Екологично, социално и корпоративно управление (ESG)

Reading Time: 2 minutes

„…79% от инвеститорите смятат, че ESG факторите трябва да бъдат интегрирани в инвестиционния процес.“ – Проучване на института Chartered Financial Analyst (CFA), 2021 г.

В света на бизнеса е лесно да се объркате от съкращенията, но абревиатурата ESG става все по-често срещана. Едва ли има конференция, на която да не се споменава, но дефиницията не винаги е ясна. Нашите колеги от denxpert обобщиха най-важните аспекти на ESG, които трябва да знаете!

Накратко, това е философия, която може да бъде и вече е ключов фактор в начина, по който компаниите работят. Това е корпоративна стратегия, която финансовите пазари наблюдават отблизо, но и система за отчитане, която ще се прилага при разпределянето на средства от ЕС. Така че бъдещият успех на вашата компания също може да зависи от това. Наистина, екологичните, социалните и управленските показатели (ESG) се превърнаха в стратегическа норма за почти всички големи организации през последните години. Повишеният фокус и натиск от страна на инвеститори, регулатори, служители и други заинтересовани страни, превърнаха ESG в критична тема от съществено значение за процесите в организациите.

Преди да разясним що е то ESG, трябва да сме наясно с темата за устойчивостта, тъй като много бизнес лидери и екологични експерти използват термините като синоними. В известен смисъл има логика, тъй като и двете споделят една и съща цел – да подобрят бизнес практиките на компанията, за да увеличат печалбите и да спечелят одобрението на инвеститори, клиенти и регулатори.

Корпоративната устойчивост е термин, обхващащ всички усилия на компанията да намали въздействието си върху заобикалящия свят. Устойчивият бизнес е организация с минимално отрицателно въздействие или потенциално положителен ефект върху глобалната или местна среда, общество или икономика. Например, устойчивостта може също да означава създаване на добри работни места или насърчаване на равенството между половете – в допълнение към опазването на околната среда.

Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) оценява колективното съзнание на фирмата относно различни социални и екологични фактори. Обикновено това е оценка (ESG оценка), съставена от данни за нематериалните активи на компанията. ESG докладите са по-конкретни и базирани на данни. Те имат за цел да наблюдават нефинансовите рискове и възможности, свързани с ежедневната дейност на компаниите. С други думи, ESG позволява на инвеститорите и другите играчи на финансовия пазар да оценят дейността на дадена компания въз основа на нефинансови данни.

ESG има фокус върху три специфични показателя (екологично, социално и корпоративно управление), а не просто да бъдеш зелен или отговорен. ESG е неразделна част от цялостната мисия и стратегия на компанията и минава през всички отдели на бизнеса. За разлика от CSR, ESG вече не е отделен отдел, който се включва когато е уместно – вместо това той влияе върху значителен брой оперативни решения.

Някакви въпроси?

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Свържете се с нас

Попълнете формуляра и нашият екип ще се радва да Ви помогне.

Благодарим ви за съобщението! Скоро ще се свържем с вас.