Зелено строителство – концепция и сертифициране

Зеленото строителство често се свързва с устойчивостта, която се потвърждава със сертификат за зелено строителство. Всъщност то е много повече от това. Строителните предприемачи, собствениците и инвеститорите в недвижимите имоти са изправени пред засилен натиск от страна на регулаторните органи, наемателите, финансовите пазари и общините за разработване на устойчиви, „зелени“ сгради и за модернизиране на съществуващия сграден фонд.

Градете върху нашия опит в Сертификацията за зелено строителство и свързаните с него услуги

Управлявайте цялостното въздействие на сградите си. От сертифициране по BREEAM и LEED до стратегии за декарбонизация, биоразнообразие, енергия и отпадъци. Ние сме експерти във всяка от тези сфери.

Какво е зелено строителство и устойчива архитектура?

Зеленото строителство и устойчивата архитектура стигат отвъд дизайна и сертификата за устойчива сграда. Земеползването и въздействието върху биоразнообразието са също толкова важна част от тази област, колкото и мобилността. Декарбонизацията, отпадъците и други ефекти върху околната среда също са свързани със зеленото строителство и архитектура, което поставя еко дизайна в центъра на вниманието.

Защо е важна декарбонизацията на сгради?

Декарбонизацията на сградите стана наложителна, тъй като те са причина за повече от една трета от световните емисии на парникови газове и потреблението на енергия. Нашите услуги в областта на зеленото строителство обаче не засягат единствено декарбонизацията на сградите. Освен това социално-икономическите аспекти на сградите, като например висококачествените вътрешни и външни пространства, близостта до местни удобства и инфраструктура или топлинният, визуалният и акустичният комфорт, оказват съществено въздействие върху нашето здраве, благосъстояние и продуктивност. Това показва, че работата по зеления дизайн е много повече от покриване на изискванията за екосгради. Ето защо услугите в областта на зеленото строителство изискват експертен опит в много области.

Нашият подход към зеленото и устойчиво строителство има фокус върху дългосрочната стойност и оптимизираните разходи през жизнения цикъл. Ясните цели за устойчивост, изведени от предвидените качества на сградата и реализирани чрез концепция за устойчивост, са в основата на планирането и разработването на проекта.

LEED & Co. – сертификати за устойчивост на сгради

Сертифицирането на сгради – чрез водещите в световен мащаб схеми за сертифициране BREEAM, DGNB и LEED – играе важна роля за интегрирането на устойчивостта в процеса на проектиране и строителство, както при ново строителство, така и при реконструкция. Системата за оценяване LEED е един от най-широко използваните стандарти за еко строителство. Всеки процес на сертифициране на зелени сгради следва ясна процедура, както можете да видите в схемата за сертифициране по BREEAM:

1. Анализ на пропуските

2. Подкрепа в етапа на проектиране

3. Подкрепа в етапа на строителство

4. Сертифициране

Услуги по Зелено строителство

От анализа на разходите за жизнения цикъл до сертификация по LEED – нашите denkstatt експерти знаят как да се справят с това!

– нашите denkstatt експерти знаят как да се справят с това!

Услуги по Зелено строителство

Ползи:

Сертифициране на зелени сгради

Съответствието с международнопризнатите стандарти за зелено строителство помага на вас като инженер, архитект или собственик на сграда да разработвате устойчиви сгради, които отговарят на изискванията за екологичност и удобство. Ние в denkstatt Ви предоставяме технически опит през различните фази на работата по проектиране на устойчиви сгради и изпълнението на проекти, включително подкрепа за сертифициране на зелени сгради по DGNB, LEED и BREEAM.

Ползи:

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за Зеленото строителство

Зелената архитектура, наричана още устойчива архитектура, се фокусира върху въздействието на сградите, като например емисиите на парникови газове, потреблението на вода или отпадъците. Зелената архитектура се ръководи от стандартите за устойчив дизайн.

Зелената архитектура има няколко цели по отношение на устойчивостта. В допълнение към екологичните аспекти, като например потреблението на енергия и вода и използването на екологични строителни материали, основна роля играят и общите здравни аспекти. Зелената архитектура трябва да доведе до създаването на устойчиви общности. Отчита се въздействието и благосъстоянието на всички – включително и на екосистемите.

Устойчивостта на една сграда зависи от различни фактори – например дали става въпрос за нова сграда, която трябва да бъде построена по устойчив и екологосъобразен начин, или за модернизация на вече съществуваща такава. Във всички случаи е необходимо да се справите с различните фактори, да установите къде се намирате в устойчивостта чрез анализи и на тази основа да се изведат цели и мерки. Сертификат за зелени сгради доказва този успех впоследствие.

Без значение къде сте по пътя към устойчивостта в момента, с удоволствие ще Ви подкрепим в разработването и прилагането на концепция за зелена сграда.

Сертифицирането по LEED се основава на така наречената система за оценка LEED. Това е най-използваният стандарт за зелено строителство. Сградите, които преминават през процеса на проверка по LEED, получават определен брой точки. LEED Platinum и LEED Gold са най-високите оценки. Точките представляват оценка на следните аспекти на сградата: емисии, енергия, вода, отпадъци, транспорт, но също и здравни и екологични аспекти на вътрешните пространства.

LEED е американски сертификат, а BREEAM – английски. Двете системи са сходни, но има и разлики в процеса на сертифициране и изискванията. Една от големите разлики между двете схеми за сертифициране са одобрените стандарти: LEED изисква съответствие със стандартите на САЩ, докато BREEAM в много случаи приема местни стандарти.

Сертифицирането по BREEAM обхваща всички етапи от жизнения цикъл на сградата. BREEAM Communities се отнася за строежи на ниво квартал или по-големи; New Construction – за новопостроени жилищни (само международни) и нежилищни сгради; In-Use – за съществуващи нежилищни сгради; а Refurbishment – за модернизация и обновяване на нежилищни сгради.

Показателите за устойчивост се измерват въз основа на точно определени критерии за оценка, които зависят от BREEAM. В случая New Construction са определени 9+1 категории и всички тези категории съдържат въпроси и критерии.

На първо място е необходимо да се избере схемата BREEAM, която е подходяща за Вашия проект. След това трябва да се назначи оценяващ от BREEAM, който да регистрира проекта по съответната схема BREEAM и да извърши оценка. Сертификатът ще бъде издаден от BRE въз основа на показателите на актива.

Като първа стъпка в консултациите за зелено строителство, ние предлагаме GAP анализ (анализ на пропуските) на нашите клиенти. Като част от него, активите им се анализират спрямо изискванията на съответната схема за сертификация, определя се текущият рейтинг и се разпределят задачите сред екипа на проекта, за да се постигнат поставените цели.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.