Стратегии за устойчивост за недвижими имоти

Стратегиите за устойчивост в областта на недвижимите имоти обхващат редица мерки, насочени към намаляване на въздействието на сградите върху околната среда и подобряване на социалните и икономическите резултати на общностите, които те обслужват. Също така, по отношение на ESG, управлението на данни и отчитането на устойчивостта стават задължителни в този сектор.

ESG за недвижимите имоти води до дългосрочен успех

Независимо дали става въпрос за нов строителен проект или за вече построена сграда: ако искате да подобрите бъдещето на своя недвижим имот, нашите експерти са Вашият най-добър избор за стратегията за устойчивост на недвижимите имоти.

ESG и влиянието върху недвижимите имоти

Строителните предприемачи, собствениците и инвеститорите в недвижими имоти са изправени пред огромно предизвикателство в прехода към устойчиви net-zero сгради, тъй като финансовите пазари и регулаторните органи изискват от сектора амбициозни стратегии и надеждни данни за ESG. По този начин, оценката на въглеродния отпечатък на дадена сграда или портфолио, разработването на стратегия за климата с научнообосновани пътища за намаляване на емисиите и всеобхватни мерки за съществуващите и новите сгради, се превръщат в основни задачи за сектора на недвижимите имоти. Освен това, справянето с климатичните рискове и адаптацията към тях допринасят за запазване на стойността на имота.

Как недвижимият Ви имот може да се възползва от стратегия за устойчивост

Въвеждането на устойчивост в областта на недвижимите имоти може да донесе множество ползи за компаниите и инвеститорите. Устойчивите инвестиции в недвижими имоти могат да увеличат стойността и конкурентоспособността на имотите, да привлекат екологично настроени наематели и да намалят оперативните разходи чрез енергийноефективни системи. Устойчивото развитие на недвижимите имоти може да доведе до повишаване на репутацията на марката, конкурентни предимства и дългосрочни финансови ползи. Освен това, недвижимите имоти и устойчивостта вървят ръка за ръка, тъй като интегрирането на устойчиви практики и технологии допринася за прехода към по-устойчиво бъдеще.

Открийте пълния потенциал на стратегията за устойчивост на denkstatt за Вашия недвижим имот:

Нашите услуги за устойчиви стратегии

Подкрепяме Ви с разумни устойчиви и климатични стратегии, яснота по изискванията за сертифициране на сгради и тези от Таксономията, както и с широк набор от мерки, които формират вашата стратегия за устойчивост на недвижимите имоти.

Стратегия за устойчивост на недвижимите имоти и отчитане на ESG

Използване на нашия опит в областта на стратегията за устойчивост на недвижимите имоти и устойчивото докладване, както и на специфичните за сектора стандарти (напр. DGNB/ÖGNI, BREEAM, LEED) за разработване на стратегия за устойчивост с цели и мерки, за подобряване на управлението на данните за ESG и за отчитане на тези за устойчивост. Основните ползи включват:

Декарбонизация на недвижимите имоти

От оценката на въглеродния отпечатък до прилагането на цялостни мерки за портфолио от нови и съществуващи сгради: Декарбонизацията в сградния сектор е по-търсена от всякога. В същото време можете да се възползвате от следните аспекти:

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за Устойчивост на недвижимите имоти

Устойчивостта на недвижимите имоти е съвкупност от практики и принципи, които имат за цел да сведат до минимум въздействието на сградите и общностите върху околната среда, като същевременно насърчават икономическата жизнеспособност и социалното благосъстояние. Макар че зеленото строителство е свързано предимно с екологични теми, устойчивостта в недвижимите имоти е много повече от екосгради. Устойчивостта на недвижимите имоти се постига чрез използването на екологосъобразни и енергийно ефективни технологии, материали и процеси при проектирането, строителството, експлоатацията и поддръжката на недвижимите имоти. Крайната цел обаче е да се създадат имоти, които са устойчиви, ресурсноефективни и способни да посрещнат нуждите на сегашното и бъдещите поколения, а това от своя страна включва и социални аспекти. Послушайте съвета ни: концепциите за устойчивост на сградите и стандартите за зелено строителство са правилният път.

Изменението на климата може да окаже значително въздействие върху недвижимите имоти, включително физическо, икономическо и регулаторно. Някои от физическите въздействия включват зачестяване на природните бедствия и тяхната сила, като наводнения и суши, които могат да доведат до материални щети и загуба на приходи. Икономическите въздействия могат да включват повече разходи за застраховки и енергия, както и намаляване на стойността на имотите в райони, които са все по-уязвими към последиците от изменението на климата. Регулаторните въздействия могат да включват промени в строителните норми и правилата за зониране, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове и засилен контрол върху въглеродния отпечатък на проектите за недвижими имоти. Освен това променящите се предпочитания на потребителите и социалните нагласи към устойчивост и екологична отговорност също могат да повлияят на търсенето на устойчиви и екологични недвижими имоти. Накратко, секторът на недвижимите имоти е обект на нарастващи задължения за смекчаване на изменението на климата, но трябва да преодолее и предизвикателствата към устойчивост на климата.

Екологичните, социалните и управленските фактори (ESG) стават все по-важни в сектора на недвижимите имоти. В резултат на това недвижимите имоти трябва да се съсредоточат върху начините за намаляване на въглеродния отпечатък, подобряване на социалните резултати, прозрачна работа и етично отношение. Интегрирането на практиките на ESG в сектора на недвижимите имоти може да доведе до дългосрочна стойност и успех за компаниите, като същевременно допринесе за един по-устойчив и приобщаващ свят. В случай че искате да разберете как можете да се възползвате от практиките на ESG във Вашия бизнес с недвижими имоти, свържете се с нашите експерти по устойчивост в областта на недвижимите имоти.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.