Оценка на жизнения цикъл (LCA)

Оценката на жизнения цикъл Ви помага да придобиете по-ясен поглед над различните процеси в жизнения цикъл на Вашия продукт, както и да знаете какви са екологичните му въздействия – от добива на суровини по цялата верига, производството, употребата, до рециклирането и изхвърлянето.

Разкрийте потенциала си в устойчивостта

Разберете повече за екологичните въздействията на продукта Ви и как да ги смекчите.

Какво е оценка на жизнения цикъл?

Оценката на жизнения цикъл – накратко LCA – определя общото въздействие върху околната среда, причинено от даден продукт, услуга или друга система. Тя включва както преките, така и непреките въздействия по време на целия жизнен цикъл на продукта. Въздействията се разпределят в няколко категории като ефект върху изменението на климата, опасност от замърсяване на водните басейни или токсичност за човека.

Анализ на екологичното въздействие – отвъд въглеродния отпечатък

Оценката включва вложените материали, енергия и продукти, както и резултатите от целия жизнен цикъл – от производството и употребата до депонирането или рециклирането. Анализът следва най-добрите практики и е в съответствие с международните стандарти ISO. Докато при въглеродния отпечатък на продукта се разглежда само въздействието върху изменението на климата в съответствие с ISO 14067, оценката на жизнения цикъл следва ISO 14040 и ISO 14044.

Етапи в оценката на жизнения цикъл

Оценката на жизнения цикъл следва метода „от люлка до гроб“, който се състои от няколко етапа

Какви са ползите за Вашия бизнес от оценката на жизнения цикъл?

Оценката на жизнения цикъл е основа за вземане на стратегически решения, както и за научнообоснован маркетинг и комуникация. Той позволява на компанията Ви да представи на заинтересованите страни въздействието върху околната среда по измерим и научен начин. Освен това оценката на въздействието позволява да установите критичните екологични и икономически фактори в жизнения цикъл на дадена услуга или продукт. Така ще знаете как да подходите най-уместно и да изведете мерки за eco-friendly бизнес концепция, оптимизация на процесите или подобрен екодизайн. Тя ще Ви е от помощ в ESG стратегията, тъй като оценката на жизнения цикъл е от полза за няколко корпоративни отдела или процеси, като осигурява основа за:

Усъвършенстване на веригата от процеси

Спестяване на суровини и енергия

Идентифициране на подобрения и възможности за по-устойчив бизнес

Подобрен продуктов дизайн, за да се гарантира устойчивостта на продукта

Подобряване на разработването на продукта чрез устойчиво производство

Намаляване на разходите

Прозрачен и надежден маркетинг

Сравнимост на продуктите по критериите за устойчивост

Услуги по оценка на жизнения цикъл

Нашите експерти с удоволствие ще направят анализ на жизнения цикъл на различните Ви продукти и услуги.

Освен това помагаме при определянето на цели и обхват на по-екологичните етапи от жизнения цикъл, което включва много повече от намаляването на емисии, устойчивите опаковки или изхвърлянето на отпадъци. С помощта на оценката на жизнения цикъл може да се разработи декларация за екологично въздействие (EPD) или екологичен отпечатък на продукта (PEF).

FAQ

Често задавани въпроси за Оценка на жизнения цикъл

Анализът на жизнения цикъл е достъпен за всички заинтересовани страни резултат, който ясно обяснява въздействието на даден продукт, услуга или процес върху околната среда. Стандартите ISO 14044 и 14040 осигуряват съгласуваност при анализа на жизнения цикъл.

Оценката на въздействието на жизнения цикъл (LCIA) е етап от LCA. Докато цялостната оценка на жизнения цикъл включва различни етапи като подготовка и интерпретация на резултатите, специфичният анализ на въздействието върху околната среда се извършва в рамките на LCIA.

Оценката на въздействието на даден продукт се състои от много стъпки, включително предварителна и заключителна. Определянето на обхвата, дефинирането на границите на системата и събирането на данни са важни за подготовката. В допълнение към същинския анализ, смекчаването, докладването и наблюдението също са част от метода. Препоръчваме Ви да се свържете с експертите ни в denkstatt, за да научите повече за процедурата.

Според ISO 14040, етапите са следните:

  • Материална фаза: добив на суровини, необходими за производството
  • Производствена фаза: различни промишлени процеси като напр. температурна или химическа обработка
  • Фаза на дистрибуция: съхранение и транспортиране опаковане на продукта и суровините
  • Фаза на употреба: изисквания по време на употребата напр. потребление на енергия и разходи за поддръжка
  • Излизане от употреба: депониране или рециклиране на материала

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.