Управление на водите

Наличието на качествена прясна вода е едно от най-сериозните предизвикателства на нашето време. Потребителите на вода трябва да преминат далеч отвъд собствените си граници и да работят заедно, за да се справят с предизвикателствата, свързани с водата, на ниво водосбор. Този подход се нарича стопанисване на водните ресурси.

Започнете да стопанисвате водните ресурси

Нашите експерти предлагат кристално ясни методи за управление на водите и компетентни подходи за оценка на рисковете, свързани с водите.

Разликата между стопанисване на водните ресурси и управление на водите

Стопанисването на водните ресурси е далеч по широкообхватно от класическото управление на водите. Според дефиницията на Алианса за управление на водите (Alliance for Water Stewardship; AWS), стопанисването на водните ресурси е използване на водите, което е социално и културно справедливо, екологично устойчиво и икономически изгодно като всичко това се постига чрез процес, в който участват заинтересованите страни и който включва локални действия и такива във водосборния басейн. Добрите стопани на водите разбират собственото си водоползване, контекста на водосбора и общите проблеми по отношение на управлението на водите; водния баланс; качеството на водите; важните зони, свързани с водите (Important Water-Related Areas; IWRAs); водата, канализацията и хигиената (Water, Sanitation and Hygiene; WASH). Освен това се ангажират със смислени индивидуални и колективни действия, които са от полза за хората, икономиката и природата.

Компаниите трябва да използват водата отговорно, за да гарантират постоянната наличност на този основен ресурс за общностите и природата и същевременно да намалят и управляват собствените си физически, регулаторни и репутационни рискове, свързани с водата.

Какви са ползите за компанията от стопанисването на водните ресурси

 • Повишава ефективността на използване на водата и намалява разходите.
 • Разпознавате и управлявате рисковете, свързани с водата.
 • Постигате и поддържате съответствие със законодателството в областта на водните ресурси.
 • Допринасяте за здравословен водосбор.
 • Укрепвате взаимоотношенията си със заинтересованите страни.
 • Поддържате лиценза си за дейност като същевременно изграждате доверие сред обществото.

От управление на водите към стопанисване на водните ресурси:

погледнете отвъд границите си и подобрете резултатите си по отношение на екологичното и социалното управление (ESG).

Нашите услуги, свързани с водите

От стартирането на проектите за водна ефективност през 2007 досега denkstatt е оценила повече от 60 предприятия от сектора Храни и напитки по света с цел подобряване на ефективността при използване на водата.

За нашите клиенти разработваме инструменти за водите, съобразени с конкретните им потребности. Имаме опит в оценките на воден отпечатък. Освен това подпомагаме много компании в оценката на рисковете, свързани с водите; в докладването на водите (например по CSRD, SBTN, TNFD, CDP, GRI); в разбирането и прилагането на Стандарта за управление на водите (AWS) и в разработването на техните стратегии за водите.

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Какво трябва да докладваме за водата съгласно CSRD? Водата е основен природен ресурс, от който зависят много предприятия и най-вероятно ще стане индикатор за отчитане за много компании. Ако водата е определена като съществена тема, компаниите трябва да докладват по няколко точки (ESRS E3), свързани с: • Как се идентифицират материалните въздействия, рискове и възможности, свързани с водата и морските ресурси. • Политики и действия, свързани с управлението на водните и морските ресурси • Метрика и цели, включително измерване, разбити по география и бизнес сегмент • Очаквани финансови ефекти от въздействия, рискове и възможности, свързани с водата и морските ресурси. Като се имат предвид финансовите ефекти, свързани с потреблението на вода и нарастващата заплаха от недостиг на вода, подобряването на мониторинга и докладването на водните ресурси ще бъде от решаващо значение за бизнеса. Често задавани въпроси относно стопанисването на водните ресурси:

Алиансът за управление на водите (Alliance for Water Stewardship; AWS) е глобална организация, в която членуват предприятия, НПО и публичния сектор. Членовете на AWS допринасят за устойчивостта на местните водни ресурси чрез приемането и популяризирането на универсална рамка за устойчиво използване на водните ресурси – Международния стандарт за управление на водите или Стандарт на AWS – която стимулира, признава и награждава добрите резултати в стопанисването на водите.

Рискът, свързан с водите, е възможността организацията да се сблъска с предизвикателство в това отношение, например недостиг на вода, воден стрес, наводнение, разрушаване на инфраструктурата или суша.

Една организация няма да има цялостно разбиране за своята експозиция на риск и за най-подходящата реакция, ако не е в състояние да вземе предвид местния контекст и условия на басейна. Оценката на риска на ниво речен басейн е от особено значение за подхода на управление на водите за осигуряване на водните ресурси, тъй като сътрудничеството с други ползватели на басейна и външни заинтересовани страни е от основно значение за разбирането и управлението на риска.

Разглеждат се три вида рискове, свързани с водата:

 • Физически рискове: рискове, породени от воден стрес или недостиг, наводнения или замърсявания.
 • Регулаторни рискове: рискове, породени от очаквана или неочаквана промяна или несигурност в законодателството или регулациите, която може да засегне компанията пряко или индиректно.
 • Репутационни рискове: рискове, породени от съдебни спорове; продуктови рискове, дължащи се на промени в потребителското поведение; рискове, които могат да повлияят на решенията, взети от инвеститори, потребители и настоящи или потенциални служители по отношение на дадена компания.

Ясна карта на водните ресурси, подробни и точни измервания на водните ресурси и последващ мониторинг са ключови елементи за започване на работа по ефективното използване на водата на ниво обект. След това се идентифицират основните консуматори, изчисляват се оптималните експлоатационни диапазони и се разкриват възможностите за подобрение.

Оповестяването носи ползи:

 • Защита и подобряване на репутацията на компанията – изграждане на доверие чрез прозрачност и отговор на нарастващата загриженост на обществеността за околната среда.
 • Повишаване на конкурентните предимства – спечелете конкурентно предимство, когато става въпрос за представяне на фондовата борса, достъп до капитал и спечелване на търгове.
 • Проследяване и сравняване на напредъка – сравнявайте екологичните си резултати с тези на колегите си от бранша, с международно признат резултат за устойчивост и обратна връзка спрямо целите си за климата.
 • Откриване на рискове и възможности – идентифицирайте нововъзникващи екологични рискове и възможности, които в противен случай биха били пренебрегнати, за да информирате основаната на данни стратегия.
 • Изпреварете регулациите – в свят, в който задължителното оповестяване на информация набира скорост, оповестяването чрез CDP позволява на компаниите да изпълнят правилата за отчитане в множество региони. С помощта на CDP ще бъдете напълно в съответствие с препоръките за най-добри практики на TCFD.

Разкриването на информация е съществената първа стъпка за стимулиране на екологични действия, а CDP е златният стандарт за корпоративно отчитане на околната среда.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.