Зелена логистика

Зелената логистика означава екологосъобразни методи за транспортиране и доставка. Тъй като товарните превози са причина за 40 % от емисиите от транспорта, спешно трябва да се изготви стратегия за декарбонизация на транспорта, особено в градовете.

Зелената логистика и устойчивите транспортни решения се нуждаят от повече внимание

За Вашата зелена логистика и управление на транспорта ние използваме научен подход и разработваме измерими цели и мерки, които видимо се изплащат.

Какво представлява зелената логистика?

Зелената логистика е устойчив подход, който се фокусира върху намаляването на въздействието върху околната среда на всички етапи на логистичния процес – от снабдяването със суровини до доставката на готовите продукти на клиентите. Целта на зелената логистика е да се сведат до минимум отпадъците, да се намалят емисиите и да се повиши енергийната ефективност, като същевременно се поддържа нивото на качество и обслужване като при традиционните логистични методи. За компаниите зелената логистика придобива голямо значение по отношение на управлението на веригата за доставки и корпоративната социална отговорност. Но стратегията за мобилност, регионалната логистика и устойчивата инфраструктура също са въпроси, които градовете и регионите трябва да решат. Защото декарбонизацията на транспорта разчита най-вече на общи решения.

Защо зелената логистика е важна?

Намаляването на емисиите от товарния транспорт и логистиката по веригата на стойността е от съществено значение за предприятията, за да могат да предоставят своите услуги. Тъй като предприятията са изправени пред променяща се технологична и регулаторна среда с несигурност относно приложимостта на решенията, ние работим с публичния и частния сектор по концепции за устойчива логистика за предприятията, градовете и регионите.

Тези концепции включват пътища за преход към автопарк и емисии, основани на индустриални, научни, технологични и регулаторни анализи, пътни карти за изпълнение с мерки за избягване, промяна и подобряване на пътуванията, както и за отчитане на емисиите на парникови газове и изчисляване на рентабилността.

Как Вашият бизнес може да има ползи от устойчивата логистика

Бизнесът може да извлече ползи от устойчивата логистика по няколко начина – от предимства, свързани с репутацията, до спестяване на разходи и високоефективна верига за доставки.

Започнете процеса на промяна, за да се превърнете в "зелен" бизнес

Устойчивите логистични практики могат да помогнат на Вашата компания да се утвърди като зелен бизнес, което може да подобри репутацията ѝ и да увеличи лоялността на клиентите. Научнообоснованите цели за емисиите и стратегиите за климата, обхващащи управлението на логистиката и транспорта, са добро начало, за да демонстрирате отдадеността си към устойчивостта.

Въведете управление на риска във веригата на доставки

Чрез възприемане на екологично управление на веригата на доставки, бизнесът може да намали излагането си на рискове по веригата на доставки. Тези рискове могат да бъдат свързани с екологични проблеми като природни бедствия, изчерпване на ресурсите и правителствени разпоредби. Ако Вашата стратегия за веригата на доставки включва решения за зелена логистика, Вие сте една крачка напред.

Установете устойчиви практики и се адаптирайте към бъдещето

Въвеждането на устойчиви логистични практики като например използване на алтернативни горива, намаляване на отпадъците от опаковки и оптимизиране на транспортните маршрути, може да намали въздействието на бизнеса върху околната среда. Мерките за опазване на околната среда и усилията за декарбонизиране на транспортните дейности също се вземат предвид при оценките на ESG.

Нашите услуги

Sustainable logistics and freight decarbonization

Работим с нашите клиенти по въпросите на устойчивата логистика и декарбонизацията на товарните превози – от стратегията до изпълнението и отчитането. В това отношение подкрепяме, както доставчици на логистични услуги, така и предприятия от различни отрасли, които се стремят да намалят своя транспортен отпечатък.

Устойчива градска и регионална логистика

Работим и с публичния сектор в областта на устойчивата логистика в градски или регионален мащаб.

Издигнете логистиката си до нови висоти на устойчивост!

С нашия цялостен подход ще превърнем намаляването на емисиите в основна част от стратегията на Вашата верига за доставки.

FAQ

Често задавани въпроси за зелената логистика

Зелената логистика се отнася до екологично устойчиви практики и технологии, използвани при планирането, изпълнението и оптимизирането на транспортните дейности по веригата за доставки. Тя включва намаляване на въздействието на транспортните дейности върху околната среда чрез минимизиране на отпадъците и намаляване на потреблението на енергия и на въглеродните емисии. Ако Вашата компания прилага зелена логистика, тя може да подобри екологичната си устойчивост, да намали разходите и да подобри репутацията си пред клиентите и другите заинтересовани страни. Научете повече за нашите услуги и решения за устойчива логистика.

Правилната стратегия е индивидуален въпрос в случая на зелената логистика. Въпреки това има аспекти, които помагат да се постигнат целите за значително намаляване на емисиите от транспорта. С нашите клиенти обикновено следваме тези стъпки:

  1. Стартиране на проекта: Съгласуваме с Вас целите и обхвата и определяме екипа, който ще отговаря за тях. Също така правим преглед на технологичните, регулаторните и икономическите фактори.
  2. Фаза на анализ: Анализираме Вашите данни за транспорта и компанията и изчисляваме емисиите.
  3. Определяне на целите: Анализираме пътищата за декарбонизация и технологиите и определяме областите на действие, стратегическите качества и потенциала за намаляване на емисиите на парникови газове (ключови показатели за ефективност).
  4. Решения: Разработваме мерки за декарбонизация на транспорта (вкл. осъществимост) и обсъждаме съвместни подходи с доставчици и пилотни проекти.
  5. Концепция: Определяме приоритетите на мерките, съставяме пътна карта (разходи, ползи, отговорности и т.н.) и определяме използването на въглеродни компенсации.
  6. Изпълнение: Помагаме Ви да включите мерките в пътна карта, да приемете политики и да подкрепите комуникацията, мониторинга и проверката.

Искате ли да научите как можем да подкрепим бизнеса Ви по отношение на зелената логистика и стратегията за декарбонизация, които водят до надеждни резултати? Не се колебайте да се свържете с нас.

Осигуряването на зелена верига за доставки включва прилагането на практики за устойчивост по време на целия процес на веригата за доставки – от снабдяването със суровини до крайната доставка на продукта до клиента. Поради Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта (CSRD) и други разпоредби веригата на доставки все повече попада във фокуса на регулаторното внимание. Това значително разширява обхвата на отговорностите на компаниите. Нашият опит показва, че устойчивостта във веригата на доставки, макар и сложна, може да доведе до забележителни резултати. Най-доброто, което можете да направите, е да започнете тази работа по-рано.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.