CCF – Изчисляване на корпоративен въглероден отпечатък

Изчисленията на въглеродния отпечатък са много полезни за компаниите, за да оценят въздействието си върху климата и впоследствие да подобрят екологичните си показатели.

Поставете основата на устойчивата бизнес стратегия

Целите за намаляване на емисиите и декарбонизация могат да се изпълнят по най-добрия начин само ако първо изчислите Вашия въглероден отпечатък.

Какво е корпоративен въглероден отпечатък?

Корпоративният въглероден отпечатък – накратко CCF – е сборът от всички емисии, които дадена компания (или избрани обекти) отделя по време на своята дейност. Наименованието „въглероден отпечатък“ може да бъде подвеждащо, тъй като се включват не само въглеродните емисии. Всъщност изчисляването на въглеродния отпечатък включва емисиите на всички парникови газове, които в някои случаи са дори по-определящи от обикновените въглеродни емисии.

Емисии от обхват 1,2,3

Защо успешните бизнеси изчисляват своя въглероден отпечатък?

Първо, защото измерването му е основа за Вашите бизнес стратегии и Ви позволява ефективно да намалите въглеродния си отпечатък. Необходимо е да се изведат мерки за намаляване на CO2 емисиите, а след това да се поставят цели като постигане на климатична неутралност. Измерването на корпоративния въглероден отпечатък е незаменим инструмент за тези, които се стремят към декарбонизация и са си поставили научнообосновани net zero цели. Освен това е необходимо за докладването на устойчивото развитие и за информиране на заинтересованите страни за Вашите екологични резултати.

Ако се вгледаме, ще разберем, че изчисляването на въглеродния отпечатък Ви подкрепя по пътя към устойчивостта по множество начини:

  • Идентификация на критични процеси, които влияят на въглеродния отпечатък
  • Намаляване на предстоящите разходи поради повишаването на цените на CO2
  • Поставя основа за намаляването на емисии и разработването на бизнес стратегии
  • Получаване на конкурентно предимство в секторите, където се изисква прозрачност и информация за устойчивостта от доставчиците
  • Подготовка за съответствие с бъдещи стандарти
  • Подобряване на репутацията, което привлича инвеститори и нови служители

Как се изчислява корпоративният въглероден отпечатък?

В зависимост от определените граници изчислението на корпоративния въглероден отпечатък може да варира по своя обхват. При изчислението се вземат предвид различни обхвати – емисии от обхват 1, 2, 3:

Емисиите от обхват 1

включват само емисиите на организацията .

Емисиите от обхват 2

включват непреките емисии от закупена енергия като ток или отопление .

Емисиите от обхват 3

включват всички непреки емисии по веригата за доставки или дейностите надолу по веригата.

След определянето на обхвата може да се пристъпи към събиране на данни и различни процедури.

За допълнителна информация или въпроси обърнете се към нас.

FAQ

Често задавани въпроси за изчисляване на въглеродния отпечатък

Корпоративният въглероден отпечатък е количеството на всички емисии, за които е отговорна дадена компания по време на дейността си. В изчисленията се включва не само въглеродът, но и други парникови газове като метан, азотен оксид и флуоровъглероди. Корпоративният въглероден отпечатък Ви позволява да проследявате напредъка си в намаляването на емисиите в рамките на целите си за устойчивост. Ето защо това е от решаващо значение за усилията Ви да бъдете устойчив бизнес и за приноса ви към опазването на околната среда, например чрез поставяне на научнообосновани цели.

Преди да започнете, трябва да определите обхвата на анализа. Емисиите от обхват 1, 2 и 3 се разграничават по това в каква степен се разглеждат – дали се включват само преките емисии или и непреките емисии, причинени от закупени стоки или услуги по веригата на стойността. Обхватът се класифицира, както следва:

  • Емисиите от обхват 1 включват само емисиите на организацията
  • Емисиите от обхват 2 включват непреките емисии от закупена енергия като ток или отопление
  • Емисиите от обхват 3 включват всички непреки емисии по веригата за доставки или дейностите надолу по веригата

Изчисляването на въглеродния отпечатък е първата стъпка към неговото подобряване, тъй като Ви позволява да оцените резултатите си в областта на устойчивото развитие и да идентифицирате критичните процеси в дейността на Вашата компания. На базата на изчисленията могат да бъдат изведени мерки и пътни карти. Стратегиите за декарбонизация и рамки като Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) или TCFD Ви помагат да си поставите ясни и изпълними цели и да ги постигнете. След като намалите емисиите си от обхват 1, 2 и 3, можете да вдигнете летвата по-високо от простото намаляване на CO2 и да се стремите да се превърнете в net zero компания, като станете въглеродно неутрални. Разгледайте Net Zero стратегиите и не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация. Ще се радваме да Ви помогнем с интегрирането на стратегията за декарбонизация във Вашите съществуващи бизнес стратегии!

Резултатът се измерва в килограми или тонове CO2e (еквивалентно на CO2).

Водният отпечатък на даден продукт е обемът сладка вода, използван за производството на продукта, измерен по цялата верига на доставка, като се показват обемите на потреблението на вода (изпарения или влагане в продукта) по източници и замърсените обеми по видове замърсяване.

Основната разлика с въглеродния отпечатък е, че при определянето на водния времевата и пространствената перспектива са много важни, тъй като водата е местен ресурс. Въглеродния отпечатък изразява въздействието, а водният изразява само интензивността, тъй като въздействието може да варира много в зависимост от мястото, където се проявява. Научете повече за нашите услуги, свързани с водите.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.