания път.

Нашите услуги за устойчив транспорт

Устойчивото управление на корпоративната мобилност обхваща придвижването на служителите, управлението на бизнес пътуванията, управлението на автопарка и товарния превоз, логистиката и веригата на доставки. Същото има за цел изчисляване и намаляване на емисиите от транспорт по веригата на стойността чрез избягване на транспортирането, пренасочване на пътуванията към устойчиви начини на придвижване и повишаване на ефективността. По този начин се генерират икономически, екологични и ред други ползи.

Резултати Корпоративното управление на мобилността намалява транспортните емисии и разходи, ангажира и подкрепя служителите, демонстрира лидерство като ключов елемент във всяко усилие, насочено към устойчивост и декарбонизация. В същността си концепцията за устойчива мобилност е индивидуализирано съчетание от устойчива инфраструктура, комуникация и мерки за повишаване на осведомеността, което насърчава преминаването към използване на обществен транспорт, активно и споделено пътуване, превозни средства с нулеви емисии и други устойчиви видове транспорт.

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси относно устойчивите мобилност и транспорт

Управлението на мобилността в компаниите е систематичен подход за координиране и оптимизиране на транспортните нужди на служителите на организацията, нейните подизпълнители и друг персонал. Целите за устойчиво развитие играят същата по важност роля като потребностите от придвижване. Безопасният, ефективен и устойчив транспорт и възможностите за мобилност трябва едновременно да намалят потенциалните отрицателни въздействия. Затова предотвратяването на замърсяването на въздуха и въглеродните емисии са често поставяни цели на корпоративното управление на мобилността.

Емисиите от транспорт играят решаваща роля в борбата с климатичните промени: световният транспортен сектор отделя над 7.5 Gt CO2 през 2021, тъй като търсенето на пътнически и товарни превози се възстановява след пандемията. Тъй като се очаква търсенето на транспорт в световен мащаб да се удвои или утрои до 2050 г., от решаващо значение е бързото и значително декарбонизиране на транспорта и по-специално на автомобилния – източник на по-голямата част от емисиите.

Декарбонизацията на транспорта стои на първо място в нормативната уредба. Много правителства поставят цели за поетапно спиране на превозните средства с двигатели с вътрешно горене, въвеждат цени или данъци върху въглеродните емисии, насърчават алтернативните горива и инфраструктурата и въвеждат ограничения за достъп (особено в градовете). По-специално, пакетът „Готови за 55“ („Fit-for-55“) на ЕС има за цел да наложи цена на емисиите от транспорта и да насърчи инвестициите в алтернативни горива, ефективност и инфраструктура. По този начин познаването на нормативната уредба, наличието на ясен път за декарбонизация на автопарка, подкрепата на служителите за тяхното устойчиво поведение при пътуване и сътрудничеството в областта на иновативните устойчиви логистични решения намаляват разходите и гарантират лиценза Ви за работа.

Електроенергията ще играе основна роля в постигането на нулеви нетни емисии от транспорта, като се превърне в доминиращо гориво в бъдеще. Електрическите автомобили с батерии ще продължат да съществуват, като се има предвид тяхната по-висока ефективност и по-ниски емисии на парникови газове през целия жизнен цикъл, увеличените им пробези и капацитет за зареждане, както и равенството на общите разходи за собственост (TCO) на много пазари. Въпреки това зеленото електричество и интелигентното управление на автопарка са от решаващо значение за реализиране на пълния им потенциал за устойчивост и за избягване на обратния ефект. Освен това се очаква през следващите години електрическите камиони с батерии и горивни клетки бързо да увеличат пазарните си дялове.

Независимо от това, една устойчива, справедлива, достъпна и честна транспортна система на бъдещето няма да означава просто преминаване на всички превозни средства от бензин или дизел към алтернативни горива, а общественият транспорт, споделената мобилност, активното пътуване, виртуалната мобилност и други устойчиви видове транспорт да играят по-важна роля в микса.

Концепция за корпоративна мобилност с широк набор от инфраструктурни, комуникационни и информационни мерки, както и други стимули, може да подпомогне преминаването към по-устойчиви начини за придвижване на служителите и бизнес пътувания. Това не само намалява емисиите от транспорта, но има и финансови ползи (в условията на нарастващи цени на горивата) и положителен ефект върху здравето и благосъстоянието на служителите. Например, субсидирани карти за транспорт или (електрически) велосипеди, подобрени решения за споделяне на автомобили, споделено пътуване или съвместно ползване на автомобили, по-добра велосипедна инфраструктура (обезопасени велосипедни стойки, станции за ремонт на велосипеди), по-екологични политики за пътуване (политика за автомобилите, управление на местата за паркиране, политика за пътуване) или подходи за разказване на истории и геймификация са някои от многото възможни мерки.

Устойчивото управление на мобилността се отплаща по много начини както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Например, незабавното спестяване на гориво от устойчив автопарк, водещо до по-ниски общи разходи за собственост, намалена експозиция на въглероден данък и по-малко пространство за паркиране, са икономически ползи. Нещо повече, то може да донесе и финансови ползи за служителите, като по този начин да увеличи удовлетвореността и насърчи оставането им в компанията.

Емисиите от транспорта следва да се изчисляват в съответствие с Протокола за парниковите газове и/или съответните национални или специфични за сектора стандарти. Най-общо казано, емисиите се изчисляват въз основа на данни за горивото (дизел, газ, електроенергия…) или за дейността (пътници или тонкилометри), като се прилагат съответните емисионни коефициенти за всеки вид гориво или транспорт. Наличието, съгласуваността и качеството на данните са основно предизвикателство, например данните за бизнес пътувания или данните за пътувания на клиенти или транспортните данни на трети страни – доставчици на логистични услуги.

Проучването на мобилността на служителите е основен инструмент в проектите за управление на устойчивата мобилност за измерване на транспортната активност и изчисляване на транспортните емисии от ежедневното пътуване до работа. Въпреки това, за да ангажирате служителите и да разработите ефективен набор от мерки за мобилност, препоръчваме да го използвате и за да научите повече за поведението при пътуване (мотиви, качество на пътуванията/инфраструктура), да разберете какво е необходимо за преминаване към устойчиви видове транспорт и да поискате от хората техните идеи и обратна връзка. Високият процент на отговорилите на проучването, който обикновено е 60-80 %, доказва, че мобилността е от огромно значение за много служители.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.