Въвеждане на системи за управление и спазване на стандартите на ISO

Системите за управление и въвеждането на ISO са важни отличителни белези на Вашата компания. Те са в основата на успешната бизнес стратегия, като гарантират ясни и гладки процеси и висококачествени стандарти.

Отстранете пропуските в работата си с нашите експерти по EHS

От стандартите ISO до сложни интегрирани системи за управление: Да започнем процеса на въвеждане.

Какво представляват системите за управление и стандартите ISO?

Системите за управление и стандартите ISO са съществена част от управлението на EHS. Системите за управление помагат на Вашата организация да определи оперативните си цели и да изведе стратегии. Системите за управление, напр. системата за управление на качеството, Ви позволяват да въведете прозрачни процеси и отговорности. Стандартите ISO са международни насоки, определени от експерти, за различни области, като например управление на качеството, енергията или околната среда. Стандартите ISO се разработват и публикуват от Международна организация по стандартизация.

По какъв начин Вашият бизнес може да извлече полза от система за управление

Независимо дали става дума за МСП или за голяма корпорация, Вашата компания ще се възползва от система за управление, създадена и усъвършенствана от нашите експерти по управление на EHS:

Повишете ефективността си - днес за утре:

С въвеждането на система за управление, Вие установявате и интегрирате нови процеси и структури във Вашата компания. Те Ви подпомагат в намаляването на разходите и рисковете на компанията и в управлението на бъдещите предизвикателства, също и в широката област на устойчивото развитие и свързаните с него задължения за докладване.

Универсалните решения рядко са подходящи за всички.:

Това е причината, поради която ние в denkstatt работим с интегриран, цялостен подход. Подкрепяме Ви с индивидуални решения за интегрирана система за енергиен мениджмънт, качество и здравословни и безопасни условия на труд, както и за система за управление на околната среда.

Външна подкрепа за вътрешно облекчение:

Работата с нас намалява вътрешните Ви усилия, тъй като ние имаме зад гърба си няколко десетилетия опит в темите, свързани с EHS. Подпомагаме въвеждането на системи за управление на място или в корпоративно ниво с над 150 успешни проекта в цял свят. Освен това, можете да се възползвате от нашия значителен опит в управлението на проекти и от ефективната ни обратна връзка с клиенти.

Защо да спазвате стандартите ISO

Стандартите ISO представляват най-добрият подход за постигане на Вашите цели. Следователно стандартите ISO се състоят от обобщени знания и опит на хора с най-добра експертиза в дадена област.

Стандартизацията, без значение дали искате да повишите ефективността или да избегнете въздействието върху околната среда, води до ясни процеси. Сертифицирането по стандарт ISO гарантира изискванията за качество и Ви помага да избегнете опасностите или разходите. Това са най-разпространените международни стандарти за системи за управление:

ISO 9001

Системи за управление на качеството

ISO 14001

Системи за управление на околната среда (EMAS)

ISO 50001

Системи за управление на енергията (EnMS)

ISO 45001

Системи за управление на здравето и безопасността на работното място (ЗБУТ)

Нашите услуги за системи за управление

Ние от denkstatt предлагаме анализ на моментното състояние на Вашата организация, за да определим кои бъдещи тенденции и промени като изменението на климата, нулевите отпадъци, индустрия 4.0 или електронната мобилност ще повлияят на Вашия бизнес. Във връзка с това Ви помагаме да откриете осъществими възможности или рискове и да определите кои са ключовите заинтересовани страни и какви очаквания имат те.

Ние сме тук, за да Ви подкрепим от извършването на анализ на пропуските, наричан още оценка на пропуските, и въвеждането на системата до подобренията и вътрешните одити по следните теми на системата за управление:

С удоволствие Ви подкрепяме на различни етапи от вътрешните процеси и намираме стратегия, подходяща за Вашата компания!

FAQ

Често задавани въпроси за ISO и системите за управление

Системата за управление се състои от процесите, процедурите и инструментите на дадена организация. Една полезна система за управление Ви помага при съгласуването на Вашата бизнес стратегия, наблюдението на процесите и постигането на целите.

Когато въвеждаме система за управление, прилагаме специфичен за клиента подход. Но като цяло, реализираме системите за управление на базата на тези стъпки:

  • Извършваме анализ на пропуските
  • Определяме контекста и разработваме политика
  • Оценяваме рисковете и възможностите
  • Преглеждаме законовите рамки и осигуряваме съответствие с правните норми
  • Разработваме мерки за Вашия план за действие и програма
  • Осигуряваме процесите за събиране на данни и мониторинг
  • Гарантираме вътрешната организация на Вашата система за управление
  • Създаваме документация на системата
  • PDCA-цикъл: Осигуряваме процеса на подобряване

Съществуват различни фактори за успешното прилагане на системите за управление. Опитът ни показва, че ангажираните с проекта са съществена предпоставка това да се случи. Същото се отнася и за ангажираността на ръководството. Освен това, трябва да са налице достатъчно времеви ресурси за въвеждане и поддържане на системата за управление. Ако успеете да направите бързите победи видими, ще поддържате мотивацията висока и ще убедите другите, които може би са били скептични в началото. В крайна сметка системите за управление са екипна работа. Колкото повече хора подкрепят проекта, толкова по-добре.

Ефективните системи за управление на енергията са ключът към подобряване на енергийните характеристики на Вашия бизнес, намаляване на потреблението и на разходите. Ние предоставяме на предприятията необходимата подкрепа за въвеждане на система за управление на енергията по ISO 50001:2011. Това включва помощ при разработване на процеси, провеждане на енергийни одити, имплементиране на системата за управление и получаване на сертификат от независим сертифициращ орган.

Стандартите ISO, както са определени от Международната организация по стандартизация, са „формула, която описва най-добрия начин за правене на нещо“. Стандартите на ISO са международно признати и достъпни за различни продукти, услуги или дейности.

Стандартите на ISO сами по себе си не са задължителни и могат да се използват на доброволно. Те стават задължителни само когато са посочени в нормативни актове, напр. в директиви на ЕС.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.